202004.14
Off
0

Krivotvorenje isprava

Kazneni zakon predviđa nekoliko kaznenih djela u vezi s krivotvorenjem isprava kako će to biti nastavno izloženo. Isprava je svaki predmet koji sadrži zapis, znak ili sliku koji je podoban ili određen da služi kao dokaz neke činjenice koja ima vrijednost za pravne odnose. Razlikujemo javnu ispravu i privatnu ispravu. Javna isprava je ona isprava…

202003.16
Off
0

Zastara u kaznenom pravu

Kazneni zakon razlikuje dva osnovna instituta zastare i to zastaru kaznenog progona i zastaru izvršenja kazne. Zastara kaznenog progona Kazneni progon je pravo državnih tijela da pokrenu i vode kazneni postupak protiv osobe za koju se sumnja da je počinila kazneno djelo. Rokovi zastare kaznenog progona, u pravilu, počinju teći od dana počinjenja kaznenog djela….

202003.16
Off
0

Porez na dobit – komparativna analiza

Republika Italija Trgovačka društva rezidenti, neovisno o državi u kojoj su ostvarila dobit, i trgovačka društva nerezidenti koja ostvaruju dobit u Republici Italiji (samo na dobit ostvarenu u Republici Italiji), obveznici su plaćanja nacionalnog poreza na dobit (IRES – Imposta sul Reddito delle Società) te regionalnog poreza na proizvodne aktivnosti (IRAP – Imposta Regionale sulle…

202003.02
Off
0

Poticaji i olakšice za investitore koji ulažu na području RH

Domaći i strani investitori koji planiraju provoditi ulaganja u poslovne aktivnosti na području RH mogu računati na nizporeznih i drugih poticaja, olakšica, potpora i bespovratnih sredstava sukladno zakonskim propisima, odobrenim programima ili javno objavljenim natječajima. Glavnina mjera usmjerena je na mikro, male i srednje poduzetnike. Vrsta oblici i visina poticaja zavise od niza elemenata a…

202002.17
Off
0

KAZNENO DJELO UTAJE POREZA I CARINE U HRVATSKOM ZAKONODAVSTVU

U Republici Hrvatskoj tematika utaje poreza i carina regulirana je prvenstveno Kaznenim zakonom, iako postoje i drugi zakoni koji se dotiču ove tematike kao što je Zakon o trgovačkim društvima i dr. Utaja poreza i carina spada u kaznena djela protiv gospodarstva koja se općenito mogu definirati kao ukupnost kažnjivih ponašanja počinjenih u gospodarskom poslovanju….

202001.27
Off
0

Postupanje sa imovinom društva koje je prestalo postojati

Postoje dva zakonska načina na koje društvo može prestati postojati bez sudjelovanja odgovornih osoba u društvu, kada se ispune za to zakonom predviđene pretpostavke. Obzirom na ovu pravnu situaciju, mnogo je slučajeva u praksi u kojima bivaju brisana društva sa vrijednom imovinom, te se postavlja pitanje kako raspolagati takvom imovinom. Društvo biva brisano u skraćenom…

202001.27
Off
0

Služnosti u RH

S obzirom na činjenicu da se Republika Hrvatska danas pozicionirala ne samo kao turistička zemlja, već i kao zemlja za ulaganje u nekretnine, ovaj članak opisuje nekoliko važnih točaka o služnosti. Kada stječe nekretninu, kupcu je važno da kupi neopterećenu nekretninu. Služnost je opravdana pogotovo kada mora prijeći tuđu zemlju da bi stigao do svoje…

202001.27
Off
0

Građenje u Republici Hrvatskoj

Ako investitor odluči sagraditi kuću ili obnoviti staru zgradu, ne samo da mora voditi računa o tome kako bi objekt trebao izgledati, već i o tome tko je odgovoran za građevinske radove. Prije početka gradnje, obveza je investitora dobaviti cjelokupnu projektnu i tehničku dokumentaciju. Nakon izvedenih radova investitor je dužan preuzeti zgradu, izvršiti uvid i…

202001.27
Off
0

Bračnoimovinski režim s prekograničnim elementom

Dana 24. lipnja 2016. Vijeće EU-a usvojilo je Uredbu (EU) 2016/1103 kako bi postiglo pojačanu suradnju na području nadležnosti, primjenjivog prava, uključujući priznavanje i izvršavanje odluka u vezi s režimom bračne stečevine. Uredba se u načelu primjenjuje od 29. siječnja 2019. godine i od tog datuma nadalje, ne u svim državama članicama EU. Ova Uredba…