201810.15
Off
0

Zalog kao osiguranje tražbine u hrvatskom pravu

Založno pravo u hrvatskom pravu uređuju odredbe Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Navedeni zakon sadrži opća pravila, međutim založno pravo uređuje i čitav niz drugih zakona poput Ovršnog zakona te Zakona o obveznim odnosima koji sadrže posebne propise. Ovdje će se staviti naglasak na dobrovoljno založno pravo na nekretninama, kojima privatnopravni subjekti u…

201711.07
Off
0

ODGOVORNOST PRODAVATELJA ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE STVARI

Hrvatski Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15) utvrđuje pravila o odgovornosti prodavatelja u slučaju kada predmet prodaje ima materijalne nedostatke.             OPĆE ODREDBE O MATERIJALNIM NEDOSTACIMA Prodavatelj će načelno biti odgovoran za materijalne nedostatke stvari neovisno o tome je li za njih znao, uz iznimku zakonom propisane mogućnosti ugovornog isključenja odgovornosti prodavatelja….

201701.26
Off
0

TUŽBA NUŽNIH NASLJEDNIKA U SLUČAJEVIMA KADA IM JE NJIHOVO NASLJEDNO PRAVO POVRIJEĐENO

Pravo nasljeđivanja u Republici Hrvatskoj regulirano je Zakonom o nasljeđivanju. Ukoliko oporučitelj odluči slobodno raspolagati svojom imovinom na način da uskrati nasljedno pravo nekom od svojih bližih srodnika, istima Zakon, kao opreku danoj slobodi oporučitelja, pruža mogućnost ostvarenja prava na nužni dio. Glede pojma nužnog dijela, treba istaknuti kako isti predstavlja određeni zakonski dio onog…

201608.23
Off
0

OSTAVINSKI POSTUPAK U REPUBLICI HRVATSKOJ

Ostavinski postupak je izvanparnični postupak koji se pokreće povodom smrti fizičke osobe, nakon što sud primi smrtovnicu ostavitelja ili s njom izjednačenu ispravu. U ostavinskom postupku se utvrđuju nasljednici, sastav ostavine, te prava koja pripadaju pojedinim nasljednicima ili nekim drugim osobama. Za raspravljanje ostavine nadležan je javni bilježnik kao povjerenik općinskog suda. Sud koji je…

201605.09
Off
0

STJECANJE PRAVA VLASNIŠTVA DOSJELOŠĆU NA SUVLASNIČKOM DIJELU NEKRETNINE

Kao jedan od načina stjecanja prava vlasništva na nekretnini na temelju zakona jest i stjecanje na temelju dosjelosti. To je institut koji se osniva na samostalnom posjedu koji traje određeno vrijeme, a pravo vlasništva na nekretnini stječe samostalni posjednik koji zakonito, istinito i pošteno posjeduje nekretninu deset godina neprekidno, a ako je posjed samo pošten, protekom…

201605.09
Off
0

OBVEZE IZNAJMLJIVAČA NEKRETNINA U HRVATSKOJ

Obzirom jaku turističku industriju, na koju otpada 1/5 hrvatskog BDP-a, vlasnici najbolje iskorištavanju vlastite nekretnine, prihodujući kratkoročnim sezonskim turističkim najmovima. Predmetni članak ima za cilj predstaviti način registracije, oporezivanja i administrativne uvjete za maksimalnu iskoristivost aktivnosti od turističkog najma. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti predviđa jednostavnije uvjete za male iznajmljivače, koji mogu pružati iduće ugostiteljske usluge…

201603.10
Off
0

IMIGRACIJA U REPUBLIKU HRVATSKU

Hrvatska je pozicionirana centralno u Europi, što znači da se do većine srednjeeuropskih država može lako doći autom iz sjeverozapadne Hrvatske. Primjerice od Rijeke se u 6-8 sati autom može doći do Milana u Italiji, Lugana u Švicarskoj, Munchena u Njemačkoj, Beča u Austriji, Bratislave u Slovačkoj, Budimpešte u Mađarskoj. Osim toga ima jako blagu…

201602.03
Off
0

SMETANJE POSJEDA

Prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima posjednik je osoba koja ima faktičnu vlast glede neke stvari/prava ili  dijela neke stvari/prava. Kada više osoba ima posjed nad istom stvari oni su suposjednici. Posjed se stječe uspostavljanjem faktične vlasti nad stvari. Pod faktičnom vlašću razumijeva se faktična mogućnost raspolaganja sa stvari, što znači da se…

201602.03
Off
0

ZAHTJEV ZA VERIFIKACIJU STARE DEVIZNE ŠTEDNJE LJUBLJANSKE BANKE

Slovensko je ministarstvo financija objavilo poziv deviznim štedišama Ljubljanske banke da od 1. prosinca 2015. do 31. prosinca 2017. godine podnose zahtjeve za povrat štenje koja im nije bila dostupna od raspada nekadašnje SFRJ. Naime, presudom u slučaju “Ališić i drugi protiv Slovenije” Europski sud u Strasbourgu je 2014. ustvrdio da je štedišama nekadašnje Ljubljanske…

201602.03
Off
0

KONCESIJSKO ODOBRENJE RADI KORIŠTENJA POMORSKOG DOBRA

Osim koncesije – prava kojim se dio pomorskog dobra djelomično ili potpuno isključuje iz opće upotrebe i daje na posebnu upotrebu ili gospodarsko korištenje fizičkim ili pravnim osobama, postoji mogućnost davanja koncesijskog odobrenja – akta na temelju kojeg se fizičkim i pravnim osobama daje na korištenje pomorsko dobro za obavljanje djelatnosti koje ne isključuju niti…