201408.20
Off
0

ISTUPANJE ČLANA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

U slučaju istupanja člana, prestaje njegovo članstvo u društvu i sva prava koja iz toga proizlaze. Istupanje člana iz društva načelno je povezano sa opravdanim razlogom za istupanje. To stoga što član može napustiti društvo i tako da proda svoje udjela u društvu, ako istome nisu postavljena posebna ograničenja. Zakon o trgovačkim društvima (ZTD) predviđa…

201408.09
Off
0

STEČAJNI POSTUPAK

Osnovni je cilj stečajnog postupka prvenstveno maksimalno namirenje vjerovnika, a potom osiguranje normalnih daljnjih uvjeta poslovanja za dužnika. Pokretanje i otvaranje stečajnog postupka trebalo bi koristiti i vjerovnicima dužnika i samom dužniku, međutim u velikom broju slučajeva stečajni postupak bude prekasno pokrenut, u trenutku kada dužnik više nema gotovo nikakve imovine. I sada na tržištu…

201407.07
Off
0

PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE I POSREDOVANJE PRI ZAPOŠLJAVANJU

Razlika privremenog zapošljavanja i posredovanja u zapošljavanju sastoji se u tome da je kod privremenog zapošljavanja, posrednik u zapošljavanju i poslodavac radniku, dok kod posredovanja u zapošljavanju radnik sklapa ugovor o radu izravno sa trećom osobom, koja postaje poslodavac, a posrednik naplaćuje svoju uslugu dovođenja u svezu radnika i poslodavca. Privremeno zapošljavanje Poslove privremenog zapošljavanja…

201406.05
Off
0

UPUĆIVANJE RADNIKA NA RAD U ZEMLJE ČLANICE EUROPSKE UNIJE

Od pristupanja Republike Hrvatske Europskoj Uniji hrvatski poduzetnici i radnici imaju pravo koristiti temeljne slobode na kojima počiva unutarnje tržište Europske Unije, odnosno temeljne slobode pružanja usluga i kretanja osoba na cjelokupnom teritoriju Europske Unije. U praksi se međutim sve češće postavlja pitanje kako doista uputiti radnika da za poslodavca izvrši određeni posao u inozemstvu….

201405.08
Off
0

PRETVORBA NEKADAŠNJEG PRAVA UPRAVLJANJA, KORIŠTENJA I RASPOLAGANJA U PRAVO VLASNIŠTVA

Sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (u nastavku ZV) koji je stupio na snagu 01.01.1997.g., za nekad upisano društveno vlasništvo u zemljišnim knjigama s upisanim pravom upravljanja, odnosno korištenja i raspolaganja, ako su ti upisi provedeni do dana stupanja na snagu ZV-a, uzima se da su isti upisi prava vlasništva. Međutim te se…

201312.24
Off
0

IMOVINSKI ODNOSI BRAČNIH DRUGOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Imovinski odnosi bračnih drugova uređeni su u Republici Hrvatskoj Obiteljskim zakonom. Sukladno odredbama Obiteljskog zakona bračni drugovi mogu imati bračnu stečevinu i vlastitu imovinu. Bračna stečevina je imovina koju su bračni drugovi stekli radom za vrijeme trajanja bračne zajednice ili potječe iz te imovine, a bračni drugovi su u jednakim dijelovima suvlasnici u bračnoj stečevini,…

201311.25
Off
0

UVOZ U REPUBLIKU HRVATSKU IZ DRUGIH ZEMALJA ČLANICA EUROPSKE UNIJE

Od 01. srpnja 2013. kod stjecanja dobara iz drugih država članica Europske unije pojam „uvoz“ zamjenjuje se pojmom „stjecanje dobara unutar Europske unije“. Obzirom da su pristupom Hrvatske Europskoj uniji ukinute fiskalne granice, stjecanje dobara unutar Europske unije, više nije u nadležnosti Carinske uprave, već Porezne uprave. Pilikom uvoza robe u Republiku Hrvatsku iz drugih…

201311.18
Off
0

POSEBNI REŽIMI GOSPODARENJA I STJECANJA ŠUMSKIH ZEMLJIŠTA

Šume i šumska zemljišta specifično su prirodno bogatstvo s općekorisnim funkcijama, što uvjetuje poseban način upravljanja i gospodarenja istima. Bitno je razlikovati šume u državnom vlasništvu (75% šumskog područja RH) i šume u privatnom vlasništvu. Šume u privatnom vlasništvu mogu se u pravilu otuđivati kao i sva druga privatna imovina, dok određenja ograničenja postoje za…

201310.04
Off
0

KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU

Pomorsko dobro je dobro od interesa za Republiku Hrvatsku u općoj upotrebi, koje obuhvaća unutarnje morske vode, teritorijalno more, njihovo dno i podzemlje, te dio kopna namijenjen općoj uporabi ili koji je proglašen takvim, kao i sve što je s tim dijelom trajno spojeno na površini ili ispod nje. Pomorskim dobrom upravlja, vodi brigu o…