PROMJENE NA STRANI DUŽNIKA

U kontekstu obveznopravnih odnosa, promjena subjekta obveze na strani dužnika može se izvršiti na nekoliko načina. Obveza dužnika iz nekog ugovora, može se prenijeti na treću osobu – preuzimanjem duga, pristupanjem dugu ili preuzimanjem ispunjenja. Ugovor o preuzimanju duga Preuzimanjem duga preuzimatelj stupa na mjesto prijašnjeg dužnika, a ovaj se oslobađa obveze. Dug se preuzima […]

STJECANJE NEKRETNINA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA STRANCE

Strani državljani, odnosno strane fizičke i pravne osobe mogu stjecati vlasništvo na nekretnine na području Republike Hrvatske. Pritom moraju biti ispunjeni određeni zakonski uvjeti. Razlika između državljana EU i državljana država nečlanica EU Državljani država članica EU mogu bez ikakvih prepreka steći nekretnine u Republici Hrvatskoj.  Državljani država članica još od ulaska Hrvatske u Europsku […]

POREZNO PRIZNATI TROŠKOVI U HRVATSKOM D.O.O.-u

Društva s ograničenom odgovornošću obveznici su plaćanja poreza na dobit. Pritom se kao porezna osnovica uzima razlika prihoda i rashoda uvećana ili umanjena prema odredbama Zakona o porezu na dobit. Smanjenje porezne osnovice moguće je na više načina. Jedan od najboljih načina kojim se ujedno nagrađuju i zaposlenici društva neoporezive su isplate radnicima. Takve neoporezive […]

LIKVIDACIJA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU  

Postupak kojim se obračunava i dijeli imovina trgovačkog društva kojem su nastupili razlozi za prestanak naziva se likvidacija te se ona provodi ako članovi ne dogovore drugačiji način obračuna i podjele ili se nad društvom ne otvori stečaj. Provode je svi članovi društva kao likvidatori, ako odlukom članova ili društvenim ugovorom nije određeno da je […]

JEDNOSTAVNO DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU (j.d.o.o.)

Osnivanje jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.) je postupak kojim se osniva pravni entitet koji omogućava vlasnicima poslovanje pod zaštitom ograničene odgovornosti. Ova vrsta društva je često odabrana opcija za male i srednje poduzetnike, jer pruža određenu sigurnost i fleksibilnost u vođenju poslovanja. Poslovanje jednostavnog d.o.o.-a moguće je pokrenuti s najnižim iznosom temeljnog kapitala od […]

DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU (d.o.o.)

Društvo s ograničenom odgovornošću najčešći je oblik trgovačkog društva u Republici Hrvatskoj. Definirano je člankom 385. Zakona o trgovačkim društvima kao trgovačko društvo u koje jedna ili više pravnih ili fizičkih osoba unose uloge u unaprijed dogovoreni temeljni kapital. Najniži iznos temeljnog kapitala društva s ograničenom odgovornošću iznosi 2.500,00 EUR. Osnivanje društva s ograničenom odgovornošću […]

Porezne posebnosti i razlike u Njemačkoj i Hrvatskoj

U nastavku iznosimo porezne posebnosti, odnosno razlike SavezneRepublike Njemačke i Republike Hrvatske glede nameta na nekretninama,poreza na nasljedstvo te porezne obveze ovisno o rezidentnosti obveznika.Razlike u uređenjima navedenih država nisu zanemarive, stoga dio razlikaiznosimo u nastavku teksta. Nameti glede nekretnina U Republici Hrvatskoj vlasnici nekretnina ne plaćaju godišnji porez nanekretnine, osim ako se ne radi […]

Stjecanje hrvatskog državljanstva za strance

Ovim se člankom osvrćemo na postupak stjecanja državljanstva za osobekoje nemaju neki oblik poveznice s Republikom Hrvatskom (kao što je toprimjerice pripadnost hrvatskom narodu). Stjecanje državljanstva uređeno je Zakonom o hrvatskomdržavljanstvu te se temeljem ovog zakona državljanstvo može stećina 4 načina: Osoba koja nije pripadnik hrvatskog naroda, iseljenik ili potomak iseljenikahrvatsko državljanstvo može steći prirođenjem. […]

Mogućnosti naplate od dužnika u stečaju

Stečajni postupak pokreće se u pravilu prijedlogom dužnika ili vjerovnika.Ukoliko su ispunjene sve pretpostavke za otvaranje stečajnog postupka,tada sud donosi rješenje o otvaranju stečajnog postupka koje se objavljujena e-Oglasnoj ploči. Navedeno rješenje mora sadržavati poziv vjerovnicimada stečajnom upravitelju prijave svoje tražbine u roku od 60 dana od objaverješenje o otvaranju stečajnog postupka. Ukoliko stečajni vjerovnici […]

Porezne pogodnosti oporezivanja dobiti iz poslovanja trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj

Trgovačko društvo je po definiciji poslovni subjekt koji samostalno i trajnoobavlja gospodarsku djelatnost radi ostvarivanja dobiti proizvodnjom,prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu. Najčešći oblik trgovačkog društva koji se pojavljuje u hrvatskoj praksi jedruštvo s ograničenom odgovornošću, a minimalni temeljni kapital potrebanza osnivanje tog društva iznosi 2.500,00 EUR. Česta pitanja osnivača prilikom osnivanja d.o.o. svode […]

Porezni tretman kupnje nekretnina u RH od strane državljana članica EU

Ako kao državljani država članica Europske unije namjeravate na područjuRH steći vlasništvo kuće za odmor ili neke druge vrste nekretnine , bilo zaprivatne bilo za poslovne svrhe , vaša transakcija kupoprodaje u RHpodliježe plaćanju određene porezne obveze , o čemu više možete saznati unastavku teksta. Fizičke osobe , državljani članica EU imaju ista prava za […]

Načini stjecanja prava vlasništva u Republici Hrvatskoj

U Republici Hrvatskoj postoji nekoliko načina stjecanja prava vlasništva nastvarima, i to: Za stjecanje prava vlasništva moraju biti ispunjene opće pretpostavkepropisane Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima – a to jesposobnost stvari da bude objekt prava vlasništva, sposobnost stjecatelja dastekne pravo vlasništva i valjani pravni temelj stjecanja. Ovisno o načinu iobjektu stjecanja (pokretnine ili […]

Oporezivanje isplate dividendi i udjela u dobiti hrvatskog trgovačkog društva njemačkim poreznim rezidentima

U današnjoj praksi, čest je slučaj da u Republici Hrvatskoj djeluju trgovačkadruštva čiji su vlasnici fizičke ili pravne osobe rezidenti Republike Njemačke. U nastavku se daje pregled poreznih stopa koje se primjenjuju kodoporezivanja isplate dividendi u slučaju kada je vlasnik hrvatskogtrgovačkog društva pravna ili fizička osoba njemački porezni rezident. I. Oporezivanje ostvarene dobiti društva – […]

Oporezivanje isplate neto dobiti pravnim i fizičkim osobama, rezidentima Republike Njemačke

Ostvarena neto dobit koju poduzeće sa sjedištem u R. Hrvatskoj ostvariobavljanjem djelatnosti i odluči isplatiti članu društva / osnivaču oporeziva jeili porezom na dobit po odbitku (za pravne osobe ) ili porezom na dohodakod kapitala (za fizičke osobe) . Za članove društva koji su porezni rezidenti RH u potpunosti se primjenjujetuzemno porezno zakonodavstvo , dok […]

Kratki pregled poreznog sustava RH

PRAVNE OSOBEPorez na dobit Trgovačko društvo i druga pravna osoba rezident Republike Hrvatske kojagospodarsku djelatnost obavlja samostalno, trajno i radi ostvarivanja dobiti,dohotka ili prihoda ili drugih gospodarskih procjenjivih koristi obveznik jeplaćanja poreza na dobit, a porezni obveznik je i tuzemna poslovna jedinicainozemnog poduzetnika (nerezident). Dobit se utvrđuje prema računovodstvenim propisima kao razlika prihoda irashoda prije […]

Djelatnosti nerezidenata preko stalnog poslovnog subjekta

Poznato je da neki građani imaju velike količine novca na bankovnim računima, dok im se trenutno, zbog visoke inflacije i niskih kamata na štednju, ne isplati štednja u banci. Držeći novac u banci ne ostvaruju nikakvu dobit, a istovremeno inflacija umanjuje vrijednost ušteđenog novca jer svakim danom ušteđenim novcem mogu kupiti sve manje proizvoda i […]

Hrvatska financijska agencija – kreditna procjena dužnika u Njemačkoj i Hrvatskoj

FINA je skraćenica za Financijsku agenciju koja je državna financijska agencija u Hrvatskoj. FINA je državna agencija u kojoj se uz naknadu mogu zatražiti podaci iz trgovačkog registra, računi poduzeća, poslovni rezultati i založna prava u obliku kreditnih izvješća. Financijska agencija vodi registar svih računa poslovnih subjekata i fizičkih osoba, iako Agenciji nisu poznata stanja […]

Oporezivanje osoba u Republici Hrvatskoj

U osobnom poreznom obvezniku porezni obveznik može biti fizička osoba koja ostvaruje dohodak ili nasljednik svih poreznih obveza na dohodak umrle osobe do smrti. Pri tome je moguće zajedničko stjecanje dohotka na način da se svaka fizička osoba prema udjelu u dohotku smatra samostalnim poreznim obveznikom. Porezom na dohodak oporezuju se dohoci ostvareni u Republici […]