201911.05
Off
0

Belastingverplichtingen van EU-ingezetenen bij de aankoop van onroerend goed in de Republiek Kroatië

Natuurlijke en rechtspersonen die in de EU wonen, kunnen onroerend goed in de Republiek Kroatië kopen onder dezelfde voorwaarden als Kroatische staatsburgers, behalve in het geval van landbouwgrond en beschermde culturele en natuurlijke hulpbronnen.

Eigendomsrechten kunnen worden verkregen door aankoop, erfenis, uitwisseling van onroerend goed, schenking, landgoed of anderszins. De verkrijger van het onroerend goed is belastingplichtig.

De aankoop van onroerend goed is onderworpen aan:

 • BTW of
 • de overdrachtsbelasting.

WANNEER BENT U BTW VERSCHULDIGD OVER DE AANKOOP VAN ONROEREND GOED?

De aankoop van een onroerend goed is onderworpen aan btw als het onroerend goed wordt overgedragen door een btw-plichtige (geregistreerd in het btw-register), namelijk:

 • voor de overdracht van bouwgrond,
 • voor de overdracht van onroerend goed dat minder dan 2 jaar oud is (in gebruik).

Het belastingtarief is 25% van de marktwaarde van het onroerend goed. Bij aankoop van onroerend goed per aankoop wordt de btw berekend op basis van de factuur die door de verkoper is uitgegeven. Na ontvangst van betaling heeft de koper geen verdere verplichtingen met betrekking tot de belastingaangifte / betaling en moet de verkoper de belastingdienst op de hoogte brengen van de verkoop van het onroerend goed en belastingvorderingen, en de btw betalen.

Als de leverancier van het onroerend goed niet btw-plichtig is, is de levering niet btw-plichtig en in plaats daarvan onderworpen aan de overdrachtsbelasting van 4% op de marktwaarde van het onroerend goed. BTW wordt niet toegepast, zelfs als het verkochte onroerend goed langer dan 2 jaar in gebruik was.

WANNEER IS DE OVERDRACHTSBELASTING ONDERWORPEN?

Men is onderworpen aan de overdrachtsbelasting wanneer de verkoop van een onroerend goed niet is onderworpen aan btw (vrijgesteld van btw), dus de koper moet dan de overdrachtsbelasting betalen.

Dat wil zeggen, als de verkoper een natuurlijke of rechtspersoon is die niet aan btw is onderworpen, of als het verkoopobject een eigendom is dat langer dan twee jaar in gebruik is, moet de overnemende partij de overdrachtsbelasting betalen.

Het belastingtarief voor de grondaankoop is 4% en wordt berekend op basis van de marktwaarde van het onroerend goed (de aankoopprijs in het contract, de marktwaarde van het onroerend goed, die wordt verworven door schenking, landgoed, enz.).

In dit geval moet de overnemende partij de aankoop van het onroerend goed melden bij de relevante belastingdienst.

De verplichting om de overdrachtsbelasting te betalen, wordt door de belastingautoriteit bepaald door een besluit dat aan de verkrijger wordt gegeven, waarbij de verkrijger verplicht wordt de belasting binnen de wettelijke termijn van 15 dagen te betalen.

De wetgeving voorziet in een vrijstelling van onroerendgoedbelasting, voornamelijk in het geval van verwerving door schenking en erfenis.

FISCALE EIGENDOM VAN ONROERENDE GOEDERENVERHUUR DOOR EU-BURGER

Een natuurlijke persoon die een EU-burger is en een onroerend goed in de Republiek Kroatië bezit, kan toeristen of reizigers in de Republiek Kroatië huisvesten zonder eerst een handels- of handelsmaatschappij op te richten.

Welke verplichtingen heeft de buitenlandse (EU) verhuurder?

 • Registratie in het btw-stelsel
 • Inschrijving in het register van inkomstenbelastingplichtigen
 • BTW berekenen en betalen
 • Betaal inkomstenbelasting

Als het onroerend goed wordt verhuurd aan natuurlijke personen voor residentiële doeleinden, dat wettelijk is vrijgesteld van btw, hoeft de verhuurder niet in de o. Registreer register, noch bereken de btw op de huurprijs.

Bovendien is de niet-ingezeten verhuurder niet verplicht zich in het systeem met toegevoegde waarde te registreren als de verhuur wordt uitgevoerd via een reisbureau dat in Kroatië is gevestigd. In dit geval wordt de btw berekend volgens het principe van de belastingplicht en wordt de btw-berekening overgedragen aan het reisbureau.

DE BEREKENING EN BETALING VAN BTW

Voor de verstrekte accommodatie moet de verhuurder een factuur afgeven, die is onderworpen aan een btw van 13%. Bovendien kan de verhuurder een voorbelasting betalen voor alle kosten die worden gemaakt bij de uitoefening van de macht, en zo het maandelijkse btw-tarief verlagen. Om de belastingadministratie bij te houden en de btw-factuur te maken, is het raadzaam om een ​​belastingaccountant in te huren die rekeningen afrekent op basis van de ingediende documenten en de btw elektronisch rapporteert.

De btw-factuur en -aangifte worden het hele jaar door uitgegeven, ongeacht het seizoensgebonden karakter van de activiteit.
inkomstenbelasting

EU-burgers die onroerend goed in de Republiek Kroatië huren, kunnen kiezen tussen twee wettelijk gedefinieerde vormen van inkomstenbelasting:

 • een forfaitaire inkomstenbelasting, of
 • een inkomstenbelasting vanwege de zakelijke boeken

Forfaitaire inkomstenbelasting wordt berekend op basis van een beslissing van de belastingdienst, ongeacht het resultaat (winst / verlies) dat de belastingbetaler in een boekjaar heeft behaald. Het bedrag van de inkomstenbelasting is afhankelijk van de resortcategorie en het aantal bedden, variërend van HRK 150,00 tot HRK 300,00 per bed per jaar.

Inkomstenbelasting op de boeken wordt betaald op basis van de jaarlijkse belastingaangifte over het belastbare bedrag (verschil tussen inkomsten en uitgaven), verminderd met de persoonlijke aftrek en andere wettelijke aftrekposten. De jaarlijkse vergoeding voor niet-ingezetenen is HRK 45.600,00.
Inkomstenbelasting wordt berekend op basis van progressieve belastingheffing met twee verschillende belastingtarieven: 24% op een belastbaar bedrag van 210.000 HRK en 36% op een belastbaar bedrag boven dat bedrag.

VERKOOP VAN ONROEREND GOED

De verkoop is de verkoop, ruil en andere overdracht van onroerend goed, waarbij, in de wettelijk voorgeschreven gevallen, de verplichting voor de overdrager ontstaat als gevolg van de inkomstenbelasting op activa.

Een daarvan is onderworpen aan de belasting op inkomsten uit de verkoop van activa:

als het onroerend goed binnen 2 jaar na de datum van aankoop wordt verkocht
indien drie of meer gelijkwaardige eigenschappen worden verkocht binnen 5 jaar na de datum van aankoop van de woning.

Bij wijze van uitzondering hoeft geen inkomstenbelasting te worden betaald als grond wordt verkocht met een totale oppervlakte van maximaal 250 m2 en in totaal maximaal 1000 m2.
De verkoop van het onroerend goed binnen 2 jaar na aankoop

De inkomsten waarover belastingen worden betaald, worden berekend als het verschil tussen de marktwaarde van het te verkopen onroerend goed en de aankoopprijs, die wordt verhoogd met de stijging van de producentenprijzen van industriële producten. De kosten van de verkoop verlagen het belastbaar bedrag.
Bij wijze van uitzondering worden de inkomsten uit de verkoop van een onroerend goed niet belast als het onroerend goed wordt gebruikt voor residentiële doeleinden door de overdrager of de vermaakte leden van zijn naaste familie.
De verkoop van drie of meer gelijkwaardige eigenschappen binnen 5 jaar

Belastbaar inkomen wordt berekend als het verschil tussen de marktwaarde van (gelijkwaardig) onroerend goed dat binnen vijf jaar wordt verkocht en de aanschafkosten, die worden verhoogd door de stijging van de producentenprijzen van industriële producten, en de investeringskosten die kunnen worden aangetoond met geloofwaardige documenten.

Na welk belastingtarief wordt de belasting betaald over de inkomsten uit de verkoop van onroerend goed?

De belasting op de inkomsten uit de verkoop van onroerend goed wordt volgens het besluit van de belastingdienst binnen de 15 dagen betaald tegen het wettelijke tarief van 24%.

Wanneer wordt de belasting op de inkomsten uit de verkoop van onroerend goed niet betaald?

 • als het onroerend goed wordt verkocht 2 jaar na de overname
 • als verwerping plaatsvond tussen echtgenoten en familieleden in de eerste graad, evenals tussen andere naaste familieleden
 • als een scheiding plaatsvond tussen gescheiden echtgenoten en rechtstreeks verband hield met de scheiding
 • indien de verkoop plaatsvond in verband met de erfenis van onroerend goed