201911.05
Off
0

Bouwen in Kroatië

Als een belegger ervoor kiest om een ​​huis te bouwen of een oud gebouw te renoveren, moet hij niet alleen letten op hoe het object eruit moet zien, maar ook op wie verantwoordelijk is voor de bouwwerkzaamheden.

Het verkrijgen van het volledige project en technische documenten is de verplichting van de investeerder vóór de start van de bouw. Na uitvoering van de werkzaamheden is de belegger verplicht het gebouw over te nemen, te controleren en, indien hij eventuele gebreken constateert, de aannemer hiervan binnen 6 maanden op de hoogte te stellen. Natuurlijk is de belangrijkste taak ervan om de prijs te betalen van de werken die volgens het contract zijn uitgevoerd; maar onder bepaalde voorwaarden kan hij weigeren de prijs te betalen.

De hoofdverplichting van de aannemer is om het gebouw na het project te bouwen, professioneel en binnen de contractperiode. De aannemer is aansprakelijk voor algemene gebreken, de degelijkheid van het gebouw, materiaalfouten en gebreken in de geïnstalleerde apparatuur. De opdrachtnemer dient zich te houden aan technische voorschriften en blauwdrukken en kan hiervan alleen afwijken met toestemming van de opdrachtgever. Alleen dringende werkzaamheden om de stabiliteit van het object te waarborgen of om schade te voorkomen, kan hij uitvoeren zonder eerst toestemming te vragen.

Met betrekking tot aansprakelijkheid voor constructiefouten wordt onderscheid gemaakt tussen zichtbare en verborgen constructiefouten. Indien de opdrachtgever zijn recht met betrekking tot uitvoeringsfouten wil benutten, is het belangrijk dat hij de opdrachtnemer hiervan binnen de wettelijke termijn op de hoogte brengt.

Zichtbare gebreken (die hij in een normaal onderzoek kan zien) moeten onmiddellijk door de belegger aan de aannemer worden gemeld, anders verliest hij het recht om hierop een beroep te doen. Na de beoordeling en aanvaarding van de uitgevoerde werkzaamheden is de aannemer niet langer aansprakelijk voor de tekortkomingen die tijdens de normale inspectie konden worden vastgesteld, tenzij hij hiervan op de hoogte was en de gebreken niet aan de opdrachtgever liet zien.

Voor de melding van verborgen gebreken heeft de belegger een periode van 1 maand vanaf de ontdekking ervan en verliest hij het recht om een ​​beroep te doen op deze gebreken 2 jaar na aanvaarding van de verrichte werkzaamheden.

De rechten van de investeerder op de aannemer wegens constructiefouten worden ook doorgegeven aan alle volgende kopers van het gebouw, maar deze nieuwe kopers hebben geen nieuwe deadline voor kennisgeving en actie, maar de deadline voor de voorganger is op hen van toepassing.

Een bepaalde categorie is defecten in de degelijkheid van het gebouw – sterkte, stabiliteit en veiligheid. De aannemer, de raad van toezichthouders of de architect zijn aansprakelijk voor deze gebreken, afhankelijk van wie de gebreken heeft veroorzaakt, als ze binnen 10 jaar na oplevering en aanvaarding van de werken opduiken en ze niet bij contract kunnen worden uitgesloten of beperkt.

Vaak huren investeerders een raad van bestuur in om het hele project te overzien. De aannemer moet hem permanent toezicht houden op de bouwwerkzaamheden en controle uitoefenen op de kwaliteit en kwantiteit van het materiaal, evenals de beveiliging van de bouwplaats. De raad van toezicht coördineert de inspectie ter plaatse en controleert welke werkzaamheden zijn uitgevoerd en of deze technisch en correct worden uitgevoerd. Volgens de wet is het de schuld voor de gebreken in de degelijkheid van het gebouw, indien veroorzaakt door het bouwtoezicht. Voor deze tekortkomingen is de toezichthoudende instantie aansprakelijk als ze binnen 10 jaar na oplevering en aanvaarding van de bouwwerkzaamheden opduiken. De schuld ligt niet alleen bij de belegger, maar ook bij elke volgende verkrijger binnen 10 jaar.

Of de aannemer, de architect of de toezichthouder de schuld heeft, moet daarom voor de rechtbank worden aangetoond. Om jarenlange ruzie te voorkomen, is het raadzaam om de rechten en plichten onmiddellijk bij het ondertekenen van het contract te specificeren. De verantwoordelijkheid kan worden versterkt door een privaatrechtelijke aansprakelijkheid van de aannemer, architect of toezichthoudende instantie. De manager van de aannemer, de architect en de raad van toezichthouders kunnen een hoofdelijke garantie bieden, zodat niet alleen hun bedrijf maar ook hun eigen mensen aansprakelijk zijn voor hun werk en prestaties. Als garantie dat de werkzaamheden daadwerkelijk worden uitgevoerd, kan een notaris bovendien worden gewaarmerkt door de notaris, zodat de belegger zijn vordering onmiddellijk kan afdwingen als de overeengekomen werkzaamheden niet zijn uitgevoerd.

Zoals zojuist vermeld, zijn de rechten en verplichtingen van de partijen bij een bouwcontract voorgeschreven in de Kroatische wetgeving. Om hun bewering zo snel mogelijk te bereiken, wordt juridisch advies aanbevolen.