Het tarief voor juridische dienstverlening wordt berekend aan de hand van het door de Kroatische Orden van Advocaten vastgesteld tarief.

KROATISCHE ORDE VAN ADVOCATEN

Op grond van artikel 18 i 19 van de Wet op de Advocatuur (Staatsblad nummer 9/94, 37/05 i 59/07), juncto artikel 3 en 4 Wet om verandering en aanvulling van de Wet op de Advocatuur (Narodne novine nummer 117/08). Het bestuur van de Kroatische Orde van Advocaten, bevoegd op grond van artikel 70 lid 1 paragraaf 2 van het Statuut van de Kroatische Orde van Advocaten heeft op de zitting van 12 november 2009 beslist:

HET TARIEF TER BELONING EN VERGOEDING VAN DE KOSTEN VOOR DE DIENSTEN VAN DE ADVOCAAT*

HOOFDSTUK 1

Het Tarief bepaalt de hoogte, berekening en betaling van juridische dienstverlening die een cliënt verplicht is te betalen, voor de diensten die de advocaat als gevolmachtigde voor de cliënt heeft verricht, op basis van de Wet op de advocatuur.

Kosten voor vertegenwoordiging zijn juridische diensten incl. BTW en de standaard onkostenvergoeding. Deze kosten dienen door de cliënt te worden voldaan.

I. Strafrechtelijke procedure
Opstellen van juridische documentatie.

Tbr. 1.
1.
Privé aanklachten en strafrechtelijke vervolging, het gaat hier om procedures voor economische misdrijven en overtredingen. 50 punten

2.
Eisen waar het slachtoffer de eisend partij is. Verzoeken voor het doen van onderzoek of het indienen van een voorstel tot het doen van onderzoeksafdelingen, het indienen van een aanklacht in de naam van het slachtoffer die de strafrechtelijke vervolging op zich neemt- ex. Tbr. 4 punt 1. Afhankelijk van de zwaarte van het strafbare feit.

3.
Verzoekschriften met daarin de feiten en uitleg over het beschikbaar bewijs. Verzoekschriften om onrechtmatig bewijs uit het dossier te halen Tbr. 4. punt 1.

4.
Verzoekschriften met betrekking tot het toekennen van schadevergoeding 50 punten

5.
Overige verzoeken 25 punten

Tbr. 2.
1.
Voorstel tot uitstel van straf, schorsing van straf, voorwaardelijke vrijlating en schrappen van een rechterlijk uitspraak. 50 punten

* Het tarief is bekend gemaakt in “Staatsblad nr. 148/09 van 11. December 2009.”

2.
Voorstel tot rehabilitatie en het verzoek tot generaal pardon 50 punten

Vertegenwoordiging en verdediging in de vooronderzoeksfase.

Tbr. 3.
1.
Deelname aan het vooronderzoek in zaken tegen de politiële autoriteiten, als advocaat van de verdediging of gevolmachtigde van het slachtoffer als eiser. Recht op een eenmalige vergoeding net als voor de verdediging uit Tbr. 4 punt 1. Voor elke handeling en daarna voor elk opeenvolgend uur van aanwezigheid gedurende het proces. 50 punten

2.
Voor handelingen uit punt 1 die buiten het gerecht plaatsvinden, heeft de advocaat recht, behalve een vergoeding per uur, ook de vergoeding uit Tbr. 34. En alle gedane uitgaven en kosten ex. Tbr. 45.

Verdediging verdachte, vertegenwoordiging privé aanklager, slachtoffer en slachtoffer als aanklager in de onderzoeksfase en op zitting.

4.

1.Verdediging van de gedaagde of rechtspersoon, vertegenwoordiging van privé aanklager en het slachtoffer als aanklager op zitting bij de gewone of de overtredingenrechter. Vertegenwoordiging op zitting bij de rechter die beslist over de tenuitvoerlegging van de straf. Per dag:

3 jaar gevangenisstraf 100 punten

- Een misdrijf waarop naar wettelijke omschrijving tot 5 jaar is gesteld.  200 punten

- Een misdrijf waarop naar wettelijke omschrijving 4 jaar is gesteld.  300 punten

- Een misdrijf waarop naar wettelijke omschrijving 10 jaar is gesteld.  400 punten

- voor de verdediging bij economische overtredingen 100 punten

- Verdediging bij de overtredingen rechter 50 punten

-Voor de verdediging bij de overtredingenrechter in die gevallen waar naast het opleggen van een boete of gevangenisstraf tevens een veroordeling tot inbeslagneming van de zaak, die is bedoeld of gebruikt bij het plegen van een strafbaar feit kan worden opgelegd of de winst uit eigendom die het resultaat was van een strafbaar feit kan worden afgenomen. In deze gevallen ontvangt de advocaat een vergoeding zoals genoemd in Tbr. 7, punt 1, afhankelijk van de hoogte van de waarde van het afgenomen goed of winst uit eigendom.


- voor de verdediging in strafprocedures tegen rechtspersonen, afhankelijk van de hoogte van de boete ontvangt de advocaat een vergoeding zoals genoemd in Tbr. 7punt 1.

Indien de zitting langer duurt dan een uur, elk navolgend uur heeft de advocaat recht op een vergoeding van 50 punten

2.
De verdediging van een slachtoffer als eiser of een privé aanklager.

- tijdens de gesloten zitting in de procedure in tweede aanleg of ter zitting in de procedure in de eerste aanleg
- zitting in tweede aanleg evenals de verdediging voor de rechter in eerste aanleg met een toeslag van 25%

3.
In zaken met minderjarigen, de advocaat heeft recht op een vergoeding zoals genoemd in punt 1 van dit tarief.

4.
Indien na de tenlastelegging, tenlasteleggingsverzoek of een privé aanklacht, maar nog voor het bewijsmateriaal ter terechtzitting wordt gepresenteerd, de procedure is opgeschort of de hoofdzitting is uitgesteld, heeft de advocaat recht op 50% van de in punt 1 van deze rubriek bedoelde vergoeding.

5.
Voor elk gesprek/bezoek aan verdachte in hechtenis heeft de advocaat recht op een vergoeding van 50 punten.

6.
Voor aanwezigheid bij ooggetuigenverklaringen en reconstructies, evenals andere gerechtelijke acties die door de rechtbank buiten het gerechtsgebouw worden uitgevoerd, heeft de advocaat recht op een beloning voor verdediging onder punt 1 van deze rubriek, evenals een vergoeding onder Tbr. 34 en 4

7.
Een toevoegingsadvocaat komt een vergoeding van 50% van de in deze rubriek genoemde tarief toe.

8.
De advocaat die de benadeelde partij ter terechtzitting in een strafprocedure vertegenwoordigt, heeft recht op 50% van de uitspraak in deze rubriek.

Rechtsmiddelen

Tbr. 5.
1.
In hoger beroep tegen het vonnis van de verweerder, de particuliere aanklager of het slachtoffer als eiser. In hoger beroep tegen de afwijzing van een verzoek tot verwijdering van onwettig bewijsmateriaal uit het dossier. In hoger beroep tegen de beslissingen tot tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf en het hoger beroep tegen de beslissing over de tenuitvoerlegging van corrigerende en beveiligingsmaatregelen en de verwijzing naar een zorg- en behandelingsinstelling. In deze gevallen komt de advocaat een vergoeding toe zoals gesteld in Tbr. 4e, verhoogd met 50%.

2.
De advocaat heeft recht op 50% van de in punt 1 van deze rubriek bedoelde vergoeding voor het instellen van verweer tegen het vonnis.

3.
De advocaat heeft voor het instellen van hoger beroep tegen het doen van onderzoek, beschikkingen tot vaststelling of verlenging van inverzekeringstelling (vrijheidsbeneming) heeft recht op een vergoeding uit Tbr. 4. punt. 1.

4.
Voor hoger beroep tegen beslissingen voor de kosten van een advocaat komt de advocaat een vergoeding toe van 50 punten.

5.
Voor hoger beroep tegen een tenlastelegging ontvangt de advocaat een vergoeding van 75% van de vergoeding uit Tbr.

4. punt 1.

Buitengewone rechtsmiddelen

Tbr. 6.
1.
Voorstellen voor het indienen van een verzoek tot een “verklaring voor recht” - een beloning gelijk aan die in hoger beroep tegen het eindvonnis.

2.
Verzoek tot herstarten van de procedure, buitengewone toetsing van het eindvonnis, buitengewone matiging van de straf en instellen van hoger beroep tegen het besluit tot afwijzing van dat voorstel – vergoeding onder Tbr. Artikel 4 1.

3.
Antwoord op bovenstaande voorstellen - 50% van de vergoeding uit Tbr. 4. punt 1.

II Ter zitting
Opstellen van procesdocumentatie en instellen van hoger beroep

Tbr. 7.
De advocaat heeft recht op een vergoeding voor het instellen/ opstellen van een rechtszaak, tegenvordering, motie of claim:
1.

Als de waarde van de zaak is

Van KUNA

0

TOT KUNA

2.500,00

PUNTEN

25

2.500,01

5.000,00

50

5.000,01

10.000,00

75

10.000,01

100.000,00

100

100.000,01

250.000,00

250

250.000,01

500.000,00

500

In die gevallen waar de waarde van de procedure hoger is dan 500.000,00 kn tot een bedrag van 5,000.000,00 kn, heeft de advocaat naast een vergoeding 500 punten, recht om daarbij 1 punt op te tellen voor elke 1.000,00 kn. Alle bedragen boven 5,000.000,00 kn tot een bedrag van 10,000.000,00 kn voor elke navolgende 2.000,00 kn heeft de advocaat recht 1 punt erbij op te tellen. Bij bedragen vanaf 10,000.000,00 kn voor elke navolgende 5.000,00 kn mag de advocaat 1 punt op tellen, maar met een bovengrens van 10.000 punten.

2.
De Advocaat heeft recht op een eenmalige vergoeding voor de gehele procedure in eerste aanleg ongeacht het aantal handeling die hij heeft ondernomen van 200 punten

in de volgende procedures:

Inbreuk op van gebruiksgenot

- omwille van de dienstbaarheid

- van huisvesting (beëindiging, ontruimingen, vesting)

- voor echtscheiding of nietigverklaring van het huwelijk, over het al dan niet bestaan ​​van het huwelijk

- om vaderschap te bepalen of te betwisten, en in beslissingen over de zorg voor minderjarige kinderen

- uit arbeidsrelaties (nietigverklaring van ontslagen, bepaling van het recht op werk, enz.), behalve in beoordelingsgevallen waarop punt 7 van Tbr.7 van toepassing is.

- voor wettelijk onderhoud of beëindiging van de onderhoudsverplichting


3.
In procedures m.b.t:
- van auteursrecht, industrieel eigendoom en vergelijkbaar recht op vergoeding ex. Tbr. 7. punt 1, maar niet minder dan 50 punten

- Bij de vaststelling van de hoogte van de rente is de rente voor 5 jaar maatgevend.

4.
50% van de in punt 1 van deze wet bedoelde beloning wordt aan de advocaat toegewezen voor het opstellen van een betalingsopdracht op basis van een factuur of de boekhouding. 100 punten

5.
Voor het instellen van beroep tegen de uitgifte van promessen, cheques en betalingsopdrachten op basis van andere waardepapieren, openbare en privédocumenten, behalve die welke vermeld zijn in punt 4 van deze rubriek, heeft de advocaat recht op de volledige vergoeding als bedoeld in punt 1 van deze rubriek

6.
Rechtszaken en motivering van verzoeken binnenlandse arbitragezaken een vergoeding ex. Tbr. 7 punt 1.

Rechtszaken en gemotiveerde verzoeken voor internationale arbitrage en arbitrage met een internationaal element een vergoeding ex Tbr. 7 punt 1 en een toeslag van 100%.

7.
Vertegenwoordiging in een “mediatie” procedure vergoeding ex. Tbr. 7 punt 1.


Tbr. 8.
1.
Voor het opstellen van een antwoord in hoger beroep, een bezwaar tegen een betalingsopdracht en gemotiveerde reacties op het antwoord op een dagvaarding, bezwaar of beroep of een reactie op een rechtszaak of die de bevindingen en meningen van een deskundigen maar niet meer dan 4 documenten in eerste aanleg - toekenning vergoeding ex.Tbr.7, punten 1, 3, 6 en 7

2.
Voor de voorbereiding van het voorstel voor herstel in een vorige staat, het voorstel voor de toekennen van een voorlopige maatregelen - 50% van de beloning bedoeld in punt 1 van dit tarief, maar niet meer dan 100 punten

3.
Opstellen van andere verzoekschriften - 25% van de prijs onder Tbr. 7, punten 1, 3, 6. en 7. maar niet meer dan 50 punten


Vertegenwoordiging ter zitting

Tbr. 9.
1.
Vertegenwoordiging bij de hoorzitting ter behandeling van de hoofdeis of presentie van bewijsmateriaal, heeft de advocaat recht op de vergoeding ex.Tbr. 7, punten 1, 3, 6 en 7

2.
Vertegenwoordiging bij hoorzittingen die alleen procedurele kwesties behandelden, of in de gevallen waarbij nog voordat de procedure is begonnen de eis of het verzoek wordt ingetrokken of de procedure eindigt door een vonnis op basis van een bekentenis of door verstek een -van 50% ex. Tbr.7 punt 1,3,6 en 7.

3.
Voor het bijwonen van een hoorzitting waarbij het vonnis wordt uitgesproken een -van 50% ex. Tbr. 7 punten 1, 3, 6 en 7 maar met een maximum van 50 punten

4.
Voor elke arbitragehoorzitting waarbij de hoofdeis wordt behandeld of bewijsmateriaal wordt gepresenteerd - een vergoeding ex.Tbr.7 punt 6, alle andere hoorzittingen 50% van de onderscheiding onder Tbr. 7 punt 6.

5.
Voor aanwezigheid bij een hoorzitting die wordt uitgesteld vóórdat de hoorzitting aanvang heeft gevonden 25%
Ex. Tbr. 7, punten 1, 3, 6 en 7, maar niet meer dan 50 punten

6.
Voor aanwezigheid bij een procedure in tweede aanleg heeft de advocaat recht op een vergoeding ex. Tbr. 7, punten 1, 3, 6 en 7

7.
De Advocaat handhaaft dezelfde prijs voor het bijwonen van de getuigenverklaringen als voor de vertegenwoordiging ter terechtzitting ex. Tbr. 35 en Tbr. 45e


Tbr. 10
1.
Voor het toepassen van gewone rechtsmiddelen heeft de advocaat recht op een vergoeding ex. Tbr. 7, punten 1, 3 en 6 met een toeslag van 25%.

2.
Reguliere rechtsmiddelen, evenals het opstellen van antwoord op reguliere rechtsmiddelen, in procedures zoals genoemd in Tbr. 7 punt 2 komt de advocaat een eenmalige vergoeding toe van 60 punten

3.
Voor het opstellen van een antwoord op beroep (tweede aanleg) of cassatie (hoogste aanleg) een vergoeding ex.Tbr. 7 punten 1, 3 en 6
Tbr. 10

4.
Voor het instellen van hoger beroep heeft de advocaat recht op een vergoeding van 50% ex. Tbr. 7 punten 1,3,7.

5.
Voor het instellen van buitengewone rechtsmiddelen heeft de advocaat recht op een vergoeding van Tbr. 7 punten 1, 3 en 6, met een toeslag van 50%.

6.
Voor het opstellen van een antwoord op buitengewone rechtsmiddelen heeft een advocaat recht op de vergoeding ex. Tbr. 7, punten 1, 3 en 6.

III
Beslag en vormen van zekerheid

Tbr.11
1. Verzoek tot beslaglegging of ter opheffing van beslag, andere verzoeken tot zekerstelling, verzoeken ter verzekering, verzoeken ter uitvaardiging van voorlopige maatregelen, bezwaren tegen de genoemde verzoeken en antwoorden op deze bezwaren – een vergoeding ex. Tbr. 7 punten 1, 3 en 6

2. Beslagprocedures uit Tbr. 7 punt 2 eenmalig –vergoeding voor de gehele procedure 80 punten

3. Opstellen van een lijst van bezittingen en hun locatie - 50 % ex. Tbr. 7, punten 1, 3 en 6, met een maximum van 500 punten.

4. Het opstellen van een verzoek tot uitstel van beslag 50% van de vergoeding ex. Tbr. 7 punt 1, 3 en 6, met een maximum van 500 punten

5. Opstellen voorstel over een beslag aan de bank (buitengerechtelijke beslag) of rechtbank (gerechtelijk beslag) of andere deelnemers van het beslag, opstellen van de klacht van de beslagene een -van 50% ex. Tbr. 7, punten 1, 3 en 6, met een maximum van 500 punten
6. Opstellen verzoek betaling schuldbekentenis -50% vergoeding uit Tbr.7 punten 1, 3 i 6, met een maximum van 500 punten
7. Opstellen van executoriale voorwaarden- vergoeding uit Tbr 7 punt 1.
8. Opstellen van andere documentatie ten aanzien van beslaglegginsprocedure of zekerheidstelling -25% vergoeding uit Tbr. 7 punten 1,3 en 6 met een maximum van 250 punten.

Tbr.12
1. Vertegenwoordiging ter terechtzitting - prijs ex. Tbr. 7 punten 1, 3 en 6 jo. Tbr. 9

2. Voor deelname aan de beslaglegging of andere middelen tot zekerheidstelling, prijs ex.Tbr. 7, punten 1, 3 en 6, jo Tbr. 9


Tbr. 13
1.Instellen van rechtsmiddelen- vergoeding ex. Tbr.7 punten 1,3 en 6 jo Tbr.10
2. Instellen van rechtsmiddelen in een beslaglegginsprocedure - Prijs ex. Tbr. 7 punt twee ter hoogte van 60 punten

IV Faillissementsprocedures
Tbr. 14

1. Faillissementsaanvragen, vergoeding afhankelijk van de hoogte van de ingediende claim ex. Tbr. 7 punt 1.
2. Indienen vordering, opstellen verzoek met gemotiveerde gronden – vergoeding uit punt 1 van dit tariefnummer.
3. Opstellen rechtsmiddelen- vergoeding ex. Tbr.7 punt 1 verhoogd met 25%

Tbr. 15
Vertegenwoordiging ter terechtzitting bij de indiening van vorderingen en verdeling, advocaat heeft het recht op een vergoeidng ex.Tbr. 7 punt 1 jo punt 9

V
Buitengerechtelijke procedure

Tbr. 16
1. Opstellen verzoek voor de start van de volgende procedure

Verdeling van gemeenschappelijk vermogen en huwelijksvermogen, verdelen van de gemeenschap, onroerend goed, vaststellen van de hoogte der vergoeding voor expropriair onroerend goed, bepaling huurbedragen en huurkoop, ter verdeling van de erfenis, en andere schatbare onderwerpen - 50% vergoeding uit Tbr. 7 punt 1 maar ten minste 50 punten
Bepalen van de erfgrens 50 punten
Andere niet te schatten onderwerpen 50 punten
Amortisatie documentatie -50% vergoeding ex. Tbr. 7 punt 1 met een maximum van 50 punten
2.
Verzet tegen een wissel 25% vergoeding ex. Tbr.7 punt 1.

Tbr. 17.
1. Vertegenwoordiging ter terechtzitting bij naar waarde te schatten onderwerpen – 75% vergoeding uit Tbr. 7 punt 1 jo Tbr. 9 met een minimum van 25 puten en voor alle andere onderwerpen de vergoeding uit Tbr. 16.

Tbr. 18
1. Opstellen van reguliere en buitengewone rechtsmiddelen vergoeding ex. Tbr 16 verhoogd met 25%.


VI Kadastrale procedures
Tbr. 19
1. Opstellen van documentatie voor het kadaster m.b.t inschrijving, uitschrijving, schrapping, aantekeningen, bezwaring. Voor elke behandeling heeft de advocaat recht op een vergoeding 25% uit Tbr. 7 punt 1.

2. Het voorstel uit punt 1 van dit artikel als de waarde niet is geschat kan worden- vergoeding 50 punten

3. Opstellen van overige verzoekschriften - 25% vergoeding ex. Tbr. 7 punt 1 met een minimum van 25 punten

4. Instellen van reguliere rechtsmiddelen – vergoeding conform punt 1 en 2. Verhoogd met 25%.

VII Bestuursrechtelijke procedures

Tbr. 20

1. Aanvragen tot het starten van een bestuursrechtelijke procedure, aanvragen met de relevante feiten en beargumenteerde aanvragen in onderwerpen met een niet geschatte waarde 50 punten


2. In alle op waarde geschatte belastingaangiften op grond van de basisadministratie die elke belastingplichtige hoort te voeren, met argumentatie onderbouwde aanvragen op het gebied van belasting, douane en buitenlandse valuta in onteigeningszaken, bouw en locatievergunningen, in woonaangelegenheden, in procedures met betrekking tot onteigening in de tijd van het Joegoslavisch communistisch regime evenals andere bestuursrechtelijke procedures -vergoeding ex Artikel 7 punt 1. De basisprijs wordt vastgesteld aan de hand van de totale winst, of waarde van het vermogen, of het totaal van de huur dan wel huurkoop op jaarbasis.
3. Overige aanvragen – 50% uit punt 1 en 2 van dit tarief nummer.

Tbr. 21
1. Juridische bijstand ter zitting in een bestuursrechtelijke procedure, vergoeding- ex. Tbr. 20 punt 1 en 2. en de vergoeding ex.Tbr. 35.

2. Verdediging in belastingzaken, overtreding omtrent douane en buitenlandse valuta – vergoeding ex. Tbr. 20 Punt 1 en 2 en de vergoeding ex. Tbr. 35.

Tbr. 22
1. Instellen hoger beroep, voorstellen in procedures waar geen hoger beroep is toegestaan en er sprake zou kunnen zijn van schending van de grondwet en grond en mensenrechten. En voorstellen tot het heropenen van een zaak- vergoeding ex. Tbr. 20 punt 1 en 2. Verhoogd met 25%.

VIII Het bestuursrechtelijk geschil

Tbr. 23
1.Klachten/instellen hoger beroep, antwoord hierop en verzoekschriften met feiten en juridische standpunten.
bij procedures met een geschatte waarde -vergoeding ex. Tbr. 7. punt 1

bij procedures waarbij geen geschatte waarde is – vergoeding van 200 punten

2. Vertegenwoordiging ter zitting- vergoeding uit punt 1 van dit tariefnummer


IX Procedure ter inschrijving in het gerechtelijk register.

Tbr. 24

1. Verzoekschriften waarbij men op basis van een inschrijvingsakte ingeschreven kan worden in het handelsregister 50 punten

2. Verzoekschriften waarmee een wijziging in het handelsregister wordt aangevraagd. 50 punten
3. Opstellen van akten (oprichtingsakte, statuten, andere overeenkomsten) nodig voor de inschrijving, oprichting of wijziging in het handlesregister, vergoeding ex. Tbr. 29 punt 1 en 2
4. Overige verzoeken met betrekking tot de inschrijving. 50 punten

Rechtsmiddelen (reguliere en buitengewone) vergoeding gelijk aan punt 1 en 2 verhoogd met 50%

Tbr. 25
1. Verzoekschrift tot uitschrijving uit het handelsregister, voor antwoord op beroep en bezwaarschriften, het opstellen van onderbouwde verzoekschriften en het uiteenzetten van juridische standpunten, vergoeding 100 punten.

2. Voor de hoorzitting waar de hoofdeis wordt behandeld of bewijsmateriaal wordt overgelegd – vergoeding zoals in punt 1. Voor alle andere hoorzittingen waarop alleen procedurele zaken worden behandeld of voor de zaken die zijn ingetrokken, geschikt of sprake was van een bekentenis, nog voordat behandeling van het hoofgeding aanvang heeft - 50% van de in punt 1 genoemde vergoeding.

3. Voor de voorbereiding van rechtsmiddelen (gewone en buitengewone) tegen rechtelijke uitspraken - de in punt 1 bedoelde vergoeding verhoogd met 25% e de uitspraak - 50% van de in punt 1 van deze rubriek bedoelde toekenningen.

4.Voor procesvertegenwoordiging van aandeelhouders of bestuursleden van de algemene vergadering, komt de advocaat een vergoeding toe die is afgesproken met de cliënt, maar met een minimum van 50 punten, voor elk volgend uur van de vergadering.


X Procedures ter bescherming van recht van werknemer.

Tbr. 26
1.in de procedure voorafgaand aan het nemen van een beslissing door de werkgever heeft de advocaat voor alle beargumenteerde aanvragen, recht op een vergoeding van

50 punten

2.Voor het opstellen van aanvragen tot rechtsbescherming – vergoeding uit punt 1 van dit tariefnummer.
3.voor het uitwerken van de beslissing in die gevallen waar de advocaat de werkgever vertegenwoordigd komt hem een vergoeding toe zoals genoemd in punt 1 en 2 van deze Tbr.

XI Het bestuurlijk proces

Tbr. 27
1.Aanvragen ter aanvang van de bestuursrechtelijke procedure, beargumenteerde aanvragen met feiten en juridische standpunten 500 punten

2.Overige aanvragen gedurende de procedure - 50% vergoeding uit punt 1 uit dit tarief nummer.

3.Vertegenwoordiging en aanwezigheid ter terechtzitting – vergoeding uit punt 1 van dit tarief nummer.

4.Voor zittingen waar alleen processuele zaken aan de orde komen, of deze is gestaakt nog voordat men aan de behandeing van de hoofdeis is toegekomen heeft de advocaat recht op een vergoeding van 50% uit hetgeen in punt 1 van dit tarief nummer is genoemd.

XII Overige handelingen
Tbr. 28

De advocaat heeft recht op een vergoeding voor aanvragen en vertegenwoordiging in zaken en procedures conform de bestaande wettelijke regelgeving ter voorbereiding van de gerechtelijke of bestuursrechtelijke procedure, zoals bijv. een vordering tot schadevergoeding tegen de staat of gemeente, of een andere administratieve eenheid, vorderingen op een verzekeringsmaatschappij, bedrijven, sociale zekerheid of andere rechtspersonen, schadevergoeding voor ten onrechte veroordeelde personen en onwettig gevangengenomen personen die vooraf gaat aan onteigening - vergoeding afgestemd op Tbr. 7 punt 1.


XIII Divers
Opstellen bescheiden

Tbr. 29

1. 1.Opstellen van een overeenkomst – vergoeding ex Tbr. 7 punt 1 en 2 verhoogd met 25%

2. 2.Opstellen van documentatie over rechtshandelingen die niet op waarde zijn geschat.
3. Maatschapsovereenkomsten, overeenkomsten over gemeenschappelijke bouw, overeenkomsten over de manier van onderhoud en gebruik van een gebouw, overeenkomsten over het omzetten van ideëel eigendom naar geëtageerd eigendom van gebouwen, overeenkomsten over de verdeling van vermogen na een scheiding, overeenkomsten voor levenslang onderhoud, overeenkomsten voor plaatsvervanging en verdeling van vermogen bij leven enz.

Indien er in de overeenkomst een waarde wordt genoemd vergoeding uit punt 1
Indien er in de overeenkomst geen waarde wordt genoemd vergoeding van 200 punten

4. 5.voor eenvoudige en eenzijdige wilsverklaringen vergoeding ter hoogte van 50 punten

5. Opstellen van een erfenis 50 punten

- voor samengestelde verklaringen van een laatste wil (testament) kan de vergoeding tot 100% worden verhoogd.


Juridisch advies en mening.

Tbr. 30

1.Mondelinge juridische mening en juridisch advies – voor elk beginnend uur 50 punten

2.schriftelijik juridische advies en schriftelijke juridische mening met een feitelijke en juridische onderbouwing -vergoeding uit Tbr. 7 punt 1 en 3.
3. schriftelijk juridisch advies en schriftelijke juridische mening met een feitelijke en juridische onderbouwing in situaties waar de waarde niet is geschat- een minimum van 200 punten
4. schriftelijk juridisch advies en schriftelijke juridische mening is alleen een vergoeding verschuldigd als de cliënt de advocaat opdracht heeft gegeven.
5. voor een schriftelijk juridisch advies en schriftelijke juridische mening in een andere taal is nog een bedrag voor de vertaling van eerdergenoemde verschuldigd, conform de tarieven zoals neergelegd in het handboek voor vertalers.
6. Voor juridische instructies, meningen, advies m.b.t. het beginnen van een procedure, net zoals gedurende de duur van het proces, heeft de advocaat geen recht op een speciale vergoeding uit punt 1 en 2 van dit tarief nummer.

Deelname aan conferenties

Tbr. 31
1. Voor deelname aan conferenties en vergaderingen waar feiten of juridische vraagstukken worden besproken met de cliënt, de wederpartij of een derde, heeft de advocaat recht op een vergoeding van
50 punten voor elk navolgend uur.

Voorbereidingshandelingen van een zaak, onderzoek naar wettelijkheid, uitvoerbaarheid, en het verzamelen van documentatie

Tbr. 32

Voor onderzoek en voorbereidend van de zaak in alle procedures, inzien van registers en andere openbare boeken heef de advocaat recht op een vergoeding voor elk uur 25 punten

Voor uitzoeken en bevestigen van wettelijkheid en uitvoerbaarheid van het vonnis of de beslissing en betaalopdrachten 25 punten

Voor het verzamelen van uittreksels uit het kataster, ondernemingsregister en andere organisaties of het verzamelen van andere documenten heeft de advocaat recht op een vergoeding van 25 punten

Brieven en waarschuwingen

Tbr. 33
Voor correspondentie met de cliënt, gemachtigden, wederpartij, agenten en andere rechtsverkeersdeelnemers in het belang van de cliënt.

1. Kennisgevingen en waarschuwingen over de betaling van bepaalde bedragen ter vervulling van een verplichting voor elke pagina 25 punten

2. Aanmaningen aan de wederpartij om een bepaald bedrag te betalen, aan een verplichting or afspraak te voldoen. 10 punten


XIV Algemene bepalingen
Vergoeding per uur

Tbr. 34
Als bepaalde tariefbepalingen, die de hoogte van de vergoeding per uur regelen, niet anders bepalen, is de vergoeding per uur 25 punten.

Tbr. 35
Voor het wachten op de zitting of overleg van de rechters, voor administratieve handelingen en reistijd enz. komt de advocaat, met een maximum tot 7 uur per dag, per uur een vergoeding toe van 25 punten

Vertegenwoordiging van meerdere cliënten.

Tbr.36
1. Wanneer een advocaat meer dan één persoon in dezelfde procedure verdedigt of vertegenwoordigt, heeft hij of zij recht op een tariefverhoging van 10% voor de tweede en zo voorts voor elke volgende persoon - op voorwaarde dat deze verhoging niet meer dan 50% bedraagt. Het bedrag van de verhoogde prijs wordt in gelijke delen verdeeld door het aantal verdedigers of vertegenwoordigde personen.

2. Als er sprake is van een duidelijke onevenredigheid in de verdediging of vertegenwoordiging van een partij ten opzichte van de andere partijen in de procedure, vertegenwoordigd of verdedigd door dezelfde advocaat, kan de advocaat met de partijen in onderling overleg een andere methode voor het berekenen van de kosten overeenkomen.

Tariefposten verhogen en verlagen

Rubrieken. 37
1. Voor speciale professionele en specialistische kennis, die een bepaalde zaak vereist, een bepaald soort vergroot belang, of meer gewicht waardoor dit meer tijd vereist of een grotere verantwoordelijkheid voor de uitgevoerde werkzaamheden vereist is, kunnen de tariefartikelen met 100% worden verhoogd.
Speciale expertise en specialistische kennis wordt vooral erkend in complexe geschillen of procedures of specifieke soorten contracten, als het gaat om de noodzaak om buitenlands recht of juridische literatuur te kennen of te bestuderen, om professionele kwesties op het gebied van engineering, chemie, technologie, natuur- en natuurwetenschappen te bestuderen of aan te pakken, geneeskunde, sociale wetenschappen en het gebruik van een vreemde taal, enz.

2. Rekening houdend met alle omstandigheden van de verrichte werkzaamheden en de voordelen die de partij heeft, kan de advocaat de afzonderlijke tariefposten met 50% verminderen.


Een speciaal soort looncontract
Tbr. 38

1. Verlening van rechtsbijstand kan door een advocaat worden aangegaan met een rechtspersoon of een persoon die een forfaitaire activiteit verricht, behalve voor vertegenwoordigingsprocedures voor rechtbanken en overheidsinstanties. Een contract voor rechtsbijstand wordt schriftelijk opgesteld en moet een beschrijving bevatten van de werkzaamheden die de advocaat van de cliënt zal uitvoeren.

De advocaat is verplicht het aangaan van de overeenkomst te melden bij de Kroatische orde van advocaten.

Tbr 39
De advocaat en de cliënt kunnen het bedrag van de honoraria van de advocaat overeenkomen. Een contract is alleen geldig als het schriftelijk wordt gesloten. Het contract verplicht de rechtbank niet om kosten toe te wijzen aan de succesvolle partij.

1.In strafzaken kunnen advocaten schriftelijk met de cliënt overeenkomen om een ​​vergoeding op basis van een uurtarief overeen te komen, dat groter maar niet lager kan zijn dan de vergoeding van Tbr. 34

2.In eigendomszaken kunnen advocaten een schriftelijke overeenkomst sluiten met de cliënt om een ​​vergoeding te regelen op basis van een uurtarief, dat groter maar niet lager kan zijn dan de vergoeding van Tbr. 34

3.In eigendomszaken kunnen advocaten schriftelijk met de cliënt overeenkomen dat zij een vergoeding voor het werk ontvangen die in verhouding staat tot de mate van succes die de procedures of gerechtelijke stappen die zij voor de cliënt zullen ondernemen zal hebben. Het plafond van het overeengekomen percentage mag niet meer bedragen dan 30% van het totale behaalde succes.

Tbr. 40
Om juridische bijstand in het buitenland te verlenen aan een Kroatische staatsburger of een Kroatische rechtspersoon, heeft een advocaat het recht om vergoeding van kosten en beloningen te vragen tegen het tarief dat van toepassing is in het land waar hij de partij vertegenwoordigde, zelfs wanneer hij een dergelijke verklaring schriftelijk aflegde.

Tbr. 41

Bij een procedure over een niet op waarde te schatten zaak waarvoor geen tariefbepalingen gelden (bijv. Een vordering tot vaststelling), en de waarde van het geschil kan ook niet op een andere wijze worden vastgesteld, heeft een advocaat recht op elke actie die wordt ondernomen met betrekking tot de uitspraak:
1. In procedures voor de gemeentelijke rechtbank en haar organen een vergoeding van 50 punten
2.In de procedure voor de districts- en handelsrechtbanken en haar organen een vergoeding van 100 punten
3.In procedures voor het Hooggerechtshof van de Republiek Kroatië en het Staatsgerechtshof en haar lichamen een vergoeding van 500 punten

Tbr 42
De advocaat heeft het recht om BTW in rekening te brengen voor alle uitgevoerde acties.

Tbr. 43
De vaststelling en inning van kosten ten laste van de tegenpartij heeft geen invloed op de berekening van de kosten tussen de advocaat en zijn cliënt en de kosten in verband met de verrichte werkzaamheden.

Op verzoek van de partij is de advocaat verplicht een schriftelijke berekening op te stellen van de vergoeding voor de verrichte werkzaamheden en de gemaakte kosten, waarbij het tarief is weergegeven..

Een advocaat die door de Kroatische orde van advocaten is aangewezen als een vertegenwoordiger of verdediger van een partij om sociale redenen, heeft niet het recht om de partij om een ​​prijs voor vertegenwoordiging te vragen.

HOOFDSTUK TWEE

XV Vergoeding van kosten

Tbr 44
De advocaat heeft recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten met betrekking tot de werkelijke kosten die zijn gemaakt bij de uitvoering van de aan hem toevertrouwde taken.

Kosten die moeten worden vergoed onder de voorwaarden van het Tarief omvatten kosten voor post-, telefoon- en bankdiensten en andere kosten.

Tbr. 45
Voor werkzaamheden verricht buiten het kantoor van de advocaat, heeft de advocaat recht op de reiskosten, transportkosten en de werkelijke kosten die de advocaat maakt om op deze locatie aanwezig te zijn.

Tbr. 46
De advocaat heeft recht op vergoeding van de transportkosten ten belope van het eerste klas sneltrein- of bootticket, een businessclass-vliegticket en een slaapcoupe in de trein of cabine aan boord van een schip, als hij / zij 's nachts moet reizen. De in het vorige lid bedoelde vergoeding betreft uitsluitend de reiskosten voor de kortst mogelijke reis.

Voor het gebruik van de eigen auto heeft een advocaat recht op een vergoeding van 30% van de prijs van loodvrije benzine met 98 octaan per afgelegde kilometer.

Tbr. 47
De advocaat heeft het recht om de dagvergoeding te berekenen ter hoogte van de dagvergoeding van de rechter van de districtsrechtbank van het gebied waar het advocatenkantoor is gevestigd.

Als de advocaat langer dan een dag buiten het hoofdkantoor op de weg moet blijven of de nacht in het hotel moet doorbrengen, heeft de advocaat recht op de betaling van de dagvergoeding en de kosten van hotelaccommodatie, behalve voor het vijfsterrenhotel.

HOOFDSTUK DRIE

XVI Toepassing van het tarief
Tbr. 48
Voor handelingen die vóór de inwerkingtreding van dit tarief zijn uitgevoerd, zijn de tarieven gepubliceerd in

Staatsblad nr. 69/93 en gewijzigd in het staatsblad nr. 87/93,

16/94 en 11/96 en gepubliceerd in het Staatsblad 91/2004, gewijzigd en gepubliceerd in staatsblad 37/05 en 59/07.

XVII Wijze van tarieven en wisselpunten

Tbr. 49
Het tarief voor de vergoeding en vergoeding van advocatenhonoraria wordt vastgesteld door het bestuur van de Kroatische orde van advocaten.

De waarde van een punt wordt vastgesteld door het dagelijks bestuur van de Kroatische orde van advocaten.

De nieuw vastgestelde puntwaarde wordt van kracht op de dag van haar bekendmaking in het Staatsblad.

Tbr. 50
De puntwaarde is 10,00 kn

XVIII Uitleg over de toepassing van het tarief

De raad van bestuur van de Kroatische orde van advocaten of een door de raad van bestuur aangewezen orgaan geeft een toelichting op de toepassing van het tarief en de interpretatie ervan.

Een toelichting of advies over de toepassing van het tarief wordt gegeven op verzoek van een partij, een advocaat, een rechtbank of een andere bevoegde instantie in het land of in het buitenland.

XIX Inwerkingtreding van het tarief

Het tarief treedt in werking op de dag van zijn bekendmaking in het Staatsblad.

Aantal: 7460/2009

Zagreb, 12 november 2009

DE PRESIDENT

KROATISCHE ORDE VAN ADVOCATEN Leo Andreis

Filialen

logo_main