201106.27
Off
0

08.06. MOGUĆNOSTI SUFINANCIRANJA PROJEKATA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

 

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

Sredstva Fonda koriste se za financiranje zaštite okoliša i energetske učinkovitosti, između ostalog i za: poticanje korištenja obnovljivih izvora energije (sunce, vjetar, biomasa i dr.).U financiranju programa, projekata i sličnih aktivnosti Fond surađuje s bankama i drugim financijskim institucijama.

Fond dodjeljuje sredstva pravnim i fizičkim osobama radi financiranja programa projekata i sličnih aktivnosti putem: zajmova, subvencija, financijske pomoći, i donacija.Sredstva se dodjeljuju na temelju provedenog javnog natječaja.


HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK- HBOR

Osnovna sredstva za kreditiranje projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije odobravaju se za osnivačka ulaganja, zemljište, građevinske objekte, opremu i uređaje.

Ne kreditira se:nabavka nekretnina i pokretnina od povezanih osoba, kupovina ili izgradnja uredskih prostora i već započeta ulaganja, odnosno one investicije koje su u tijeku te se neće financirati povrat već prethodno uloženih sredstava u investiciju (refundacije)

Kreditiraju se krajnji korisnici ili izravno ili putem poslovnih banaka. Iznos kredita nije ograničen, a ovisi najviše o HBOR-ovim mogućnostima financiranja, konkretnom investicijskom programu, kreditnoj sposobnosti korisnika kredita, vrijednosti i kvaliteti ponuđenih instrumenata osiguranja. U pravilu se zahtjevi manji od 100.000,00 kuna neće razmatrati.

HBOR kreditira do 75% proračunske vrijednosti investicije bez PDV-a na rok korištenja do 12 mjeseci sa počekom do 2 godine. Rok otplate je do 12 godina uključujući poček.

Kamate iznose 4 % godišnje za korisnike koji ulažu na područjima posebne državne skrbi ili brdsko-planinskim područjima ili otocima ili koji su dokazali tržišnu konkurentnost uspješnom prodajom na domaćem i/ili inozemnom tržištu. ili koji su mali ili srednji poduzetnici. Kamata iznosi 6% godišnje ili tromjesečni EURIBOR + 2% postotna boda godišnje za sve ostale korisnike kredita.

Ukoliko investicija udovoljava kriterijima prihvatljivosti Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te Fond korisniku kredita odobri subvenciju kamatne stope, gore utvrđena kamatna stopa umanjuje se za 2%, odnosno za iznos odobrene subvencije.

Naknada za obradu zahtjeva iznosi 0,8% i plaća se jednokratno na iznos odobrenog kredita.

Naknada za rezervaciju sredstava iznosi 0,25% godišnje na neiskorišteni iznos kredita, počevši po proteku 30 dana od datuma ugovora o kreditu.

Za osiguranje urednog izvršenja obveza po kreditima, HBOR će prihvaća mjenice i zadužnice, zalog ili fiducijarni prijenos vlasništva na imovini uz policu osiguranja imovine vinkuliranu u korist HBOR-a, bankarske garancije, jamstvo HAMAG-a, jamstvo RH, druge uobičajene instrumente osiguranja u bankarskom poslovanju.


 

– PDF –