201106.07
Off
0

31.05. Hidroelektrane instalirane električne snage veće od 1MW

 

Postupak projektiranja i izgradnje hidroelektrana instalirane snage veće od 1mW postupak je sličan kao i kod sunčanih elektrana, sa određenim izmjenama. U nastavku su prikazane i objašnjene samo one radnje koje su različite u odnosu na sunčane elektrane:

IZRADA ELABORATA O IZVRŠENIM MJERENJIMA

Na temelju prava stečenih ishođenjem prethodnog energetskog odobrenja, nositelj projekta može provesti ispitivanje potencijala obnovljivog izvora energije. Rezultati ispitivanja potencijala prikazuju se u elaboratu o izvršenim mjerenjima, a koriste se u izradi dokumenata za postupak ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, ako postoji obveza ocjene prihvatljivosti zahvata, u izradi studije utjecaja na okoliš, ako postoji obveza procjene utjecaja na okoliš i u izradi analize opravdanosti izgradnje postrojenja.

Nakon ishođenja rješenja o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu slijedi:IZRADA STUDIJE O UTJECAJU ZAHVATA NA OKOLIŠ

Izrađuje je investitor projekta ako Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva utvrdi potrebu procjene utjecaja zahvata na okoliš te je prilaže zahtjevu za procjenu utjecaja zahvata na okoliš. Obavezno je za hidroelektrane instalirane snage veće od 5 MW (do 10 MW).

ISHOĐENJE RJEŠENJA O PRIHVATLJIVOSTI ZAHVATA ZA OKOLIŠ

Procjena utjecaja zahvata na okoliš provodi se u okviru pripreme namjeravanog zahvata, prije izdavanja lokacijske dozvole za provedbu zahvata. Kada procjena utjecaja zahvata na okoliš uključuje i ocjenu prihvatljivosti zahvata na prirodu, neće se provoditi poseban postupak ocjene.

Za zahvat izgradnje hidroelektrane snage veće od 5 MW provodi se ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Procjena utjecaja zahvata na okoliš obvezna je za zahvate izgradnje brana i drugih građevina namijenjenih zadržavanju i akumulaciji vode, pri čemu je nova ili dodatna količina zadržane ili akumulirane vode veća od 10.000.000 m3.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš prestaje važiti ako se u roku od dvije godine od dana konačnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole. Važenje rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš može se, na zahtjev nositelja zahvata, jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti u skladu s kojima je izdano to rješenje.

Potrebno je nakon ishođenja energetskog odobrenja ISHOĐENJE UGOVORA O KONCESIJI

Za korištenje vodne snage za proizvodnju električne energije potrebna je koncesija za gospodarsko korištenje voda. Ako je Republika Hrvatska vlasnik nekretnine na kojoj će se obavljati djelatnost za koju se namjerava dati koncesija, u postupku davanja te koncesije sudjeluje nadležno državno odvjetništvo.

Postupak davanja koncesija za korištenje vodne snage za proizvodnju električne energije provodi ministarstvo nadležno za vodno gospodarstvo. U postupku za davanje koncesije za postrojenja za proizvodnju električne energije snage do 20 MW Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kao davatelj koncesije donosi Vlada Republike Hrvatske. Ugovor o koncesiji potpisuje ministar, u ime Republike Hrvatske i odabrani najpovoljniji ponuditelj.

Najdulje vrijeme na koje se može dodijeliti koncesija za korištenje vodnih snaga – za pogone za proizvodnju električne energije do 20 MW – do 30 godina.

Nakon ishođenja uporabne dozvole potrebno je ISHOĐENJE DOZVOLE ZA OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI

Pravna ili fizička osoba podnosi zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji.

Dozvola za obavljanje energetske djelatnosti proizvodnje električne energije izdaje se za razdoblje od najmanje 5 do najviše 30 godina.

– cijena električne energije po kW za 2011:

hidroelektrane do 1mW 0,7793 kn/ kW

hidroelektrane do 5000 MWh proizvedenih u kalendarskoj godini 0,7793 kn/kW

hidroelektrane od 5 000 MWh do 15000 MWh proizvedenih u kalendarskoj godini

0,6212 kn/kW

hidroelektrane više od 15000 MWh proizvedenih u kalendarskoj godini 0,4744 kn/kW

Pravo na poticajnu cijenu imaju samo hidroelektrane instalirane snage do 10 MW.

– PDF –