201202.25
Off
0

BORAVAK I RAD U HRVATSKOJ

BORAVAK I RAD U HRVATSKOJ: ŠTO VAM JE KAO STRANCU POTREBNO?

VIZA

Strani državljani koji moraju pribaviti Vizu (npr. rusi), podnose zahtjev prije ulaska u RH u nadležnoj diplomatskoj misiji/konzularnom uredu Republike Hrvatske. Dužni su osobno podnijeti zahtjev za izdavanje PUTNE vize i to najviše tri mjeseca prije namjeravanog putovanja.

Na temelju vize stranac ne može raditi u RH.

Kratkotrajna viza izdaje se u svrhu tranzita kroz Republiku Hrvatsku ili u svrhu boravka na području Republike Hrvatske i to na vremensko razdoblje od maksimalno 5 godina za jedan, dva ili više ulazaka u Republiku Hrvatsku.

Stranac koji podnosi zahtjev za izdavanje kratkotrajne vize za jedan ili dva ulaska dužan je dokazati da ima odgovarajuće i valjano putno zdravstveno osiguranje za pokriće eventualno nastalih troškova, a stranac koji podnosi zahtjev za izdavanje kratkotrajne vize za višekratni ulazak dužan je dokazati da ima odgovarajuće i valjano putno zdravstveno osiguranje koje pokriva vrijeme njegova prvog namjeravanog posjeta i potpisati izjavu o obvezi posjedovanja putnog zdravstvenog osiguranja za kasnije posjete.

1. Stranac dolazi u privatni posjet, na poziv fizičke osobe – prigodom podnošenja zahtjeva za izdavanje vize, kao dokaz o svrsi boravka mora priložiti Jamstveno pismo za stranca fizičke osobe, što ga ispunjava jamac – fizička osoba iz Republike Hrvatske. Jamac može biti hrvatski državljanin ili stranac kojem je odobren boravak u Republici Hrvatskoj, a koji ostvaruje prihode ili ima sredstva u Republici Hrvatskoj. Jamac je dužan ovjeriti svoj potpis na jamstvenom pismu kod javnog bilježnika.

2. Stranac dolazi u poslovni posjet, na poziv pravne osobe

Ako stranac dolazi u Republiku Hrvatsku u poslovni posjet, prigodom podnošenja zahtjeva za izdavanje vize, kao dokaz o svrsi boravka prilaže Jamstveno pismo za stranca pravne osobe, što ga ispunjava jamac – pravna osoba iz Republike Hrvatske. Jamstveno pismo mora biti ovjereno službenim pečatom i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje.

Viza se ne može produžiti osim u slučaju više sile ili humanitarnih razloga ili zbog ozbiljnih osobnih razloga. Čak i u slučaju produženja vize, stranac ne može boraviti u RH duže o 90 dana u razdoblju od 6 mjeseci, računajući od dana prvog ulaska.

BORAVAK STRANACA U RH

Stranac u RH može biti na kratkotrajnom, privremenom ili stalnom boravku.

KRATKOTRAJNI BORAVAKboravak stranaca u trajanju do 3 mjeseca

PRIVREMENI BORAVAK (ako je svrha boravka rad)

– privremeni boravak u svrhu rada odobrava se kao dozvola za boravak i rad

– zahtjev za odobrenje privremenog boravka podnosi stranac u diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu Republike Hrvatske, a zahtjev za dozvolu za boravak i rad može podnijeti i poslodavac u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji

– Odobrenje za privremeni boravak izdaje se na rok važenja do 1 godine

– Zahtjev za produženje odobrenja privremenog boravka podnosi se najkasnije 30 dana prije isteka roka važećeg odobrenja za privremeni boravak, u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji prema mjestu boravišta, odnosno sjedištu poslodavca ili mjestu rada stranca.

Strancu će se odobriti privremeni boravak ako:

1. dokaže svrhu privremenog boravka,

2. ima valjanu putnu ispravu,

3. ima sredstva za uzdržavanje – najmanji iznos kojim stranac mora mjesečno raspolagati za osobne potrebe je 2.000,00 kn, dok je za dvočlanu obitelj najmanji iznos 2.750,00 kn, za tročlanu obitelj 3.250,00 kn te se za svakog slijedećeg člana taj iznos povećava za daljnjih 500,00 kn

4. ima zdravstveno osiguranje- državljani država s kojima RH nema sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju prilažu putno osiguranje, a nakon dolaska u RH po odobrenju privremenog boravka, dužni su se javiti nadležnom uredu HZZO-a radi utvrđivanja prava na zdravstveno osiguranje

5. nema zabranu ulaska i boravka u Republici Hrvatskoj,

6. ne predstavlja opasnost za javni poredak, nacionalnu sigurnost ili javno zdravlje.

Uz zahtjev za prvi privremeni boravak stranac je dužan priložiti i potvrdu o nekažnjavanju države čiji je državljanin ili u kojoj ima stalni boravak, ne stariju od 6 mjeseci.

Članu uže obitelji stranca koji u Republici Hrvatskoj boravi na temelju važeće dozvole za boravak i rad odobrene na godinu dana, može se odobriti privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji samo ako je stranac s kojim se traži spajanje obitelji u Republici Hrvatskoj imao najmanje 2 godine odobren privremeni boravak.

STALNI BORAVAK

– odobrava se strancu koji do dana podnošenja zahtjeva ima neprekidno 5 godina odobren privremeni boravak što znači da je u razdoblju od pet godina izbivao višekratno do 10 mjeseci ili jednokratno do 6 mjeseci.

U vrijeme potrebno za odobrenje stalnog boravka ne uračunava se:

-boravak na temelju izdane dozvole za boravak i rad sezonskim radnicima, dnevnim migrantima i pružateljima usluga u ime inozemnog poslodavca,

-vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora

U trenutku odlučivanja o zahtjevu za odobrenje stalnog boravka stranac mora imati odobren privremeni boravak u RH.

Stalni boravak odobrit će se strancu koji:

1. ima valjanu stranu putnu ispravu,
2. ima sredstva za uzdržavanje- vidi ranije- privremeni boravak
3. ima zdravstveno osiguranje- vidi ranije- privremeni boravak
4. poznaje hrvatski jezik i latinično pismo te hrvatsku kulturu i društveno uređenje

provjeru poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma provode visoka učilišta koja izvode studijske programe iz hrvatskog jezika

– potvrdu visokog učilišta Republike Hrvatske o poznavanju hrvatskog jezika i latiničnog pisma nisu dužni priložiti djeca predškolske dobi, polaznici osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj, stranac koji ima dokaz o završenom osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj, stranac koji je stariji od 60 godina ako nije u radnom odnosu i stranac koji je samostalnim popunjavanjem upitnika u nadležnoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji dokazao poznavanje hrvatske kulture i društvenog uređenja Republike Hrvatske- stranac koji ne poznaje hrvatski jezik i latinično pismo obvezan je pohađati tečaj hrvatskog jezika u trajanju od najmanje 150 nastavnih sati. Troškove ispita i pohađanja tečaja hrvatskog jezika snosi stranac.

5. ne predstavlja opasnost za javni poredak, nacionalnu sigurnost ili javno zdravlje.

Stalni boravak prestaje strancu ako:

  1. ima zabranu ulaska i boravka u Republici Hrvatskoj,
  1. se iselio iz Republike Hrvatske ili neprekidno boravio u inozemstvu duže od godinu dana,
  1. se utvrdi da je stranac svjesno dao neistinite podatke ili je svjesno prikrio cilj i okolnosti koje su bile od važnosti za odobrenje stalnog boravka
  1. to zahtijevaju razlozi zaštite javnog poretka, nacionalne sigurnosti ili javnog zdravlja
  1. ili na vlastiti zahtjev.

RAD STRANACA U RH

Stranac u Republici Hrvatskoj može raditi na temelju izdane dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada i to samo na onim poslovima za koje su mu cit. isprave izdane. Bez dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada mogu raditi stranci koji u Republici Hrvatskoj ima odobren stalni boravak.

DOZVOLA ZA BORAVAK I RAD

Dozvola za boravak i rad je jedinstvena dozvola kojom se strancu dozvoljava privremeni boravak i rad u RH, a kojom su obuhvaćeni ranija radna i poslovna dozvola.

Dozvola za boravak i rad izdaje se strancu na vrijeme koje je potrebno za obavljanje posla, odnosno vrijeme na koje je sklopljen ugovor o radu ili drugi odgovarajući ugovor, a najduže do godine dana.

Dozvola za boravak i rad može se izdati na temelju godišnje kvote i izvan godišnje kvote.

a) na temelju godišnje kvote – dobrit će se strancu koji priloži:

1. ugovor o radu, odnosno pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu ili odgovarajući dokaz o radu,

2. dokaz o stečenoj obrazovnoj kvalifikaciji i osposobljenosti stranca,

3. dokaz o registraciji trgovačkog društva, podružnice, predstavništva, obrta, udruge ili ustanove u Republici Hrvatskoj (ne stariji od 6 mjeseci)

4. fotografiju u boji veličine 35×45 mm

5. popunjeni obrazac zahtjeva za izdavanje dozvole (obrazac 9a)

6. konzularnu pristojbu ako zahtjev podnosi u diplomatskoj misiji – misiji – konzularnom uredu Republike Hrvatske ili 20,00 kuna biljega, ako zahtjev podnosi u Republici Hrvatskoj.

b) izvan godišnje kvote – može se izdati:

1. dnevnim migrantima pod uvjetom uzajamnosti,

2. strancima koji obavljaju ključne poslove u trgovačkim društvima, podružnicama i predstavništvima,- ako

– vrijednost temeljnog kapitala trgovačkog društva, odnosno imovina komanditnog ili javnog trgovačkog društva prelazi iznos od 100.000,00 kuna,

– su u trgovačkom društvu, podružnici ili predstavništvu stranog trgovačkog društva zaposlena najmanje 3 hrvatska državljana na poslovima različitim od poslova prokurista, člana uprave ili nadzornog odbora

– ako njegova bruto plaća iznosi najmanje visinu prosječne bruto isplaćene plaće u Republici Hrvatskoj u protekloj godini prema službeno objavljenom podatku nadležnog tijela za statistiku

Ako više stranaca obavlja ključne poslove za istog poslodavca, dozvola za boravak i rad može se izdati ako:

– je na svakog zaposlenog stranca zaposleno najmanje 5 hrvatskih državljana na poslovima različitim od poslova prokurista, člana uprave ili nadzornog odbora,

– vrijednost temeljnog kapitala trgovačkog društva, odnosno imovina komanditnog ili javnog trgovačkog društva prelazi iznos od 100.000,00 kuna

– njihova bruto plaća iznosi najmanje visinu prosječne bruto isplaćene plaće u Republici Hrvatskoj u protekloj godini prema službeno objavljenom podatku nadležnog tijela za statistiku

3. strancima koji su premješteni u okviru internog transfera osoblja unutar trgovačkih društava i ostalih neophodnih osoba, ovim se strancima dozvola iznimno izdaje s rokom važenja od 2 godine ukoliko nije zatraženo kraće razdoblje izdavanja dozvole za boravak i rad

4. strancu koji se samozapošljava u vlastitom trgovačkom društvu ili u trgovačkom društvu u kojem ima vlasnički udio veći od 51% ili vlastitom obrtu,ako

– je u osnivanje trgovačkog društva ili obrta uložio najmanje 200.000,00 kuna,

– su zaposlena najmanje 3 hrvatska državljana,

– njegova bruto plaća iznosi najmanje visinu prosječne bruto isplaćene plaće u Republici Hrvatskoj u protekloj godini,

– trgovačko društvo odnosno obrt ne posluje s gubitkom,

– priloži dokaz o podmirenim poreznim obvezama i doprinosima u Republici Hrvatskoj.

5. radniku koji obavlja poslove pružanja usluga u ime ili za inozemnog poslodavca koji nema pravo poslovnog nastana u državi članici EEP-a, ako je pružatelj usluge zaposlen kod inozemnog poslodavca te ima odgovarajuće kvalifikacije, a inozemni poslodavac ima sklopljen ugovor s trgovačkim društvom, odnosno obrtom u Republici Hrvatskoj, pod uvjetom da se radi o specifičnom pružanju usluga na području visoke tehnologije te da pružanje usluga predstavlja interes za Republiku Hrvatsku.

6. učiteljima i nastavnicima koji izvode nastavu u školskim ustanovama na jeziku i pismu nacionalnih manjina,

7. profesionalnim športašima ili športskim djelatnicima koji rade u Republici Hrvatskoj,

8. umjetnicima koji rade u ustanovama u kulturi u Republici Hrvatskoj,

9. strancima koji su zasnovali radni odnos u stranim udrugama koje su registrirane kao strana udruga u Republici Hrvatskoj i još najmanje tri države,

10. strancima koji su članovi zakladnih tijela predstavništava stranih zaklada i fundacija upisanih u Upisnik predstavništava stranih zaklada i fundacija u Republici Hrvatskoj,

11. strancima koji rade na temelju programa mobilnosti mladih koje Republika Hrvatska provodi u suradnji s drugim državama,

12. znanstvenim istraživačima te strancima koji se zapošljavaju na znanstvena, znanstveno – nastavna ili druga istraživačka radna mjesta u znanstvenim pravnim osobama,

13. profesorima – izvornim govornicima stranih jezika, lektorima i drugim nastavnicima koji izvode nastavu na hrvatskim visokim učilištima ili registriranim školama stranih jezika,

Dozvola za boravak i rad izvan godišnje kvote izdat će se strancu koji zahtjevu priloži:

– ugovor o radu, odnosno pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu ili drugi odgovarajući ugovor,

– dokaz o stečenoj obrazovnoj kvalifikaciji i osposobljenosti stranca,

– dokaz o registraciji trgovačkog društva, podružnice, predstavništva, obrta, udruge ili ustanove u Republici Hrvatskoj,

– obrazloženje o opravdanosti zapošljavanja stranca koje sadrži podatke o stručnom znanju, kvalifikacijama i radnom iskustvu stranca, te iz kojih razloga se radno mjesto ne može popuniti s hrvatskog tržišta radne snage.

– fotografiju u boji veličine 35×45 mm

– popunjeni obrazac zahtjeva za izdavanje dozvole (obrazac 9a)

– konzularnu pristojbu ako zahtjev podnosi u diplomatskoj misiji –

misiji – konzularnom uredu Republike Hrvatske ili 20,00 kuna biljega, ako zahtjev podnosi u Republici Hrvatskoj.

POTVRDA O PRIJAVI RADA

Stranci koji će raditi do 90, do 60 ili do 30 dana godišnje dužni su prije početka rada, od nadležne policijske uprave, odnosno policijske postaje, pribaviti potvrdu o prijavi rada prema mjestu obavljanja poslova. Na temelju izdane potvrde o prijavi rada stranac za istog poslodavca ili primatelja usluge može raditi na cijelom području Republike Hrvatske.

DRŽAVLJANSTVO

Stranac stječe hrvatsko državljanstvo pod slijedećim uvjetima:

1. da je navršio 18 godina života te da mu nije oduzeta poslovna sposobnost;
2. da ima otpust iz stranog državljanstva ili da podnese dokaz da će otpust dobiti ako bude primljen u hrvatsko državljanstvo;

3. da živi u Republici Hrvatskoj s prijavljenim boravkom 8 godina neprekidno do podnošenja zahtjeva i ima odobren status stranca na stalnom boravku

4. da poznaje hrvatski jezik i latinično pismo, hrvatsku kulturu i društveno uređenje
5. da se iz njegova ponašanja može zaključiti da poštuje pravni poredak i običaje u Republici Hrvatskoj.

Osobe starije od 60 godina ne moraju ispunjavati pretpostavku iz točke 4., a stranci čije bi primanje u hrvatsko državljanstvo predstavljalo interes za RH ne moraju ispunjavati pretpostavke od točke 1. do točke 4.