201106.27
Off
0

Elektrana na biomasu iz šumarstva i poljoprivrede i elektrana na biomasu iz drvno – prerađivačke industrije instalirane električne snage veće od 1 MW

Postupak projektiranja i izgradnje elektrana na biomasu instalirane snage veće od 1mW sličan je postupku izgradnje sunčanih elektrana, sa određenim izmjenama. U nastavku su prikazane i objašnjene samo one radnje koje su različite u odnosu na sunčane elektrane:

Nakon ishođenja rješenja o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu slijedi:

IZRADA STUDIJE O UTJECAJU ZAHVATA NA OKOLIŠ

Studiju o utjecaju zahvata na okoliš obvezan je izraditi investitor projekta elektrane snage veće od 100 MW, a za projekt elektrane snage veće od 10 MW do uključivo 100 MW ako Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva utvrdi potrebu procjene utjecaja zahvata na okoliš. Također, studiju utjecaja zahvata na okoliš obvezan je izraditi investitor projekta elektrane s uređajima za izgaranje nazivne toplinske snage veće od 50 MW, budući da je u tom slučaju obveznik ishođenja rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša. Investitor projekta prilaže studiju zahtjevu za procjenu utjecaja zahvata na okoliš.

ISHOĐENJE RJEŠENJA O PRIHVATLJIVOSTI ZAHVATA ZA OKOLIŠ

Procjena utjecaja zahvata na okoliš provodi se u okviru pripreme namjeravanog zahvata, prije izdavanja lokacijske dozvole za provedbu zahvata. Kada procjena utjecaja zahvata na okoliš uključuje i ocjenu prihvatljivosti zahvata na prirodu, neće se provoditi poseban postupak ocjene.

Za zahvat izgradnje elektrane snage veće od 100 MW i za postrojenja s izgaranjem nazivne toplinske snage veće od 50 MW obvezna je procjena utjecaja na okoliš. Za zahvat izgradnje elektrane snage veće od 10 MW, do uključivo 100 MW uz uvjet da je postrojenje s izgaranjem nazivne toplinske snage do uključivo 50 MW, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva utvrđuje potrebu procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Ako se radi o elektrani na biomasu snage veće od 10 MW, do uključivo 100 MW i nazivne toplinske snage do uključivo 50 MW, tada nositelj projekta podnosi Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš ili može odmah pristupiti izradi studije utjecaja na okoliš.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš prestaje važiti ako se u roku od dvije godine od dana konačnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole. Važenje rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš može se, na zahtjev nositelja zahvata, jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti u skladu s kojima je izdano to rješenje.

IZRADA DOKUMENATA ZA ISHOĐENJE OBJEDINJENIH UVJETA ZAŠTITE OKOLIŠA

Zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša treba sadržavati tehničko – tehnološko rješenje za postrojenje. Osigurava ga nositelj zahvata.

ISHOĐENJE RJEŠENJA O OBJEDINJENIM UVJETIMA ZAŠTITE OKOLIŠA

Zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postrojenje podnosi se istodobno sa zahtjevom za procjenu utjecaja zahvata na okoliš, koji se odnosi na to postrojenje. Zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša nositelj zahvata podnosi Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva ako je nazivna toplinska snaga postrojenja s izgaranjem veća od 50 MW.

Ukoliko je za rad postrojenja utvrđena i obveza izrade Izvješća o sigurnosti, odnosno obveza ishođenja dozvole za emisiju stakleničkih plinova, tada zahtjev mora sadržavati i odgovarajuće akte i/ili podatke o postupcima koji se odnose na te obveze.

Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša prestaje važiti ako se u roku od dvije godine od dana konačnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole. Objedinjeni uvjeti zaštite okoliša utvrđeni rješenjem sastavni su dio lokacijske dozvole. Ispunjavanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša prema rješenju utvrđuje se uporabnom dozvolom koja se izdaje nakon provedenog tehničkog pregleda. Uvjeti zaštite okoliša iz uporabne dozvole utvrđuju se s rokom primjene za razdoblje od pet godina od dana izdavanja uporabne dozvole.

Potrebno je nakon ishođenja energetskog odobrenja

ISHOĐENJE UGOVORA O KONCESIJI

Koncesija za korištenje voda potrebna je za zahvaćanje voda radi korištenja za tehnološke i slične potrebe. Ako je Republika Hrvatska vlasnik nekretnine na kojoj će se obavljati djelatnost za koju se namjerava dati koncesija, u postupku davanja te koncesije sudjeluje nadležno državno odvjetništvo. Postupak davanja koncesija za zahvaćanje voda radi korištenja za tehnološke i slične potrebe provodi ministarstvo nadležno za vodno gospodarstvo. U postupku za davanje koncesije za Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kao davatelj koncesije donosi ministarstvo nadležno za vodno gospodarstvo. najdulje vrijeme na koje se može dodijeliti koncesija za zahvaćanje vode za tehnološke i slične potrebe iznosi do 30 godina za potrebe hlađenja u tehnološkom postupku.

Nakon ispitivanja u pokusnom radu potrebno je:

ISHOĐENJE DOZVOLE ZA EMISIJE STAKLENIČKIH PLINOVA

Investitor je dužan tijekom probnog rada Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole za emisije stakleničkih plinova ako je toplinska snaga postrojenja na ulazu veća od 20 MW. Uz zahtjev se prilaže i netehnički opis postrojenja i djelatnosti te Plan praćenja emisija stakleničkih plinova iz postrojenja.

Dozvola se izdaje za postrojenje za koje je operater osigurao praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova. Najkasnije 14 dana nakon ishođenja dozvole operater postrojenja je dužan podnijeti zahtjev za otvaranje korisničkog računa u Registru emisija stakleničkih plinova Agenciji za zaštitu okoliša kao administratoru Registra. Administrator Registra otvara korisnički račun u roku od 14 dana, o čemu obavještava korisnika računa. O uvjetima korištenja korisničkog računa administrator Registra i korisnik računa sklapaju ugovor.

Nakon ishođenja uporabne dozvole, potrebno je:

ISHOĐENJE VODOPRAVNE DOZVOLE

Vodopravna dozvola je potrebna za svako ispuštanje otpadnih voda za koje se propisuju granične vrijednosti emisije. Zahtjev za izdavanje vodopravne dozvole podnosi nositelj projekta Hrvatskim vodama. Vodopravna dozvola izdaje se na određeno vrijeme, a najduže na vrijeme od 15 godina.

ISHOĐENJE DOZVOLE ZA OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI

Pravna ili fizička osoba podnosi zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji.

Dozvola za obavljanje energetske djelatnosti proizvodnje električne energije izdaje se za razdoblje od najmanje 5 do najviše 30 godina.

– cijena električne energije po KWh za 2011:

ELEKTRANA NA BIOMASU IZ ŠUMARSTVA I POLJOPRIVREDE > 1MW 1,1745 kn/ KWh

ELEKTRANA NA BIOMASU IZ DRVNO – PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE > 1MW 0,9374 kn/ KWh

– PDF –