202101.25
Off
0

Elektronička javna dražba

Mogućnost provođenja elektroničke javne dražbe je relativna novina u hrvatskom pravosuđu, koja je uvelike povećala transparentnost postupka sudjelovanja u javnoj dražbi i olakšala sudjelovanje u istoj na daljinu.

Kada se u ovršnom, stečajnom ilidrugom sudskom postupku naloži prodaja nekretnina ili pokretnina javnom dražbom, sud odnosno drugo nadležno tijelo, nalaže provođenje javne dražbe elektroničkim putem Financijskoj agenciji (dalje: FINA). Nakon što FINA zaprimi zahtjev za provedbu javne dražbe, na internetskim stranicama se objavljuje poziv osobi koja je predložila pokretanje postupka da izvrši uplatu predujma za troškove postupka. Za osobe po čijem prijedlogu se vodi prodaja imovine njihova dužnika, potrebno je posebno naglasiti da se ovaj poziv objavljuje isključivo na Internet stranicama FINA-e, koje je stoga potrebno ažurno pratiti radi izbjegavanja negativnih posljedica u vidu obustave cijelog postupka.

Nakon što predlagatelj izvršiuplatu za podmirenje troškova postupka, FINA javno objavljuje poziv svim zainteresiranim osobama za sudjelovanje u javnoj dražbi sa ključnim podacima o predmetu prodaje i mogućnostima njegova razgledavanja. Za pristup servisu potrebno je imati odgovarajući digitalni certifikat, koji može imati stranka osobno ili njezin stručni punomoćnik. Po proteku najmanje 60 dana od objave poziva za sudjelovanje, počinje prva javna dražba ukojoj kao ponuditelji mogu sudjelovati osobe koje su prethodno tomu uplatile jamčevinu i elektroničkim putem podnijele prijavu za sudjelovanje, pri čemu se posebno naglašava da je ovaj dio prethodnog postupka iznimno formalan, što znači da primjerice i najmanja omaška u pisanju naloga za plaćanje ili datumu izvršenja, može uzrokovati nemogućnost sudjelovanja na javnoj dražbi.

Ovisno o vremenu pokretanja i postupku u kojemu se predmet prodaje, na prvoj e-Dražbi nekretnine se ne mogu prodati ispod četiri petine, odnosno tri četvrtineutvrđene vrijednosti, dok se pokretnine ne mogu prodati ispod jedne polovine procijenjene vrijednosti. Prikupljanje ponuda elektroničkim putem traje 10 radnih dana, te sudionici mogu podizati svoju ponudu u određenim dražbenim koracima, a ako je povišenje ponude izvršeno u posljednjih deset minuta trajanja dražbe, ista se produljuje za narednih 10 minuta i tako dok ne bude zaprimljena posljednja ponuda.Uplaćena jamčevina ostaje na posebnom računu FINA-e otvorenom za tu namjenu do odabira najboljeg ponuđača i uplate kupovnine, nakon čega se ista vraća uplatiteljima.

Ako na prvoj javnoj dražbi nije sudjelovala niti jedna osoba, odnosno ako jedini ponuditelj ne uplati kupovninu u za to određenom roku, provodi se druga i daljnje javne dražbe. Na drugoj javnoj dražbi, ovisno o vremenu pokretanja i vrsti postupka, nekretnina se ne može prodati ispod tri petine, odnosno jedne polovine utvrđene vrijednosti. Na trećoj javnoj dražbi, koja se održava ovisno vrsti postupka, nekretnina se ne može prodati ispod jedne četvrtineutvrđene vrijednosti, a na četvrtoj dražbi nekretnina se prodaje po početnoj cijeni od 1,00 kune. Po završetku elektroničke javnedražbe, ovisno o ishodu nadmetanja, nadležno tijelo donosi odgovarajuće odluke o dosudi najboljem ponuditelju sa podacima i rokom za uplatu kupovnine, povratu jamčevine, izboru idućeg najboljeg ponuditelja, obustavi postupka i slične.

Putem aplikacije „Javna objava“ može se pratiti tijek postupka prodaje u ovršnom ili stečajnom postupku koji se provodi u FINA-i, pri čemu je bitno biti ažuran i redovito pratiti objave zbog kratkih rokova, obzirom da se pismena koja FINA donosi u postupku prodaje i objavljuje nainternetskim stranicama smatraju dostavljenimasvim osobama na koja se odnose istekomosmog dana od objave.

Pretraživanje nekretnina i pokretnina koje se prodajuu ovršnom i stečajnom postupku, moguće je uaplikaciji „Očevidnik nekretnina i pokretnina“ koje seprodaju u ovršnom postupku, a u koji su zavedene sve nekretnine i pokretninevrijednosti veće od 50.000,00 kuna koje se prodaju elektroničkom javnom dražbom.

Zbog primamljivih cijena po kojima se prodaje imovina u postupku javne dražbe, koje su u pravilu bitno niže od stvarne tržišne vrijednosti predmeta koji se prodaju, brojni investitori redovito prate prednje javne objave, bilo radi kupnje za osobnu uporabu, bilo radi kupnje za daljnju preprodaju.