201108.29
Off
0

IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU


IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU

Izmjene i dopune Zakona o parničnom postupku iz svibnja 2011. godine odnose se na povlačenje tužbe, prekid postupka, sudsku nagodbu, tonsko snimanje ročišta, uvod presude, žalbu protiv presude, reviziju i platni nalog.

Uvodi se mogućnost povlačenja tužbe i nakon zaključenja glavne rasprave, ali isključivo uz izričiti pristanak tuženika i to sve do pravomoćnosti odluke kojom se postupak pred prvostupanjskim sudom dovršava. Ukoliko je tužba povučena prije nego je prvostupanjski sud donio svoju odluku tj. prije nego je ona u povodu žalbe otpravljena drugostupanjskom sudu, prvostupanjski sud će rješenjem utvrditi da je tužba povučena. Ako bi do povlačenja došlo dok je u tijeku drugostupanjski postupak povodom žalbe, prvostupanjski sud žurno obaviještava drugostupanjski o povlačenju tužbe, ukoliko isti već nije donio odluku povodom žalbe i tada drugostupanjski sud rješenjem ukida prvostupanjsku odluku.

Izmjenama i dopunama ZPP-a ubrzan je parnični postupak, između ostalog i proširivanjem ovlasti suda. Tako je, primjerice, određeno da u bagatelnim sporovima žalba protiv prvostupanjske presude ne odgađa ovrhu.

Sudska nagodba o predmetu spora se može zaključiti ne samo tijekom cijelog parničnog postupka već i tijekom drugostupanjskog postupka sve do donošenja drugostupanjske odluke u povodu žalbe.

Najvažnije promjene uslijedile su glede revizije. Redovna revizija se protiv drugostupasnjke presude može izjaviti ukoliko vrijednost predmeta spora prelazi po novom 200.000,00 kn odnosno 500.000,00 kn u trgovačkim sporovima, a ne kao dosada 100.000,00 kn. Glede presude donesene u sporu iz radnog odnosa revizija je dozvoljena neovisno da li je spor pokrenuo radnik ili poslodavac (ranije je to bilo moguće samo u sporu koji je pokrenuo radnik). Međutim, ukoliko se radi o radnim sporovima male vrijednosti, revizija je dozvoljena jedino ako je drugostupanjski sud u svojoj izreci odredio da je revizija protiv nje dozvoljena.

U slučajevima u kojima stranke prema odredbama ZPP-a ne mogu podnijeti reviziju, mogu je eventualno podnijeti ako odluka u sporu ovisi o rješenju nekoga materijalnopravnog ili postupovnopravnog pitanja važnog za osiguranje jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih u njegovoj primjeni.

U ovoj reviziji stranka treba naznačiti pravno pitanje zbog kojeg ju je podnijela uz navođenje propisa i drugih važećih izvora prava koji se na njega odnose te izložiti razloge zbog kojih smatra da je ono važno za osiguranje jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih u njegovoj primjeni.

Ograničeno je opetovano ukidanje i vraćanje predmeta na ponovno suđenje u radnim i trgovačkim sporovima, te sud povodom žalbe može najviše jedanput ukinuti i predmet vratiti prvostupanjskom sudu. Ukoliko međutim drugostupanjski sud nađe da bi predmet u trgovačkim i radnim sporovima trebalo ukinuti i vratiti prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje nakon što je to već jednom povodom žalbe učinjeno, Zakon predviđa da drugostupanjski sud sam provede postupak uz odgovarajuću primjenu odredaba o postupku pred prvostupanjskim sudom. U tom slučaju revizija je uvijek dopuštena.

– PDF –