201302.08
Off
0

IZMJENE POREZNIH PROPISA I POREZNE BENEFICIJE ZA MALE ULAGAČE I OBRTNIKE

Posljednjim poreznim izmjenama zakonodavac je uveo neke novine vezano za poreznu problematiku, koja se u odnosu na male ulagače i obrtnike tiču prvenstveno poreza na dobit i poreza na dodanu vrijednost. Dio ovih odredbi stupio je na snagu 1. ožujka 2012., dok ostale stupaju na snagu 1. siječnja 2013. Nužno je da se fizičke osobe i obrtnici što prije upoznaju sa ovim novinama kako bi iskoristili beneficije koje su im na raspolaganju temeljem novog sustava.

Poreznu osnovicu rezidenta predstavlja ukupni iznos dohotka od nesamostalnog rada (plaće), dohotka od samostalne djelatnosti, dohotka od imovine i imovinskih prava, dohotka od kapitala, dohotka od osiguranja i drugog dohotka, koji ostvari u tuzemstvu i u inozemstvu (načelo svjetskog dohotka), a umanjen za osobni odbitak za rezidenta, dok poreznu osnovicu nerezidenta predstavlja ukupni iznos dohotka koji ostvari u tuzemstvu, umanjen za osnovni osobni odbitak nerezidenta.

Izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak od 1. siječnja 2013. povećati će se osnovni mjesečni odbitak, odnosno smanjiti će se iznos osnovice na koju se plaća porez na dohodak, sa 1.800,00 na 2.200,00 kuna, dok ona za osobe koje imaju prebivalište ili boravište u područjima posebne državne skrbi iznosi do 3.840,00 kn mjesečno. Osobni odbitak može se dodatno uvećati temeljem uzdržavanih članova uže obitelji, za iznose plaćene za zdravstveno osiguranje do visine propisanoga obveznog doprinosa za zdravstveno osiguranje, te za darovanja u tuzemstvu u naravi i u novcu što su doznačena na žiro račun udrugama i drugim osobama koje te djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima, a u kulturne, odgojno-obrazovne, znanstvene, zdravstvene, humanitarne, športske i vjerske svrhe, do visine 2% primitaka za koje je u prethodnoj godini podnesena godišnja porezna prijava.

Porez na dohodak naplaćivati će se po stopi od:

– 12% na poreznu osnovicu do 2.200,00 kn mjesečno, odnosno 26.400,00 godišnje,

– 25% na dio porezne osnovice koji prelazi iznos od 2.200,00 kn do 8.800,00 kn mjesečno, odnosno idućih 79.200,00 godišnjeg dohotka, te

– 40% na dio porezne osnovice koji prelazi iznos od 8.800,00 kn mjesečno, to jest na dio godišnjeg prihoda koji prelazi iznos od 105.000,00 kn godišnje.

Ovaj sistem obračuna poreza na dohodak prema progresivnoj stopi i povećanje iznosa osnovnog mjesečnog odbitka pogoduje malim ulagačima i uveden je radi postizanja raspodjele poreznog opterećenja prema platežnoj moći obveznika.

1. ožujka 2012. uvedena je nova porezna stopa od 12% na dohodak od dividendi i udjela u dobiti temeljem udjela u kapitalu. Treba naglasiti da je ovakva porezna stopa, uzevši u obzir komparativno pravo, relativno niska.

Osim toga, za prihode od dividende i udjele u dobiti do iznosa od 12.000,00 kuna godišnje uvedeno je potpuno oslobođenje od plaćanja poreza na dobit, usmjereno zaštiti malih dioničara i zaposlenika koji su kupovali radničke dionice. Porez na dividendu od 12% odnosi se i na inozemne vlasnike, ali zbog primjene ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i direktiva Europske unije, u većini slučajeva inozemni vlasnici će biti u potpunosti oslobođeni plaćanja ovog poreza ili će ga plaćati prema nižim stopama.

Važno je naglasiti da oslobođenje od poreza na dividendu građani neće ostvariti automatski prilikom isplate dividende, već podnošenjem godišnje porezne prijave na dohodak i ostvarivanjem povrata u idućoj godini.

U Hrvatskoj ne plaća porez na dohodak na prihode od kamata na kunsku i deviznu štednju, na oročene pologe i pologe po viđenju, bilo kunske ili devizne, a koje fizičke osobe ostvaruju kod banaka, štedionica i štedno-kreditnih zadruga, bez obzira na iznos ostvarene kamate. Mali ulagači i obrtnici ne plaćaju porez na dohodak niti na štedne i druge uloge.

U Republici Hrvatskoj ne postoji obaveza plaćanja poreza na zaradu (kapitalnu dobit) koju fizička osoba ostvari od prodaje dionica i poslovnih udjela, ako isto ne spada u djelatnost poreznog obveznika, bez obzira koliki je iznos te zarade. Dakle, ako fizička osoba kupi ili na drugi način stekne dionice ili poslovne udjele u društvu X, a zatim ih proda po višestruko višoj cijeni, zarade od takve transakcije ne smatraju se oporezivim dobitkom. Ovakva situacija pogoduje špekulatinim poslovima na tržištu kapitala.

Svakako je zanimljiva i dugo najavljivana mjera potpunog oslobađanja obračunavanja poreza na dobit povećanjem temeljnog kapitala, ugrađena u Zakon o porezu na dobit, koja se primjenjuje od 1. sječnja 2013. Naime, dohodak od kapitala fizičkih osoba ne utvrđuje se u slučaju korištenja dividendi i udjela u dobiti za uvećanje temeljnog kapitala društva (reinvestirana dobit) i u slučaju kad su primici od dividendi i udjela u dobiti ostvareni u okviru „ESOP“ programa (program radničkog dioničarstva).

Zakon o porezu na dohodak predviđa i posebna umanjenja poreza za osobe koje obavljaju samostalne djelatnosti i to do 100% za osobe za prebivaištem ili boravištem na područjima posebne državne skrbi do 10 godina od stupanja na snagu ovog Zakona, odnosno do 2022. godine, pod uvjetom da zapošljavaju više od dva radnika na neodređeno radno vrijeme.

Osobe koje obavljaju samostalne djelatnosti mogu poreznu osnovicu umanjiti i za iznos isplaćenih plaća i doprinosa na plaću novim radnicima, odnosno radnicima s kojima je sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Novim radnicima smatraju se radnici koji su mjesec dana bili prijavljeni na Zavodu za zapošljavanje, osobe zaposlene nakon odustanka od korištenja prava na mirovinu, kao i osobe zaposlene na određeno vrijeme kao pripravnici, vježbenici, stažisti i slično.

Dohodak od samostalne djelatnosti može se u poreznom razdoblju dodatno umanjiti i za izdatke za istraživanje i razvoj i to u visini 100% nastalih i iskazanih troškova.

Izmjenjena je i stopa poreza na dodanu vrijednost, te su umjesto jedinstvene porezne stope danas na snazi stopa od 25% i stopa od 10%. Od 1.ožujka 2012. snižena stopa PDV-a primjenjuje se na jestiva ulja i masti biljnog i životinjskog podrijetla, dječju hranu, isporuku vode i bijeli šećer. Međutim, puno zanimljivije su odredbe koje stupaju na snagu 1. siječnja 2013. prema kojima će se snižena stopa od 10% primjenjivati na ugostiteljske usluge, odnosno pripremanja hrane i obavljanje usluga prehrane u ugostiteljskim objektima, te pripremanje i usluživanje bezalkoholnih pića i napitaka, vina i piva u tim objektima. Pun učinak ove porezne olakšice očekuje se u turističkoj sezoni jer će smanjenje porezne obveze imati pozitivan učinak na cijene ugostiteljskih usluga, a time i na povećanje konkurentnosti i atraktivnosti Hrvatske kao turističkog odredišta.