201205.15
Off
0

Kapitalizacija troškova financiranja imovine

Kapitalizacija troškova financiranja kvalificirane imovine može biti zanimljiv izbor za male i srednje poduzetnike, budući da se na taj način smanjuju troškovi financiranja tekućeg razdoblja. Tako smanjeni troškovi imaju izravan utjecaj na poslovni rezultat tekuće godine

Troškovi financiranja (posudbi) obuhvaćaju u prvom redu kamate, ali i druge troškove koji poslovnom subjektu nastanu u svezi s odobravanjem i povlačenjem kredita.

Kada je riječ o velikim poslovnim subjektima (koji su definirani kao veliki Zakonom o računovodstvu) i financijskim institucijama, oni svoja financijska izvješća objavljuju u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI). Kod njih troškovi financiranja moraju biti kapitalizirani, ako se takvi troškovi mogu izravno pripisati stjecanju, izgradnji ili proizvodnji kvalificirane imovine. Pri tome treba istaknuti da kvalificirana imovina predstavlja imovinu kojoj je potrebno znatno razdoblje da bi bila spremna za namjeravanu uporabu ili prodaju. Primjer za kapitalizaciju troškova financiranja (u prvom redu troškova kamata) je ulaganje u izgradnju građevinskih objekata, jer se plaćanje kamata na kredit u suštini ne razlikuje mnogo od izdataka za nabavku građevinskog materijala neophodnog za izgradnju. Kvalificirana imovina mogu biti proizvodna i energetska postrojenja, zemljište namijenjeno poljoprivrednoj proizvodnji, nematerijalna imovina, ali i zalihe kojima je potrebno znatno razdoblje (duže od jedne godine) da postanu spremne za namjeravanu uporabu ili prodaju, npr. zalihe riba u uzgajalištima i sl. Imovina koja se izrađuje ili proizvodi u razdoblju kraćem od godinu dana i imovina koja je u trenutku stjecanja spremna za namjeravanu uporabu ili prodaju ne može biti definirana kao kvalificirana imovina.

Mali i srednji poduzetnici koji primjenjuju Hrvatske standarde financijskog izvještavanja (HSFI), kapitalizaciju troškova financiranja izravno pripisanih stjecanju, izgradnji ili proizvodnji kvalificirane imovine mogu, ali i ne moraju primijeniti.

Zbog mogućnosti da sami odaberu hoće li kapitalizirati troškove financiranja koji se mogu izravno pripisati kvalificiranoj imovini, poduzetnici koji primjenjuju HSFI moraju donijeti računovodstvenu politiku hoće li takve troškove kapitalizirati ili iskazivati kao trošak razdoblja. Računovodstvenu politiku potrebno je objaviti u bilješkama uz financijske izvještaje i dosljedno je primjenjivati na sva kvalificirana sredstva. U tom slučaju, potrebno je u bilješkama objaviti i iznos kamata i drugih troškova financiranja koji je kapitaliziran tijekom razdoblja.

Kapitalizacija troškova financiranja može biti zanimljiv izbor za poduzetnike, budući da se na taj način smanjuju troškovi tekućeg razdoblja. Tako smanjeni troškovi imaju izravan utjecaj na poslovni rezultat tekuće godine, jer se troškovi financiranja uključuju u nabavnu vrijednost imovine i iskazuju kao rashod kroz amortizaciju te imovine (kod dugotrajne imovine), ili kao rashod prilikom prodaje zaliha koje zadovoljavaju prethodno opisane uvjete kvalificirane imovine.