201310.04
Off
0

KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU

Pomorsko dobro je dobro od interesa za Republiku Hrvatsku u općoj upotrebi, koje obuhvaća unutarnje morske vode, teritorijalno more, njihovo dno i podzemlje, te dio kopna namijenjen općoj uporabi ili koji je proglašen takvim, kao i sve što je s tim dijelom trajno spojeno na površini ili ispod nje.

Pomorskim dobrom upravlja, vodi brigu o zaštiti i odgovara Republika Hrvatska neposredno ili putem jedinica područne (regionalne) samouprave. Posebna vrsta upotrebe ili gospodarskog korištenja pomorskog dobra je korištenje na temelju koncesije ili koncesijskog odobrenja.

Pomorsko dobro po svojoj prirodi namijenjeno je općoj upotrebi ili je proglašeno takvim. Koncesija je pravo kojim se dio pomorskog dobra djelomično ili potpuno isključuje iz opće upotrebe i daje na posebnu upotrebu ili gospodarsko korištenje pravnim osobama i fizičkim osobama registriranim za obavljanje obrta. Koncesija se može izdati za gospodarsko korištenje pomorskim dobrom i za posebnu uporabu pomorskog dobra.

Koncesija za gospodarsko iskorištavanje pomorskog dobra omogućuje obavljanje gospodarskih djelatnosti s pomoću postojećih građevina ili drugih objekata na pomorskom dobru ili bez njih. Koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra daje se na zahtjev korisnika, na temelju provedenoga javnog natječaja.

Za dobivanje koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra pravna i fizička osoba mora ispunjavati sljedeće uvjete:

  1. da je registrirana za obavljanje gospodarske djelatnosti za koju traži koncesiju,
  1. da raspolaže odgovarajućim tehničkim, stručnim i organizacijskim sposobnostima za ostvarenje koncesije,
  1. da ima jamstvo za ostvarenje plana i programa za ostvarenje koncesije,
  1. da su do sada podmirene sve obveze iz ranijih koncesija,
  1. da do sada nije oduzimana koncesija.

Ispunjavanje uvjeta iz točke 2. i 3. dokazuje se studijom o gospodarskoj opravdanosti, koja sadrži visinu ulaganja i način amortizacije.

Koncesija se daje na rok od 5 do 99 godina, ovisno o namjeni, opsegu i visini potrebnih ulaganja, te ukupnim gospodarskim učincima koji se postižu koncesijom.

Za gospodarsko iskorištavanje pomorskog dobra ili gradnju građevina od važnosti za županiju koncesiju u trajanju do najviše 20 godina daje županijsko poglavarstvo, a prethodni postupak vodi ovlašteno upravno tijelo u županiji.

Koncesiju za gospodarsko korištenje pomorskim dobrom koja obuhvaća gradnju građevina od važnosti za Republiku Hrvatsku daje Vlada RH na rok do 50 godina, a prethodni postupak provodi Ministarstvo, dok se koncesiju za gradnju novih građevina od važnosti za Republiku Hrvatsku što zahtijevaju veća ulaganja, a ukupni se gospodarski učinci ne mogu ostvariti u roku od 50 godina, koncesiju daje Vlada uz suglasnost Sabora na rok do 99 godina.

Osim koncesije, institut koji omogućava korištenje pomorskog dobra u gospodarske svrhe je i koncesijsko odobrenje. Koncesijskim odobrenjem daje se, na temelju zahtjeva fizičke ili pravne osobe registrirane za obavljanje obrta, dozvola za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru, koje niti isključuju niti ograničuju opću uporabu pomorskog dobra. Koncesijsko odobrenje daje se na zahtjev na rok do najviše 5 godina.

Djelatnosti za koje se može dati koncesijsko odobrenje određuje Vlada Republike Hrvatske, na temelju godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom. Djelatnosti za koje je do sada bilo moguće dobiti koncesijsko odobrenje obuhvaćaju prijevoz putnika, iznajmljivanje polovila, prijevoz tereta, čišćenje mora, ugostiteljstvo i trgovina (štandovi, terase objekata, kiosci i sl.), komercijalno-rekreacijske djelatnosti (aqua parkovi, zabavni sadržaji, suncobrani i ležanjke i sl.), djelatnosti obuke jedrenja, veslanja, plivanja, organizacije ronilačkih izleta, obuke ronilaca i druge.

Koncesijsko odobrenje izdaje vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja (u daljnjem tekstu: Vijeće). Zahtjev za davanje odobrenja podnosi se Vijeću, putem grada/općine. Podnositelj zahtjeva za davanje Odobrenja može biti svaka pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje djelatnosti za koju traži Odobrenje.