201602.03
Off
0

KONCESIJSKO ODOBRENJE RADI KORIŠTENJA POMORSKOG DOBRA

Osim koncesije – prava kojim se dio pomorskog dobra djelomično ili potpuno isključuje iz opće upotrebe i daje na posebnu upotrebu ili gospodarsko korištenje fizičkim ili pravnim osobama, postoji mogućnost davanja koncesijskog odobrenja – akta na temelju kojeg se fizičkim i pravnim osobama daje na korištenje pomorsko dobro za obavljanje djelatnosti koje ne isključuju niti ne ograničuju opću upotrebu pomorskog dobra.

Koncesijsko odobrenje daje se za obavljanje djelatnosti na morskoj obali te unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru RH, a daje se na zahtjev na rok do najviše 5 godina.

Institut je uređen Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama koji je stupio na snagu 15.10.2003. godine te Uredbom o postupku davanja koncesijskih odobrenja donesenom 2004. godine.

Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru propisuju se djelatnosti za koje se može dati koncesijsko odobrenje, postupak davanja koncesijskog odobrenja i visina naknade za davanje koncesijskog odobrenja.

Sukladno propisima za svaki se grad/općinu na čijem području postoji pomorsko dobro osniva Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja koje se sastoji od predsjednika i četiri člana koje imenuje gradsko/općinsko vijeće.

Tijelo grada/općine pri kojem djeluje Vijeće dužno je voditi evidenciju Odobrenja koja mora sadržavati podatke o nositelju Odobrenja, lokaciji, vrsti djelatnosti koja se obavlja, sredstvima s kojima se obavlja djelatnost, te visini naknade za odobrenje i vremenskom roku na koji je Odobrenje dato.

Poglavarstvo grada/općine donosi godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za svaku godinu i dostavlja ga nadležnom tijelu samouprave u županiji najkasnije do 1. prosinca tekuće godine.

Godišnji plan mora biti usklađen sa županijskim godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom u pogledu plana koncesioniranja i davanja koncesijskih odobrenja, o čemu nadležno tijelo u županiji daje potvrdu.

Zahtjev za davanje odobrenja podnosi se Vijeću, putem grada/općine.

Podnositelj zahtjeva za davanje Odobrenja može biti svaka pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje djelatnosti za koju traži Odobrenje.

Podnositelj zahtjeva dužan je zahtjevu obavezno priložiti dokumentaciju koja se sastoji od izvoda iz sudskog registra trgovačkog suda, obrtnicu, izvod iz registra udruga ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti, dokaz o vlasništvu sredstava s kojima obavlja djelatnost na pomorskom dobru, dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstava koja nisu u vlasništvu podnositelja zahtjeva, te dokaz o sposobnosti brodice/broda za plovidbu (samo u slučajevima kada se Odobrenje traži za obavljanje djelatnosti sa brodicom/brodom).

Prilikom rješavanja temeljem zahtjeva, Vijeće je dužno utvrditi je li zahtjev usklađen s godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom, te je dužno po službenoj dužnosti zatražiti suglasnost nadležne lučke kapetanije s naslova sigurnosti plovidbe, za obav­ljanje djelatnosti sa sredstvima koje su u Jedinstvenom popisu djelatnosti na pomorskom dobru posebno označene.

Ukoliko Vijeće utvrdi da zahtjev nije u skladu s godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom ili lučka kapetanija nije izdala navedenu suglasnost, Vijeće će rješenjem odbiti zahtjev za davanje Odobrenja.

Iznimno, kada se Odobrenje daje na vremenski rok dulji od 1 (jedne) kalendarske godine, a za obavljanje djelatnosti potrebna je mikrolokacija na pomorskom dobru, Vijeće je dužno prethodno ishoditi posebnu potvrdu nadležnog tijela u županiji, kojom se potvrđuje da za vrijeme na koje se daje odobrenje neće biti pokrenut postupak koncesioniranja.

Podnositelja zahtjeva, čiji zahtjev Vijeće ocijeni usklađenim s godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom, za koji je nadležna lučka kapetanija izdala suglasnost i u slučaju kada je data posebna potvrda nadležnog tijela u županiji, Vijeće će pozvati da uplati određeni iznos na ime naknade za Odobrenje.