201301.18
Off
0

NOVI OVRŠNI ZAKON 2012

Dana 15.10. 2012.g. na snagu je stupio novi Ovršni zakon (NN 112/12)

Jedna od značajnijih izmjena odnosi se na mogućnost ovrhovoditelja da zatraži izravno od FINA-e, bez pokretanja ovršnog postupka, naplatu tražbine na temelju ovršne odluke i nagodbe koje glase na ispunjenje određene novčane tražbine i koje imaju potvrdu o ovršnosti, odnosno obračuna poslodavca o neisplati dospjelog iznosa plaće, naknade plaće ili otpremnine. Važno je napomenuti da se navedena odredba odnosi isključivo na odluke i nagodbe koje su svojstvo ovršnosti stekle nakon 15.10.2012.g. Ovim se ovršni postupak znatno ubrzava obzirom da postupak naplate preuzima državna agencija nadlezna za platni promet u RH – odnosno
FINA.Ovršne sudske odluke FINA-i dostavlja isključivo sud. Obzirom da se u ovom slučaju ne pokreće ovršni postupak, banka je ta koja obavještava imatelja računa o umanjenju sredstava na računu. Zaplijenjena sredstva ne prebacuju se odmah na račun ovrhovoditelja. FINA mora bankama dati poseban nalog za prijenos zaplijenjenih sredstava na račun ovrhovoditelja. Ovršenik može, nakon što zaprimi obavijest od banke, sudu podnijeti prijedlog radi odgode ovrhe. Ukoliko FINA u roku od 30 dana od dana kada je zaprimila ovršnu ispravu ili nagodbu ne primi od suda rješenje o odgodi ovrhe ili rješenje kojim se ovrha proglašava nedopuštenom, izdat će nalog banci da zaplijenjena sredstva prebaci na račun ovrhovoditelja. FINA plijeni i prebacuje na račun ovrhovoditelja isključivo iznos točno naveden na ovršnoj ispravi sa zakonskim zateznim kamatama. Ne može se zahtijevati naplata nikakvih dodatnih troškova koji nisu navedeni u samoj ovršnoj ispravi.

OVRHA NA RAČUNIMA POSLODAVCA

Ovrha se može izravno provesti na računima poslodavca, bez pokretanja ovršnog postupka, dostavom FINA-i obračuna poslodavca o neisplati dospjelog iznosa plaće, naknade plaće ili otpremnine. Iako je cilj ove odredbe bio zaštita prava radnika, ostvarenje iste je znatno otežano. Naime na obračunu poslodavca mora biti izričito naznačeno da je riječ o neisplaćenom iznosu plaće, inače FINA neće provesti ovrhu, već će pozvati poslodavca da isti obračun ispravi. Za poslodavca koji ne postupi po zamolbi FINA-e, nisu predviđene sankcije.

OVRHA NA MOTORNIM VOZILIMA

Glede ovrha na pokretninama, ovrhovoditelj sukladno novom zakonom ima aktivniju ulogu. On je sada dužan nazočiti pljenidbi pokretnina te je u slučaju bezuspješnog pokušaja pljenidbe dužan odmah na uredovanju očitovati se dali predlaže ponovnu pljenidbu, inače se postupak obustavlja. Najčešće su predmetom ovrhe na pokretninama motorna vozila. Položaj ovrhovoditelja poboljšan je utoliko što se rješenje o ovrsi dostavlja prvenstveno ovrhovoditelju i policijskoj upravi te tek nakon što policijska uprava zabilježi ovrhu na motornom vozilu, isto rješenje o ovrsi dostavlja se i ovršeniku. Ovršenik se tada poziva da u roku od 8 dana preda vozilo osobi određenoj u ovršnoj ispravi. Ovrhovoditelj je ovdje stavljen u iznimno nepovoljan položaj. U pravilu ovršenik neće dobrovoljno i u ostavljenom roku predati vozilo ovlaštenoj osobi. U tom je slučaju ovrhovoditelj dužan navesti točno vrijeme i mjesto radi pljenidbe vozila. Ukoliko se pri pljenidbi ne pronađe vozilo na mjestu koje je naveo ovrhovoditelj, sud će obustaviti ovrhu.

ZADUŽNICA I BJANCO ZADUŽNICA

Odredbama novog OZ-a predviđeno je da se sve zadužnice i bjanko zadužnice upisuju u registar zadužnica. Upis, točnije obavijest službi registra dostavlja javni bilježnik po službenoj dužnosti odmah nakon što potvrdi zadužnicu. Zadužnice moraju biti potvrđene, više nije dovoljna samo ovjera potpisa na istima. U suprotnom, zadužnica neće biti upisana u registar te se temeljem iste neće moći provesti ovrha. Zadužnice i bjanko zadužnice ovjerene prije stupanja na snagu novog OZ-a, vjerovnik je dužan najprije dostaviti javnom bilježniku radi upisa u registar da bi ih nakon toga mogao podnijeti na naplatu.

MJESNA NADLEŽNOST JAVNIH BILJEŽNIKA

Za određivanje ovrhe mjesno nadležan javni bilježnik čije sjedište je u jedinici područne (regionalne) samouprave prebivališta ili sjedišta ovršenika.

STVARNA SUDSKA NADLEŽNOST

U novom je ovršnom zakonu izostavljena odredba o stvarnoj nadležnosti trgovačkih sudova za određivanje ovrhe. Temeljem novog OZ-a isključivo su općinski sudovi nadležni za određivanje i provedbu ovrhe.

PRIMJENA

Ovršni postupci koji su na dan 15.10.2012.g. u tijeku, dovršit će se po odredbama zakona koji su važili do stupanja na snagu novog ovršnog zakona. Stoga se sve navedene odredbe primjenjuju isključivo na ovršne isprave koje su svojstvo ovršnosti stekle nakon 15.10.2012.g. kao i na sve ovršne postupke pokrenute nakon 15.10.2012.g.