201504.30
Off
0

NOVINE VEZANE UZ RAD STRANIH DRŽAVLJANA U RH

U pogledu pravnih propisa za rad stranaca u RH razlikuje se nekoliko kategorija stranaca. Posebno je reguliran rad državljana država članica EU i Europskog gospodarskog prostora, te članova njihovih obitelji, a posebno rad stranaca koji nisu državljani navedenih država, odnosno državljani su trećih država.

  1. EU DRŽAVLJANI I ČLANOVI NJIHOVIH OBITELJI

U ovu skupinu spadaju i državljani država članica Europskog gospodarskog prostora, odnosno državljani Kneževine Lihtenštajna,Kraljevine Norveške, Islanda i Konfederacije Švicarske te članovi njihovih obitelji.  Oni mogu u RH raditi i i pružati usluge bez dozvole za boravak i rad, odnosno bez potrvrde o prijavi rada, sukladno temeljnoj slobodi pružanja usluga i kretanja osoba.

Ukoliko državljanin EGP-a želi u svrhu rada privremeno boraviti u RH u razdoblju više od 3 mjeseca do najviše 1 godine,  potrebno je da priloži valjanu osobnu iskaznicu ili putnu ispravu te potvrdu o radnom odnosu ili dokaz da je samostalni djelatnik, pri čemu mu se izdaje potvrda o prijavi privremenog boravka.

Budući da je za određene države u prijelaznom razdoblju do 1. srpnja 2015. uvedeno ograničenje,  državljani navedenih država do navedenog razdoblja mogu se zaposliti u RH samo na temelju radne dozvole. Na njih se primjenjuju pravila koja važe za državljane trećih država. Radi se o sljedećim državama: Austija, Belgija, Cipar, Francuska, Grčka, Italija, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Njemačka, Slovenija, Španjolska, Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske. Pri tome se sa SR Njemačkom ujedno primjenjuju i bilateralani sporazumi sklopljeni između dvaju država.

Radi se o dva bilateralna sporazuma, od kojih je jedan Sporazum o zapošljavanju radnika radi usavršavanja njihovog profesionalnog i jezičnog znanja (tzv. gostujući radnici), koji definira da kvota radnika na privremenom radu radi profesionalnog i jezičnog znanja koje može prihvatiti svaka država iznosi 500 godišnje. Ti se radnici zapošljavanju na temelju radnih dozvola.

Drugi je sporazum o postupku zapošljavanja hrvatskih radnika u SR Njemačkoj između Hrvatskog i njemačkog zavoda za zapošljavanje (Bundesagentur für Arbeit), te regulira zapošljavanje hrvatskih sezonskih radnika u poljoprivredi, ugostiteljstvu i zabavnoj djelatnosti, kao i zapošljavanje medicinskih sestara/tehničara s položenim stručnim ispitom na duže ili neodređeno. Rad ovih radnika je također reguliran režimom radnih dozvola.

  1. DRŽAVLJANI TREĆIH DRŽAVA S ODOBRENIM STALNIM BORAVKOM U DRUGOJ DRŽAVI ČLANICI EGP-a ILI KOJIMA JE IZDANA EU “PLAVA KARTA”

Strancima koji nisu državljani država EGP-a, ali imaju u jednoj od država odobren stalni boravak i članovima njihovih obitelji odobrit će privremeni boravak u RH u svrhu rada ako prilože valjanu putnu ispravu, dokaz da imaju sredstva za vlastio uzdržavanje i uzdržavanje članova njihove obitelji, dokaz o zdravstvenom osiguranju, da nemaju zabranu ulaska u RH i boravka na području RH, ne predstavljaju opasnost za javni poredak, nacionalnu sigurnost i javno zdravlje.

Ukoliko je osobi izdana „EU plava karta“ u nekoj od država članica EGP-a, može podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad u RH, uz koji prilaže sve prethodno navedene dokumente te dokaz da je „EU plava karta“ izdana u drugoj državi članici EGP-a najmanje 18 mjeseci.

Za rad visokokvalificiranih državljana trećih država izdaje se dozvola za boravak i rad, tzv. „EU plava karta“, koja je istodobno odobrenje za privremeni boravak i rad na području RH. Za njezino izdavanje potrebno je da visokokvalificirana osoba podnese zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad, i to u diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu RH u državi u kojoj ima odobren stalni boravak ili u policijskoj upravi/policijskoj postaji prema mjestu u kojem namjerava boraviti.

  1. DRŽAVLJANI TREĆIH DRŽAVA

Novina od 2013. godine je izdavanje dozvole za boravak i rad izvan godišnje kvote za strance koji ispunjavaju uvjete za privremeni boravak (valjana putna isprava, zdravstveno osiguranje, sredstva za vlastito uzdržavanje, bez zabrane ulaska i boravka na teritoriju RH, ne predstavlja opasnost za javni poredak, nacionalnu sigurnost ili zdravlje) te

  • koji u trgovačkom društvu obavljaju ključne poslove ili u tom trgovačkom društvu imaju vlasnički udio od najmanje 51 %, a
  • trgovačko je društvo nositelj poticajnih mjera sukladno propisu o poticanju ulaganja ili provodi strateške investicijske projekte sukladno propisu o strateškim investicijskim projektima RH.

Pod istim uvjetima izdaje se dozvola za boravak i rad strancima koji u RH obavljaju poslove ili provode projekte na temelju međunarodnih ugovora o stručno- tehničkoj pomoći.  U posljednja dva navedena slučaja policijska uprava, odnosno policijska postaja dužna je izdati dozvolu u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva.

U slučaju pozitivno rješenog zahtjeva, izdaje se biometijska dozvola boravka.