201504.30
Off
0

ODŠTETA KORISNICIMA KREDITA U ŠVICARSKIM FRANCIMA

Korisnici kredita u švicarskim francima, koji su bili oštećeni jednostranim promjenama kamatnih stopa od strane banaka, napokon imaju mogućnost da od istih tih banaka potražuju povrat preplaćenih iznosa. Naime, Visoki trgovački sud RH donio je presudu u lipnju 2014. godine u postupku koju je pokrenuo Hrvatski savez udruga za zaštitu potrošača (savez udruga Potrošač), protiv osam hrvatskih banaka radi povrede kolektivnih interesa i prava korisnika kredita. Njome je utvrđena povreda kolektivnih prava i interesa potrošača, korisnika kredita, time što su tužene banke u potrošačkim ugovorima o kreditima koristile nepoštene ugovorne odredbe, osim tužene Sberbank d.d. za koju nije utvrđena povreda.

Radi se o odredbama kojima je ugovorena redovna kamatna stopa, koja je promjenjiva u skladu s jednostranom odlukom banke, o kojoj se nije pojedinačno pregovaralo. To znači da  tužene banke nisu tijekom pregovora i zaključenja ugovora potrošače u cijelosti informirale o svim potrebnim parametrima na temelju kojih bi donijeli valjane odluke utemeljene na punoj obavijesti. To je imalo za posljedicu neravnotežu u pravima i obvezama ugovornih strana, što znači da je rizik povećanja troškova zbog promjene tečaja švicarskog franka u potpunosti svaljen na korisnike kredita.

Navedenom presudom nalaže se tuženim bankama da prekinu s korištenjem navedenih odredaba o promjenjivoj kamatnoj stopi, te im se zabranjuje takvo ili slično postupanje ubuduće.

Korisnici kredita u švicarskim francima koji su oštećeni ovakvim postupanjem banaka, mogu potraživati naknadu štete koju su pretrpjeli u individualnim sudskim postupcima za naknadu štete. To pravo oni ostvaruju upravo na temelju prethodno navedene presude Visokog trgovačkog suda kojom su utvrđene ništetnima ugovorne odredbe o promjenjivoj kamatnoj stopi u svim potrošačkim ugovorima o kreditu. Presuda se odnosi na sve kredite u švicarskim francima u kojima su korištene odredbe o promjenjivoj kamatnoj stopi, sklopljene kod banaka Zagrebačka banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Erste & Steiermarkische Bank d.d., Raiffeisenbank Austria d.d., Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., OTP Banka Hrvatska d.d. i Societe Generale – Splitska Banka d.d.

Pri tome je u tužbi nužno navesti  točan iznos za koji je potrošač oštećen, odnosno za koliko je točno veći iznos koji je potrošač platio na ime otplate kredita u odnosu na iznos koji bi bio dužan platiti da nije bila ugovorena promjenjiva kamatna stopa.

Isto tako, važno je naglasiti kako se navedena presuda odnosi samo na potrošačke kredite koje su s bankom sklopile fizičke osobe koje djeluju izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti.

Važne su i izmjene Zakona o potrošačkom kreditiranju, koje su stupile na snagu 1.siječnja 2014. godine, a kojima su sve banke bile dužne do tog datuma, u svim ugovorima o kreditu neovisno o datumu sklapanja ugovora, uskladiti kamatnu stopu, te u samome ugovoru o kreditu jasno i nedvojbeno definirati promjenjive elemente na temelju kojih se izračunava promjenjiva kamatna stopa, kao i primjenjivati to na sve buduće potrošačke ugovore o kreditu.

Europski sud je u svojim presudama odlučio o sličnim zahtjevima koji su se pojavljivali pred nacionalnim sudovima drugih država članica Europske unije. Tako je u španjolskom predmetu Caja de Ahorros 2008. godine savez udruga za zaštitu potrošača bankovnih usluga tužio španjolsku štedionicu zbog korištenja ugovorne odredbe u ugovorima o kreditu kojom je ugovorena promjenjiva kamatna stopa sukladno jednostranoj odluci banke, a za koju su tvrdili da je nepoštena. Sud je donio odluku kojom dopušta da nacionalni, španjolski sud navedenu odredbu proglasi ništetnom, ukoliko utvrdi da je nepoštena, odnosno nejasna, nerazumljiva ili da nije lako uočljiva, i da se o njoj nije pojedinačno pregovaralo.