201301.10
Off
0

OPOREZIVANJE DIVIDENDI I UDJELA U DOBITI

Izmjenama Zakona o porezu na dohodak, od 1. ožujka 2012. godine postale su oporezive sve isplate dividendi i udjela u dobiti.

Naime, primici od dividendi i udjela u dobiti iznad 12.000,00 kuna godišnje smatraju se dohotkom od kapitala te podliježu oporezivanju po stopi od 12%. Dakle, postoji i neoporezivi dio dividende koji iznosi 12.000,00 kuna godišnje.

Oporezuju se svi oni primici isplaćeni nakon 1. ožujka 2012., ali iz dobiti ostvarene nakon 31. prosinca 2000.godine.

Predujam poreza na dohodak po osnovi navedenih primitaka obračunava, obustavlja i isplaćuje društvo istodobno s isplatom dividende ili udjela u dobiti. Dakle predujam se plaća se po odbitku, po stopi od 12%, bez priznavanja osobnog odbitka i neoporezivog iznosa do 12.000,00 kuna. Porezni obveznik će svoje pravo na neoporezivi iznos iskoristiti kasnije, pri godišnjem obračunu poreza na temelju podnesene godišnje porezne prijave.

Ako društvo odluči dividendu isplatiti u stvarima umjesto u novcu, tada će se porez obračunati na tržišnu vrijednost primitka u naravi. Valja napomenuti da nije dozvoljena isplata dividende koja bi se sastojala u pružanju usluga.

Predviđene su dvije iznimke od oporezivanja dohotka od kapitala. Prvu čine primici ostvareni u okviru ESOP programa (Employee Stock Ownership Plan), odnosno po osnovi radničkog dioničarstva čime se potiče vlasničko uključivanje radnika u dioničko društvo. Uvjet je da je osoba kojoj se isplaćuje dividenda u radnom odnosu s isplatiteljem dividende.

Druga iznimka kada se dohodak od kapitala ne utvrđuje jest ako su dividende i udjeli u dobiti iskorišteni za uvećanje temeljnog kapitala društva. Međutim, ako naknadno dođe do smanjenja temeljnog kapitala isplatom članovima društva, iz navedenih će se isplata utvrditi dohodak, koji podliježe oporezivanju.

Ako porezni obveznik dividende i udjele u dobiti ostvari izravno iz inozemstva, mora sam obračunati predujam poreza na dohodak i uplatiti ga u roku osam dana od dana ostvarivanja primitka. Ako je primitak ostvaren u stranoj valuti, predujam se obračunava u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate primitka. Navedeno se primjenjuje ukoliko drukčije nije uređeno međunarodnim ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.