202006.03
Off
0

Oporezivanje dobiti u Republici Hrvatskoj

Republika Hrvatska primjenjuje jednu od najnižih stopa poreza na dobit na području država članica EU.

Tako u RH prema izmijenjenom zakonu o porezu na dobit na snazi od siječnja 2020.g , poduzetnik koji ostvari prihode do 7,5 mil. kn (1mil. eur), plaća porez po stopi od 12% , dok poduzetnici za prihodom većim od 1 mil. eur porez plaćaju po stopi od 18% . Dobit poduzetnika primjerice u Austriji oporezovati će se po stopi od 25%, u Njemačkojsa 30-33%, a u Italiji 24% .

Porezna prijava podnosi se do kraja travnja za prethodnu godinu, a tada ujedno i dospijeva obaveza za plaćanje godišnje obaveze po osnovi poreza. Porezna godina u pravilu jednaka je kalendarskoj godini, osim ako Porezna uprava na zahtjev poduzetnika ne odobri drukčije.

Poduzetnik može u obračunu poreza koristiti brojne porezne olakšice koje umanjuju osnovicu za obračun poreza na dobit. To su primjerice troškovi obrazovanja i stručnog usavršavanja za zaposlenike (koji dodatno umanjuju poreznu osnovicu za 70% odnosno 80% iznosa utrošenih za stručno obrazovanje svojih radnika) i troškovi istraživanja i razvoja za istraživačko-razvojne projekte.

Porezna osnovica umanjuje se i za dane donacije za humanitarne , zdravstvene i sportske i sl. svrhe u visini od 2% prošlogodišnjeg prihoda. Porezni gubitak može se prenositi pet godina od nastajanja te u određenoj godini poduzetnik koji ostvari dobit neće biti oporezovan u visini prenesenog poreznog gubitka.

Stopa poreza na dobit se dodatno umanjuje poduzetnicima koji imaju sjedište na području potpomognutih područja , prema posebnom Pravilniku koji propisuje uvjete umanjenja , a potpuno se oslobađa od poreza poduzetnik koji ima sjedište na području Grada Vukovara , a koji zapošljavaju više od pet zaposlenika u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, pri čemu više od 50% zaposlenika ima prebivalište i borave na potpomognutom području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. skupinu po stupnju razvijenosti, odnosno na području Grada Vukovara.

Poduzetnik koji planira svoje ulaganje provesti u sektoru proizvodnje i prerađivačke industrije te u sektoru radno intenzivnih industrija , a prema posebnom propisu može u određenom periodu (5 do 10 godina ) primjenjivati reduciranu poreznu stopu poreza na dobit (6%) sukladno rješenju Ministarstva gospodarstva.

S druge strane porezna osnovica uvećava se za porezno nepriznate troškove i to : za svotu 50% troška reprezentacije , 50% troškova nastalih po osnovi korištenja osobnih motornih vozila (osim troškova osiguranja i kamata na leasing) , amortizaciju i druge troškove za osobna vozila u vrijednosti većoj od 400.000 hrk , amortizaciju obračunatu po stopama višim od zakonom reguliranih i sl.

Svaki poduzetnik koji u poslovnoj godini ostvari dobit iz poslovanja , obavezan je mjesečno tijekom naredne godine plaćati predujam poreza na dobit te time novčani tijek na ime podmirenja godišnje porezne obveze razgraničava na cjelogodišnje razdoblje.

Može se reći da RH ima vrlo atraktivnu i motivirajuću poreznu stopu na dobit, naročito za mikro , male i srednje poduzetnike koji ostvaruju promet do 1 mil. eur. Takvi poduzetnici čine 99% u strukturi poduzetnika RH te predstavljaju generator razvoja hrvatskog gospodarstva.