202112.23
Off
0

Oporezivanje isplate neto dobiti pravnim i fizičkim osobama, rezidentima Republike Njemačke

Ostvarena neto dobit koju poduzeće sa sjedištem u R. Hrvatskoj ostvari obavljanjem djelatnosti i odluči isplatiti članu društva / osnivaču oporeziva je ili porezom na dobit po odbitku (za pravne osobe ) ili porezom na dohodak od kapitala (za fizičke osobe) .

Za članove društva koji su porezni rezidenti RH u potpunosti se primjenjuje tuzemno porezno zakonodavstvo , dok je za pravne i fizičke osobe koji nisu rezidenti RH situacija malo kompleksnija, budući da se u ovakvim slučajevima moraju uzeti u obzir i odredbe Međunarodnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Ovo je važno naročito u slučaju ako je time propisano pravo povoljnije za poreznog obveznika primatelja dividende odnosno udjela u dobiti.

Tako je međunarodnim ugovorom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između RH i S.R. Njemačke predviđena stopa oporezivanja od 5% od bruto-iznosa dividendi ako je stvarni korisnik društvo (ali ne društvo osoba) koje izravno posjeduje najmanje 10% kapitala društva koje isplaćuje dividende.

U svim ostalim slučajevima dakle kada je korisnik dividendi fizička osoba ili društvo koje posjeduje manje od 10% kapitala društva isplatitelja porezna stopa iznosi 15% od bruto-iznosa dividendi .

U potonjem slučaju je očito da za primatelja dividende koji je fizička osoba ili društvo koje ne posjeduje najmanje 10% kapitala društva isplatitelja povoljnija primjena nacionalnog (hrvatskog) prava prema kojem je propisana stopa oporezivanja od 10 % .

Rezident R. Njemačke koji ostvaruje dohodak / prihod od dividendi u ili iz R.Hrvatske dužan je taj dohodak / dividendu prijaviti poreznim vlastima svoje matične zemlje .

Važno je istaknuti da je svrha međunarodnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja da porez plaćen u državi izvora bude priznat i da ne mora biti ponovno (dvostruko) plaćen u državi rezidentnosti primatelja dividende .

Ugovorom između RH i R.Njemačke općenito je propisano da se kod rezidenta Savezne Republike Njemačke porez utvrđuje tako da se iz porezne osnovice njemačkog poreza izuzimaju prihodi iz Republike Hrvatske kao i imovina koja se nalazi u Republici Hrvatskoj, koji se mogu oporezovati u Republici Hrvatskoj.

Za prihode od dividenda prethodno navedeno pravilo vrijedi samo onda, ako se te dividende društvu (ali ne društvu osoba) rezidentu Savezne Republike Njemačke isplaćuju od društva rezidenta Republike Hrvatske, od čijeg je kapitala barem 10% neposredno u vlasništvu njemačkog društva i ako te dividende nisu odbijene kod utvrđivanja dobiti društva koje ih isplaćuje.

Od dana pristupanja Republike Hrvatskoj Europskoj uniji propisano je kako se porez po odbitku na dividende i udjele u dobiti ne plaća se kada se dividende i udjeli u dobiti isplaćuju društvu koje ima jedan od oblika na koji se primjenjuje zajednički sustav oporezivanja koji vrijedi za matična društva i povezana društva iz različitih država članica EU ako primatelj dividende ili udjela u dobiti ima najmanje 10% udjela u kapitalu društva koje isplaćuje dividendu ili udio u dobiti i ako najniži postotak udjela ima u neprekidnom razdoblju od 24 mjeseca.