201302.25
Off
0

OPTIMIZACIJA POREZNOG POLOŽAJA PRAVNIH OSOBA

Hrvatska koristi široki spektar poticaja u sklopu poreza na dobit kako bi privukla strane investicije i potakla proizvodnju u vlastitom gospodarstvu.

Sama stopa poreza na dobit, koja iznosi 20%, predstavlja poticaj za ulaganja u Hrvatskoj. Postoje i razni načini na koje se porezna osnovica može umanjiti, odnosno određena oslobođenja od obveze plaćanja porez na dobit.

Amortizacija je jedan od najinteresantnijih instrumenata optimizacije poreznog položaja. Porezni propisi određuju kolika je najveća stopa amortizacije koja se godišnje priznaje kao rashod koji direktno umanjuje poreznu osnovicu. Amortizacija se stoga može koristiti kako bi se primjerice platio manji porez na veliku dobit, ali je moguće i smanjenjem amortizacijskih stopa spriječiti negativan poslovni rezultat na kraju loše poslovne godine. Amortizacijska stopa za pojedine skupine dugotrajne imovine iznosi:

– 5% za nekretnine kroz 20 godina,

– 20% za osobne automobile kroz 5 godina,

– 25% za nematerijalnu imovinu, opremu, vozila (osim osobnih) i mehanizaciju kroz 4 godine,

– 50% za računala, računalnu opremu i programe, mobilne telefone i opremu za računalne mreže kroz 2 godine i

– 10% za ostalu opremu kroz 10 godina.

Izmjenama Zakona o porezu na dobit uvedena je mogućnost korištenja ubrzane amortizacije, koja omogućuje podvostručenje porezno priznatih amortizacijskih stopa kroz jednu polovinu predviđenog roka korisnosti. Primjena ubrzane amortizacije mora biti opravdana pojačanim korištenjem imovine koja je predmet amortizacije.

Svakako je najzanimljivija izmjena ugrađena u Zakon o porezu na dobit dugo najavljivana mjera potpunog oslobađanja obračunavanja poreza na dobit povećanjem temeljnog kapitala, koja se primjenjuje od 1. sječnja 2013. godine. Naime, Zakon predviđa mogućnost potpunog oslobođenja od obračunavanja poreza na dobit reinvestiranjem dobiti u povećanje temeljnog kapitala društva. Uvijet za umanjenje porezne osnovice za iznos reinvestirane dobiti je da se u roku od 6 mjeseci nakon isteka roka za podnošenje prijave poreza na dobit (što će za 2012. godinu biti 31.10.2013.) dostavi Poreznoj upravi dokaz o povećanju temeljnog kapitala ostvarenom dobiti u prethodnoj godini.

Tako primjerice, poduzetnik koji želi koristiti dobit za financiranje određenog investicijskog projekta, može za iznos dobiti povećati temeljni kapital, te istu zatim koristiti za financiranje željenog projekta. Pritom, valja voditi računa o svrsishodnosti reinvestiranja dobiti u odnosu na troškove povećanja temeljnog kapitala.

Treba naglasiti da je ovo porezno oslobođenje uvedeno isključivo radi poticanja investicija, te naknadno smanjenje temeljnog kapitala radi isplate dobiti članovima društva predstavlja poreznu osnovicu poreza na dobit.

Vlada Republike Hrvatske uvela je i značajne investicijske poticaje u vidu umanjenja stopa poreza na dobit. Tako je minimalni poticaj za investicije malih poduzetnika u visini kunske protuvrijednosti od 50.000,00 eura i više, uz uvjet otvaranja najmanje 3 nova radna mjesta povezana s investicijskim projektom, smanjenje stope poreza na dobit za 50%, odnosno porezna stopa iznosi samo 10% kroz razdoblje do 5 godina. Maksimalni poticaj za velike investicije u vrijednosti preko 3 milijuna eura i otvaranje barem 15 novih radnih mjesta vezano uz investiciju, je sto postotno smanjenje stope poreza na dobit, odnosno potpuno oslobođenje plaćanja poreza na dobit za razdoblje do 10 godina od početka investicije.

Postoje i razni oblici poreznih olakšica, pa se tako primjerice troškovi obrazovanja zaposlenika priznaju kao odbitna stavka poreza na dobit dva puta: prvi puta kao trošak u ukupnom iznosu, a drugi puta kao porezna olakšica do maksimalno 70% nastalih troškova (uključujući i sve prateće troškove literature, službenih putovanja i sl.) ovisno o veličini poduzetnika i vrsti obrazovanja.

Poreznu osnovicu moguće je umanjiti za iznos svih troškova vezanih uz ostvarene prihode, te je stoga važno utvrditi koje se stavke priznaju kao trošak koji umanjuje poreznu osnovicu. Kao rashod se mogu tretirati sva poreznih opterećenja (pr. poreza na dohodak od najma imovine, porez na dobit i dr.), neiskorišteni godišni odmori, troškovi obrazovanja, nepristigli računi u trenutku podnošenja porezne prijave i sl.