201103.03
Off
0

Ovrha na novčanim sredstvima

OVRHA NA NOVČANIM SREDSTVIMA

Od 01. siječnja 2011. stupa na snagu Zakon o provedbi ovrhe nad novčanim sredstvima kojim se značajno ubrzava postupak ovrhe i poboljšava učinkovitost naplate. Naime, ovrhu nad novčanim sredstvima provodit će Financijska agencija (FINA), a ovrha će se kod fizičkih i pravnih osoba provoditi kako nad sredstvima sa svih kunskih i deviznih računa, tako i nad štednim ulozima te oročenim sredstvima po isteku ugovora o oročenju. Banke će dakle od 1. siječnja 2011. godine prilikom provedbe ovrhe postupati isključivo prema nalogu FINE i neće biti odgovorne za vođenje redoslijeda naplate, provedbu naplate, blokade ili deblokade računa ovršenika.FINA će voditi i jedinstveni registar računa (JRR)  fizičkih i pravnih osoba koji neće sadržavati stanje računa već samo podatak o postojanju određenog računa i o tome je li on blokiran. Zakonom je regulirano da FINA zaprima i obrađuje potrebne isprave o ovrsi, obračunava zatezne kamate, daje bankama nalog za plaćanja, te da vodi očevidnik redoslijeda osnova za plaćanje, dakle njoj će se dostavljati sve osnove za plaćanje. Podaci u JRR omogućavaju provedbu ovrhe na novčanim sredstvima po svim računima i oročenim sredstvima u svim bankama prema Osobnom identifikacijskom broju (OIB-u) ovršenika bez njegove suglasnosti. Ukoliko u osnovi za plaćanje nisu navedeni računi na kojima se ovrha provodi, onda se ovrha provodi u svim bankama redom, počevši od banke koja vodi najranije otvoreni račun.Novi zakon više ne razlikuju pojam “glavnog” i “sekundarnih” računa. FINA tako daje nalog bankama da se osnova za plaćanje izvršava na svim računima u pojedinoj banci bez obzira radi li se o kunskim ili deviznim sredstvima. FINA će dobivati ovršne isprave od javnih bilježnika, sudova ili pravnih osoba koji raspolažu sa zadužnicom, koji će se moći predati u svakoj lokalnoj poslovnici FINA-e. FINA će potom elektronskim putem obavještavati banke o nalozima koje moraju provesti sa svih računa dužnika. Dok se ne provede ovrha, svi ovršenikovi računi će biti blokirani. Osnova za plaćanje je rješenje o ovrsi, rješenje o osiguranju, zadužnica i svaka druga odluka nadležnog tijela kojom se prihvaća prijedlog za ovrhu, pri čemu se od 01.01.2011. zadužnica mora solemnizirati kod javnog bilježnika, a nije dovoljan samo ovjereni potpis dužnika. Naknade za izvršenje se plaćaju bankama i FINA-i, a  snosi ih ovršenik. Podnositelj prijedloga plaća naknadu za izdavanje preslika i potvrda.Također je predviđena obveza Trgovačkog suda da rješenje o otvaranju ili zaključenju stečajnog postupka, te rješenje o ukidanju takvog rješenja i rješenje o priznanju strane odluke o otvaranju stečaja bez odgode dostavi FINI koja onda prestaje s izvršavanjem osnova za plaćanje koje su upisane u Očevidnik i pohranjuje ih, a u Jedinstvenom registru računa stavlja oznaku stečaja ovršenika.

PDF