202005.19
Off
0

Pobijanje oporuke

U ovom članku ćemo se dotaknuti pobijanja oporuke te pobliže opisati tri mogućnosti u kojima je moguće zahtijevati njezino pobijanje. Više o tome možete pročitati u nastavku teksta.

Prema hrvatskom Zakonu o nasljeđivanju, nasljeđuje se zbog smrti fizičke osobe i u trenutku njezine smrti, a nasljeđivanje može biti zakonsko ili oporučno. Svatko je ovlašten da za slučaj svoje smrti sebi odredi nasljednika, a i da pravo svog nasljednika ograniči i optereti. Oporukom ostavitelj raspolaže svojom imovinom za slučaj smrti, a može ju sastaviti svaka osoba koja je sposobna za rasuđivanje i koja je navršila 16 godina. Oporuka je ništetna ukoliko je oporučitelj u vrijeme sastavljanja bio nesposoban za rasuđivanje ili nije navršio 16 godina, s tim da je oboriva zakonska presumpcija da je u vrijeme sastavljanja oporuke oporučitelj bio sposoban za rasuđivanje.

Oporuka se može pobijati zbog:

  1. Mana oporučiteljeve volje

  2. Nedostatka propisanog oblika

  3. Raspolaganja suprotnih pravu na nužni dio

Pobijanje oporuke zbog mana oporučiteljeve volje

Oporuka će se na zahtjev poništiti ako je oporučitelj bio natjeran prijetnjom ili silom da je napravi ili se odlučio napraviti je zbog toga što je bio prevaren ili što se nalazio u zabludi.

Zahtjev može podnijeti samo osoba koja za to ima pravni interes, i to u roku od godinu dana od kada je doznala za postojanje uzroka nevaljanosti, a najkasnije za deset godina od proglašenja oporuke.

Prema osobi koja je prouzročila mane oporučiteljeve volje, ili je za njih znala ili morala znati, poništenje oporuke može se zahtijevati u roku od 20 godina od dana proglašenja oporuke.

Ako su samo pojedine oporučne odredbe napravljene pod prijetnjom ili silom, zbog prijevare, ili u zabludi, to ne povlači za sobom nevaljanost i ostalih odredaba ako one mogu opstati bez te odredbe.

U sudskoj praksi je definirana razlika između dvije vrste prinude: fizička i psihička prinuda ili prijetnja gdje se kod fizičke radi o upotrebi fizičke sile u momentu davanja izjave (zlostavljanjem, nanošenjem tjelesnih ozljeda, fizičkim mučenjem i sl.), dok se kod psihičke vrši pritisak na volju onoga koji daje izjavu izazivanjem straha od buduće opasnosti koja će se dogoditi njemu ili njegovim bliskim osobama ili trećim osobama (Vrhovni sud Rev 1694/1996-2 ).

Pobijanje oporuke zbog nedostatka propisanog oblika

Valjana je ona oporuka koja je napravljena u obliku utvrđenom zakonom i uz pretpostavke predviđene zakonom. Oblici oporuka utvrđenih zakonom su privatne oporuke (vlastoručna oporuka, pisana oporuka pred svjedocima), javna oporuka te usmena oporuka (samo u izvanrednim okolnostima pred dva istodobno nazočna svjedoka).

Zbog nedostatka u obliku, poništenje oporuke može zahtijevati nakon otvaranja nasljedstva samo osoba koja za to ima pravni interes, i to u roku od godinu dana od kada je saznala za oporuku, a najdulje za 10 godina od proglašenja oporuke.

Pobijanje oporuke zbog raspolaganja suprotnih pravu na nužni dio

Nužni nasljednici su ostaviteljevi potomci, njegova posvojčad i njihovi potomci te njegov bračni drug. Ostaviteljevi roditelji, posvojitelji i ostali predci nužni su nasljednici samo ako su trajno nesposobni za rad i nemaju nužnih sredstava za život.

Nužni dio potomaka, posvojčadi i njihovih potomaka te bračnog druga iznosi jednu polovicu, a nužni dio svih ostalih nužnih nasljednika jednu trećinu od onog dijela koji bi svakom pojedinom od njih pripao po zakonskom redu nasljeđivanja.

Raspolaganja za slučaj smrti koja su suprotna nečijem pravu na nužni dio pobojna su, a nužni dio je povrijeđen kad je ukupna vrijednost raspolaganja oporukom tolika da zbog nje nužni nasljednik ne bi dobio punu vrijednost svoga nužnog dijela.

Pravo zahtijevati umanjenje raspolaganja oporukom mogu zahtijevati samo nužni nasljednici i to u roku od 3 godine od proglašenja oporuke.

Iz svega gore navedenog, jasno je vidljivo da postoje različiti načini pobijanja oporuke, a ovisno o konkretnom slučaju preporučljivo je potražiti pravnu pomoć.