202003.16
Off
0

Porez na dobit – komparativna analiza

Republika Italija

Trgovačka društva rezidenti, neovisno o državi u kojoj su ostvarila dobit, i trgovačka društva nerezidenti koja ostvaruju dobit u Republici Italiji (samo na dobit ostvarenu u Republici Italiji), obveznici su plaćanja nacionalnog poreza na dobit (IRES – Imposta sul Reddito delle Società) te regionalnog poreza na proizvodne aktivnosti (IRAP – Imposta Regionale sulle Attività Produttive).

Obveznici plaćanja nacionalnog poreza na dobit (IRES) su trgovačka društva, poput društava kapitala, trustova, uzajamnih društava, itd. Također su obveznici i gospodarski subjekti (javni i privatni subjekti, različiti od trgovačkih društava i trustova) čija je glavna svrha obavljanje gospodarske djelatnosti.

Oporeziva dobit trgovačkog društva rezidenta ili podružnice stranog trgovačkog društva u Italiji je poslovni prihod koji se sastoji od neto prihoda ostvarenog u određenom financijskom razdoblju. Poslovni prihod obuhvaća sav prihod koji ostvaruje trgovačko društvo, npr. prihod od trgovine, pasivni prihod (dividende, kamate), kapitalni dobici.

Stopa nacionalnog poreza na dobit (IRES) trenutno je 24%.

Financijski posrednici i banke obveznici su plaćanja poreza na dobit (IRES) po stopi od 27,5%.

Određena trgovačka društva koja ostvaruju gubitak nazivaju se neoperativna društva („società non-operative“ ili „società di comodo“). Zbog čestog korištenja trgovačkih društava za iskorištavanje prednosti pravne i porezne olakšice koje ona daju, a ne za obavljanje poslovnih aktivnosti, uveden je poseban porezni režim za takva društva. Ukoliko ne prođu „test operativnosti“, podliježu plaćanju IRES-a po stopi od 34,5% na pretpostavljenu dobit.

Kapitalni dobici rezidenata obično se tretiraju kao obična dobit te se oporezuju po stopi poreza na dobit (IRES) od 24%. Kapitalni dobici ostvareni prodajom dionica/udjela mogu biti do 95% oslobođeni od plaćanja poreza na dobit ispunjenjem zakonskih pretpostavki. Kapitalni dobici koje nerezidentne kompanije ostvare prodajom dionica/udjela obično se oporezuju po stopi poreza na dobit od 26%.

Regionalni porez na proizvodne aktivnosti (IRAP) prihod je regije u kojoj se obavljaju proizvodne aktivnosti.

Obveznici plaćanja IRAP-a su oni koji se redovno samostalno bave aktivnom proizvodnjom proizvoda ili pružanja usluga u regiji, primjerice, osobe koje podliježu obvezi plaćanja IRES-a, javne i privatne nekomercijalne institucije i javna uprava, osobe koje ostvaruju dohodak od samostalnog rada, itd.
Za nerezidente, IRAP se primjenjuje samo kad se aktivnosti provode kroz najmanje tri mjeseca putem stalne poslovnice.

Standardna stopa je 3,9%, ali veće stope se primjenjuju, na primjer, na banke i financijske institucije (4,65%) i osiguravajuća društva (5,90%).Regionalne vlasti imaju pravo povećati ili smanjiti stope u granicama od 0,92%.

Republika Hrvatska

Trgovačko društvo rezident Republike Hrvatske, neovisno o državi u kojoj je ostvarilo dobit, i tuzemna poslovna jedinica trgovačkog društva nerezidenta (samo za dobit ostvarenu u tuzemstvu) obveznici su plaćanja poreza na dobit u Republici Hrvatskoj. Obveznik plaćanja poreza na dobit je i druga pravna i fizička osoba rezident Republike Hrvatske koja gospodarsku djelatnost obavlja samostalno, trajno i radi ostvarivanja dobiti, ili prihoda ili drugih gospodarskih procjenjivih koristi.
Obveznik plaćanja poreza na dobit može biti i fizička osoba pod uvjetima određenim zakonom.

Porezna osnovica je dobit koja se utvrđuje prema računovodstvenim propisima kao razlika prihoda i rashoda propisanih zakonom. Prihodi trgovačkog društva su primjerice prihodi od poslovnih i financijskih aktivnosti , prihodi od prodaje dugotrajne imovine , izvanredni i drugi prihodi.

Stopa poreza na dobit (prema propisima koji vrijede od siječnja 2020.g.) jest:

  1. 12% ukoliko su uporeznom razdoblju ostvareni prihodi do 7.500.000,00 kuna, ili
  2. 18% ukoliko su u poreznom razdoblju ostvareni prihodi jednaki ili veći od 7.500.000,01kuna.

Porez po odbitku jest porez kojim se oporezuje dobit koju ostvaruje nerezident u Republici Hrvatskoj, a porezni obveznik je isplatitelj. Porezna osnovica poreza po odbitku jest bruto iznos naknade koju tuzemni isplatitelj plaća nerezidentu – inozemnom primatelju. Stopa poreza po odbitku je 15%, a za dividende i udjele u dobiti na koje se plaća porez po odbitku po stopi od 12%.

Porez po odbitku plaća se na kamate, dividende, udjele u dobiti te na autorska prava i druga prava intelektualnog vlasništva koja se plaćaju inozemnim osobama koje nisu fizičke osobe, te na usluge istraživanja tržišta, poreznog i poslovnog savjetovanja i revizorske usluge, plaćene inozemnim osobama.

U Republici Hrvatskoj ne postoji regionalni porez na dobit niti regionalni porez na proizvodne aktivnosti.