201311.18
Off
0

POSEBNI REŽIMI GOSPODARENJA I STJECANJA ŠUMSKIH ZEMLJIŠTA

Šume i šumska zemljišta specifično su prirodno bogatstvo s općekorisnim funkcijama, što uvjetuje poseban način upravljanja i gospodarenja istima. Bitno je razlikovati šume u državnom vlasništvu (75% šumskog područja RH) i šume u privatnom vlasništvu.

Šume u privatnom vlasništvu mogu se u pravilu otuđivati kao i sva druga privatna imovina, dok određenja ograničenja postoje za njihovo stjecanje. Naime, Zakonom o šumama predviđeno je da strane pravne i fizičke osobe ne mogu stjecati pravo vlasništva na šumama i šumskome zemljištu, osim ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno. Ovo ograničenje stoga ne vrijedi u odnosu na državljane Europske Unije, jer međunarodnim Ugovorom o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji nije predviđeno izuzeće od njegove primjene u odnosu na šume, kao što je to slučaj sa pr. poljoprivrednim zemljištima.

Šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske gospodare Hrvatske šume d.o.o. Otuđenje šuma u državnom vlasništvu je prilično restriktivno, pa su tako uvjeti za prijenos prava vlasništva na treću osobu taksativno nabrojeni, te je prethodno potrebno provesti postupak izdvajanja šume i/ili šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske iz šumskogospodarskog područja za koje se plaća naknada Hrvatskim šumama.

Pojedine šume i/ili šumska zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske mogu biti izdvojene iz šumskogospodarskoga područja, te vlasništvo nad njima može biti preneseno na drugu pravnu ili fizičku osobu samo ako za to postoji interes Republike Hrvatske. Interes Republike Hrvatske se utvrđuje na način i u postupku propisanom za izvlaštenje i on prethodi postupku izdvajanja. Interes Republike Hrvatske u određenim se slučajevima pretpostavlja, pa se tako smatra da interes države postoji ako se izdvajanje traži radi:

  1. izgradnje poduzetničke zone,

  2. obrane Republike Hrvatske,

  3. obilježavanja mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata ili

  4. uređenja određene poduzetničke zone u korist jedinice lokalne samouprave na temelju urbanističkog plana.

Postupak se pokreće na zahtjev pravne ili fizičke osobe u čiju korist se mijenja namjena i prenose prava nad pojedinom šumom ili šumskim zemljištem, uz dokaz da je prethodno utvrđen interes Republike ili da je isti pretpostavljen po zakonu. Postupak provodi Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva RH. U rješenju o izdvajanju identificiraju se čestice koje se izdvajaju iz šumsko gospodarske osnove te se određuje sklapanje ugovora sa RH po pravomoćnosti rješenja.

Na šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske moguće je i osnivanje prava građenja. Da bi se mogao sklopiti ugovor sa državom o zasnivanju prava građenja potrebno je prethodno izdvojiti šumsko zemljište uz šumsko gospodarske osnove. Potom se sklapa ugovor o pravu građenja kojim će ovlaštenik toga prava na šumskom zemljištu izgraditi objekt na kojem će biti vlasnik.