201512.02
Off
0

Poticanje ulaganja u Republiku Hrvatsku

Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja donesen je 2012. godine. Zakon donosi poticajne mjere za investiranje i za pravovremeno ostvarenje potrebnih investicijskih aktivnosti. Određuje se način i rokovi ispunjenja svih potrebnih investicijskih aktivnosti, a u cilju uspješnog i vremenski određenog ostvarenja predmetnog investicijskog projekta na teritoriju Republike Hrvatske.

Zakon osigurava potreban pravni okvir kojim su se stvorile pretpostavke za povećanje broja, ali i kvalitete, investicijskih projekata koji će se realizirati u Republici Hrvatskoj radi unosa nove opreme i suvremenih tehnologija, veće zaposlenosti i izobrazbe zaposlenika, razvoja proizvoda i usluga više dodane vrijednosti, povećanja poduzetničke konkurentnosti, ravnomjernog regionalnog razvoja Republike Hrvatske te učinkovitijeg raspolaganja resursima i korištenja teritorijalnog kapitala. Predmetni zakon usklađen je s pravnom stečevinom Europske unije.

Od početka primjene Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja Ministarstvo gospodarstva zaprimilo je 96 prijava za korištenje poticajnih mjera. Ukupna procijenjena vrijednost 96 prijavljenih projekata iznosi oko 8,5 mlrd kuna. Procijenjeni broj novo-otvorenih radnih mjesta iznosi 6220.

Od početka primjene Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja Ministarstvo poduzetništva i obrta zaprimilo je 300 prijava za korištenje poticajnih mjera. Ukupna procijenjena vrijednost 300 prijavljenih projekata iznosi približno 11 mlrd kuna. Procijenjeni broj novo-otvorenih radnih mjesta iznosi 6309.

U tijeku su izmjene Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja po hitnom postupku, prvenstveno radi usklađivanja s Uredbom Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. godine o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni ĉlanaka 107. i 108. Ugovora (SL L 187, 26.6.2014., str. 1.).

Osnovne promjene predloženog zakona obuhvaćaju spomenuto usklađivanje sa zakonodavnstvom Europske unije. Nadalje, brišu se odredbe koje omogućuje korištenje poreznih poticaja bez dodatnog zapošljavanja Pa su tako propisani minimalni brojevi novootvorenih radnih mjesta za određene pragove ulaganja:

– u minimalnom iznosu protuvrijednosti kuna od 150.000,00 eura uvjet otvaranja najmanje pet novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja, ili

– u minimalnom iznosu protuvrijednosti kuna od 50.000,00 eura uz uvjet otvaranja najmanje tri nova radna mjesta za mikropoduzetnike, ili

– u minimalnom iznosu protuvrijednosti kuna od 13.000.000,00 eura i uz uvjet otvaranja najmanje 10 novih radnih mjesta visoke struĉne spreme povezanih s projektom ulaganja.

Nadalje se briše ograničenje samo na projekte ulaganja u proizvodno-prerađivačkim aktivnostima, mijenja se definicija Aktivnosti turističkih usluga, radi uočenih dvojakih tumaĉenja u primjeni Zakona, usklađuje se sa Industrijskom strategijom Republike Hrvatske 2014.-2020.

Uvode se porezne olakšice u razdoblju od 10 godina od početka ulaganja ovisno o pragu ulaganja i uz uvjet otvaranja novih radnim mjesta povezanih s ulaganjem:

  • za ulaganja u visini iznosa protuvrijednosti kuna do 1.000.000,00 eura, stopa poreza na dobit umanjuje se za 50% od propisane stope poreza uz uvjet pet novih radnih mjesta
  • za ulaganja u visini iznosa protuvrijednosti kuna od 1.000.000,00 do 3.000.000,00 eura, stopa poreza na dobit umanjuje se za 75% od propisane stope poreza na uz 10 novih radnih mjesta
  • – za ulaganje u visini iznosa protuvrijednosti kuna preko 3.000.000,00 eura, stopa poreza na dobit umanjuje se za 100% od propisane stope poreza uz 15 novih radnih mjesta.

Posebnu kategoriju čine početna ulaganje novo osnovanog trgovaĉkog društva u materijalnu i nematerijalnu imovinu u minimalnom iznosu protuvrijednosti kuna od 13.000.000,00 eura uz uvjet otvaranja najmanje 10 novih radnih mjesta visoke stručne spreme povezanih s projektom ulaganja. Za ovu vrstu ulaganja sklapa se Sporazum o pripremi i provedbi projekta s nadležnim ministarstvom.

Sporazumom se uređuju tehnička priprema i provedba projekta, period ulaganja, dinamika izvršenja pojedinih obveza, jamstva korisnika potpore, te mehanizmi zaštite interesa i sredstava osiguranja Republike Hrvatske u slučaju prekoračenja rokova, odustajanja od daljnje realizacije ili promjene nekih od dijelova projekta ulaganja po svakoj fazi pojedinih preuzetih obveza iz projekta.

Dakle, prvi put ulagač će imati priliku s državom sklopiti sporazum kojim osigurava iste porezne uvjete kakvi su bili na snazi kad je planirao i počeo investiciju. Nepromijenjene uvjete država bi mu jamčila 10 godina, a u slučaju promjene, obveze investitora pokrila bi nadležna ministarstva.