201211.09
Off
0

PRAVNI OKVIR ULAGANJA U REPUBLIKU HRVATSKU

U nastavku će se prezentirati neke novine u pravnom zakonodavstvu Republike Hrvatske čiji je cilj pospješiti strana ulaganja u Republiku Hrvatsku, smanjiti nezaposlenost i povećati efikasnost naplate dospjelih tražbina.

I JEDNOSTAVNO DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Temeljem izmjena i dopuna zakona o trgovačkim društvima iz 2012.godine u Republici Hrvatskoj je moguće osnovati i društvo kapitala koje ima najviše tri djelatnosti, tri člana društva i jednog člana uprave a koje se zove jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću ili skraćeno JDOO.

Najniži iznos temeljnog kapitala društva je 10,00 kuna, a najniži nominalni iznos poslovnog udjela 1,00 kuna. Temeljni kapital i poslovni udjeli u društvu moraju glasiti na pune iznose kuna. Kada JDOO ostvari dobit na kraju godine onda mora ¼ dobiti unijeti u zakonsku rezervu i na taj način povećavati temeljni kapital društva do 20.000,00 kuna kada se jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću pretvara u redovito društvo s ograničenom odgovornošću.

U jednostavnom društvu s ograničenom odgovornošću svaki iznos od 1,00 kune nominalnog iznosa poslovnog udjela daje pravo na jedan glas dok se temeljni kapital društva ne poveća najmanje na iznos od 20.000,00 kuna.

Ukupni javnobilježnički i sudski troškovi osnivanja JDOO su cca. 100,00 eura i osnivanje traje cca. 2 dana.

Cilj ovog novog oblika društva kapitala je da se potaknu fizičke osobe da postanu poduzetnici uz minimalan trošak i vlastiti rizik, te uz maksimalnu brzinu osnivanja i potporu države da što više fizičkih osoba postanu poslodavci.

II ZAKON O POTICANJU INVESTICIJA I UNAPREĐENJU INVESTICIJSKOG OKRUŽENJA

Vlada Republike Hrvatske je donijela tijekom 2012.g. novi Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja čiji je cilj isto povećano ulaganje u pravne osobe u Republici Hrvatskoj i povećano zapošljavanje nezaposlenih u Republici Hrvatskoj.

1. Poticaji za mikropoduzetnike

Za investicije mikropoduzetnika u visini protuvrijednosti kuna od minimalno 50.000 eura, nositelju poticajnih mjera stopa poreza na dobit umanjuje se za 50% od propisane stope poreza na dobit koja trenutno iznosi 20 % u razdoblju do 5 godina od godine početka investicije uz uvjet otvaranja najmanje 3 nova radna mjesta povezana s investicijskim projektom, i to unutar razdoblja od godinu dana nakon početka investicije. Dakle u tom slučaju mikropoduzetniku se odobrava smanjenje poreza na dobit s 20 % na 10 % do maksimalno 5 godina od početka investicije.

2. Porezni poticaji

Po istom principu za investicije u visini do 1 milijun eura odobrava se smanjenje stope poreza na dobit na 10 % u razdoblju do 10 godina uz uvjet otvaranja najmanje 5 novih radnih mjesta povezanih s investicijom.

Nadalje za investicije u visini od 1 do 3 milijuna eura odobrava se smanjenje stope poreza na dobit na 5 % u razdoblju do 10 godina uz uvjet otvaranja najmanje 10 novih radnih mjesta povezanih s investicijom.

Zaključno za investicije u visini preko 3 milijuna eura stopa poreza na dobit umanjuje se za 100% u razdoblju do 10 godina uz uvjet otvaranja najmanje 15 novih radnih mjesta povezanih s investicijom. Dakle u ovom slučaju poduzetnik uopće ne bi plaćao porez na dobit 10 godina od početka investicije.

Podnositelju prijave za korištenje poticajnih mjera može se odobriti porezni poticaj i bez otvaranja novih radnih mjesta uz uvjet da provodi modernizaciju tehnološkog procesa postojeće proizvodne linije ili pogona.

3. Poticaji za opravdane troškove novih radnih mjesta povezanih s investicijskim projektom

Nositelju poticajnih mjera koji osigura otvaranje novih radnih mjesta povezanih s investicijskim projektom u županijama gdje registrirana stopa nezaposlenosti iznosi do 10%, prema podacima Državnog zavoda za statistiku za proteklu godinu, odobrit će se bespovratna novčana potpora za opravdane troškove otvaranja novih radnih mjesta povezanih s investicijom u visini do 10% opravdanih troškova za otvaranje novog radnog mjesta, a u maksimalnom iznosu protuvrijednosti kuna do 3.000 eura po novootvorenom radnom mjestu.

Slično u županijama gdje je nezaposlenost 10-20 % odobrava se bespovratna novčana potpora do maksimalno 6.000 eura po novootvorenom radnom mjestu, a u županijama gdje je nezaposlenost veća od 20 % odobrava se bespovratna novčana potpora do 9.000 eura po novootvorenom radnom mjestu.

III NOVI OVRŠNI ZAKON IZ 2012. godine

Temeljem novog ovršnog zakona iz 2012.g. provedbu rješenja o ovrsi na računima ovršenika preuzima FINA te je sada FINA nadležna za provedbu rješenja o ovrsi umjesto suda. Fina je financijska agencija koja je nadležna za kompletni platni promet u Republici Hrvatskoj. U prošlosti se pokazalo da je FINA puno efikasnija u zapljenama novčanih sredstava nego sud, stoga je sada povjereno FINI da provodi sve ovrhe na računima ovršenika.

Čim FINA primi bianco zadužnicu,rješenje o ovrsi ili neku ovršnu ispravu (dakle već i pravomoćnu presudu), odmah vrši pljenidbu svih računa i štednih uloga ovršenika koje on ima u svim bankama u Republici Hrvatskoj i to temeljem osobnog identifikacijskog broja. Pravni lijekovi koje je ovršenik podnio ne sprječavaju provođenje ovrhe. Na ovaj način ovrhovoditelj je u mogućnosti u kratkom roku namiriti svoju tražbinu iz novčanih sredstava kojima ovršenik raspolaže u svim bankama u Republici Hrvatskoj.

Ako po dostavi naloga FINE na računima ovršenika nema novčanih sredstava u visini potrebnoj za naplatu tražbine u cijelosti, banka će prema nalogu FINE zabraniti raspolaganje novčanim sredstvima po računima i oročenim novčanim sredstvima ovršenika do visine određene u nalogu FINE.

Bianco zadužnica je i dalje osnovni instrument osiguranja tražbine pored hipoteke. Bianco zadužnica je jako rasprostranjena obzirom da za trošak od 100ak eura vjerovnik dobiva mogućnost naplate do milion kuna na način da samo podnese zadužnicu FINI o dospjelosti.

Novim ovršnim zakonom regulirano je i provođenje ovrhe temeljem europskog ovršnog naloga. Ovršna isprava koja je u nekoj drugoj državi članici Europske unije potvrđena u skladu s Uredbom kao europski ovršni nalog, ovršava se u Republici Hrvatskoj pod istim uvjetima kao i domaća ovršna isprava, bez potrebe provedbe posebnog postupka radi priznanja te isprave i proglašenja njezine ovršnosti.