202001.22
Off
0

Prekomjerno oštećenje kao razlog za poništaj ugovora

Hrvatskim Zakonom o obveznim odnosima (dalje u tekstu: ZOO) propisano je da u slučaju kada su ugovorne strane sklopile naplatni pravni posao, a da je u trenutku sklapanja toga ugovora postojao očiti nerazmjer vrijednosti činidbe i protučinidbe, oštećena strana ima pravo zahtijevati poništaj ugovora u roku od godine dana od dana sklapanja ugovora.

Budući da ugovorne strane prilikom sklapanja dvostranoobvezujućih pravnih poslova polaze od načela jednake vrijednosti uzajamnih činidaba, pravnim institutom prekomjernog oštećenja štiti se ona ugovorna strana koja je takvim pravnim poslom oštećena.

Sukladno odredbama ZOO-a, u slučaju kada oštećena ugovorna strana traži poništaj ugovora radi prekomjernog oštećenja, takav ugovor će ostati na snazi ako druga strana ponudi dopunu do prave vrijednosti. Oštećena strana nema pravo zahtijevati dopunu do prave vrijednosti, nego to pravo pripada samo drugoj strani, a jednom kada druga strana istakne da je voljna isplatiti dopunski iznos, tada se u parničnom postupku više ne može potraživati poništaj pravnog posla.

Da bi oštećena strana mogla zahtijevati poništaj ugovora, važno je da je u trenutku sklapanja ugovora postojao očiti nerazmjerizmeđu obveza ugovornih strana te da oštećena strana nije znala niti mogla znati za pravu vrijednost protučinidbe.

Kao primjer prekomjernog oštećenja može poslužiti slučaj kupoprodaje nekretnine, drvne građe i sl., kada je ugovorena vrijednost višestruko veća ili manja od realne vrijednosti predmeta prodaje, a oštećena stranka nije znala niti mogla znati pravu vrijednost obveze.

Sudskom praksom definirano je na koji način je oštećena stranka morala postupati prilikom sklapanja ugovora, a da bi imala pravo zahtijevati poništaj ugovora. Tako je Županijski sud u Zagrebu u svojoj presudi posl. br. Gž-859/02 naveo da ugovorne strane moraju postupati s pažnjom dobrog domaćina, dakle prosječnosavjesnog i pažljivog čovjeka. Dalje navodi da se od sveke ugovorne strane očekuje da prethodno, prije sklapanja ugovora poduzme određene radnje radi utvrđenja i provjere tržišne vrijednosti nekretnine koju prodaje ili kupuje.

Stoga će jedino u slučaju da je oštećena strana uistinu i pokušala doći do informacija o pravoj vrijednosti objekta predmetnog ugovora te u tome iz opravdanih razloga nije uspjela, biti moguće u parničnom postupku sa uspjehom ishoditiponištaj predmetnog ugovora.

Konačno, ističemo da se radi prekomjernog oštećenja ne može zahtijevati poništaj trgovačkih ugovora, ugovora na sreću, ugovora kod javne prodaje, ugovora o nagodbi, te u svim ostalim slučajevima izričito propisanih zakonom.

Try the free CSS tidy up which lets you beautify stylesheets for your websites.