201407.07
Off
0

PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE I POSREDOVANJE PRI ZAPOŠLJAVANJU

Razlika privremenog zapošljavanja i posredovanja u zapošljavanju sastoji se u tome da je kod privremenog zapošljavanja, posrednik u zapošljavanju i poslodavac radniku, dok kod posredovanja u zapošljavanju radnik sklapa ugovor o radu izravno sa trećom osobom, koja postaje poslodavac, a posrednik naplaćuje svoju uslugu dovođenja u svezu radnika i poslodavca.

Privremeno zapošljavanje

Poslove privremenog zapošljavanja može obavljati samo Agencija za privremeno zapošljavanje. Agencija može obavljati poslove ustupanja radnika korisnicima pod uvjetom da te poslove obavlja kao jedinu djelatnost, a sa obavljanjem djelatnosti može početi tek nakon što je registrirana prema posebnom propisu i upisana u evidenciju nadležnog Ministarstva.

Privremeno zapošljavanje predstavlja radni odnos koji se zasniva ugovorom o radu između Agencije i radnika i kojim Agencija kao poslodavac ustupa radnika drugom poslodavcu (dalje, korisnik) za obavljanje privremenih poslova. Agencija može ustupati radnika korisniku za obavljanje istih poslova za neprekinuto razdoblje najduže od jedne godine.

Agencija vrši obračun i isplatu plaće, potrebne prijave radnika kod nadležnih tijela, plaća sva porezna davanja i doprinose i slično, temeljem obračuna za isplatu plaće koji Agenciji dostavlja korisnik. Plaća i drugi uvjeti rada ustupljenog radnika ne smiju biti manji od plaće ili nepovoljniji od uvjeta rada radnika zaposlenih kod korisnika na istim poslovima.

Agencija sa radnikom sklapa Ugovor o radu, a sa korisnikom Agencija sklapa Sporazum o ustupanju radnika. Ugovor o radu za privremeno obavljanje poslova Agencija može sklopiti s radnikom na određeno ili neodređeno vrijeme. Ugovor o radu i Sporazum o ustupanju moraju sadržavati zakonom propisane uglavke. Agencija radnike može ustupati i korisnicima u inozemstvu. U slučaju ustupanja radnika inozemnom korisniku, Ugovor o radu i Sporazum o ustupanju moraju sadržavati i dodatne posebne uglavke.

Privremeno zapošljavanje radi ustupanja radnika drugom poslodavcu, kada radnik de facto obavlja rad za drugog poslodavca, valja razlikovati od upućivanja vlastitih radnika na rad kod treće osobe u Hrvatskoj ili u inozemstvu, temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji. Za više informacija o potonjem, pročitajte naš članak „Upućivanje radnika na rad u zemlje članice Europske Unije“

Posredovanje pri zapošljavanju

Agencija za posredovanje pri zapošljavanju može se osnovati kao pravna osoba (najčešće d.o.o. za posredovanje pri zapošljavanju) ili se ustrojiti kao samostalna djelatnost koju obavlja fizička osoba. Prije početka obavljanja djelatnosti, nužno je ishodovati dozvolu za obavljanje djelatnosti i upis u registar nadležnog Ministarstva.

Usluga posredovanja može se naplatiti samo od poslodavca i to u fiksnom iznosu, a ne kao postotak od plaće.

Kada se djelatnost posredovanja u zapošljavanju obavlja u inozemstvu, Agencija za posredovanje je dužna posredovanje vršiti u suradnji sa inozemnim nadležnim tijelima, te jamčiti da su zapošljavanje i rad u inozemstvu zakoniti.