201601.12
Off
0

PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKERETNINA

Procjena vrijednosti nekretnina u Republici Hrvatskoj regulirana je Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina koji je donesen 03. srpnja 2015. godine a na snazi je od 25.07.2015. godine.

Procjena vrijednosti nekretnine mora biti izrađena pažnjom dobrog stručnjaka, uzimajući u obzir sve raspoložive dokaze kako bi rezultat bio održiv nakon provjere.

Procjenjivanje vrijednosti nekretnina koristi se u prometu nekretnina, za utvrđivanje vrijednosti objekta zaloga, osiguranja imovine, razvrgnuća suvlasničkih zajednica, pitanja ulaganja i povećanja vrijednosti nekretnina, pitanja opterećenja i umanjenja vrijednosti nekretnine, provođenja postupka uređenja  građevinskog zemljišta, urbane komasacije, izvlaštenja kao i drugih poslova glede zemljišnih čestica.

Procjena vrijednosti nekretnine izrađuje se na temelju općih vrijednosnih odnosa na tržištu nekretnina na dan vrednovanja i stanja nekretnine na dan kakvoće. Opći vrijednosni odnosi na tržištu nekretnina obuhvaćaju cjelinu okolnosti koje su mjerodavne za oblikovanje cijene nekretnine na dan vrednovanja, pri uobičajenom poslovnom kretanju ponude i potražnje kao što su opća gospodarska situacija, tržište kapitala te gospodarski i demografski razvoj područja.

Tržišna vrijednost nekretnine je procijenjeni iznos za koji bi nekretnina mogla biti razmijenjena na dan vrednovanja, između voljnog kupca i voljnog prodavatelja, u transakciji po tržišnim uvjetima nakon prikladnog oglašavanja, pri čemu je svaka stranka postupila upućeno, razborito i bez prisile.

Pri određivanju vrijednosti zemljišta uglavnom se vodi računa o :

– postojanju kvalitetne prostorne regulative koja obrađuje namjenu zemljišta

– komunalnoj opremljenosti i izgrađenosti instalacije

– mogućnosti pristupa zemljištima

– blizini ostalih objekata, prometnica i infrastrukture

– veličinama zemljišta , te kompletnoj izgrađenosti šireg područja

– ponudi i potražnji za zemljištem na predmetnim lokacijama

Procjenu vrijednosti nekretnine mogu vršiti jedino ovlaštene osobe: stalni sudski vještaci i stalni sudski procjenitelji, koji svoj nalaz i mišljenje iznose u procjembenom elaboratu.

Određeno je da se u roku od 60 dana od dana stupanja Zakona na snagu aktivira baza podataka „eNekretnine“ koja će u prvoj fazi sadržavati zbirku kupoprodajnih cijena koja će biti dostupna samo registriranim korisnicima a u završnoj fazi, nakon obrade i procjene sakupljenih podataka, izradit će se planovi približnih vrijednosti tj. cjenovni blokovi koji će biti besplatno dostupni svima.