201209.12
Off
0

SOCIETAS EUROPEA

Societas Europea ili europsko dioničko društvo (dalje SE) je oblik trgovačkog društva koji djeluje na supranacionalnom nivou i čiji kapital je podijeljen na dionice.

Uredba Vijeća Europske Unije br. 2157/2001 od 8. listopada 2001. uređuje statut Europskog društva Societas Europea, a Zakon o uvođenju europskog društva societas europea (SE) i europskog gospodarskog interesnog udruženja (EGIU) (Zakon SE) u hrvatskom zakonodavstvu je donesen 3. listopada 2007. godine. SE kao novi oblik trgovačkog društva u RH će se primjenjivati od dana ulaska Republike Hrvatske u Europsku Uniju.

SE mogu osnovati već postojeća trgovačka društva koja posluju na području više država članica na način da budu osnovana kao jedno društvo koje podliježe europskom zakonodavstvu. Primarni načini osnivanja Societas Europea su:

– spajanjem društava

– SE kao holding

– preoblikovanjem dioničkog društva i preoblikovanje u dioničko društvo.

SE obavlja djelatnost na europskoj razini kao trgovačko društvo s jednom upravom i jednim sjedištem te unificiranim sustavom izvješćivanja. Ovime se izbjegava sastavljanje skupih i administrativno zahtjevnih mreža društava kćeri koji se temelje na različitim nacionalnim zakonodavstvima, budući da se ranije moralo osnivati društvo kćeri u državama u kojima društvo nije imalo registrirano sjedište te djelovati prema zakonima različitih država u kojima posluje.

SE ima oblik dioničkog društva i ima svojstvo pravne osobe. Pravnu osobnost stječe upisom u sudski registar u državi u kojoj ima stvarno sjedište. Najniži iznos temeljnog kapitala društva je 120.000,00 eura. Društvo mora imati sjedište uprave u mjestu registracije društva. Dozvoljen je prijenos sjedišta SE u drugu državu članicu. U nazivu društva obavezno se navodi oznaka statusnog naziva SE, jer isto može imati samo europsko dioničko društvo.

SE sa sjedištem u Republici Hrvatskoj može odabrati monistički ili dualistički sustav upravljanja. Monistički sustav dovoljava jedan organ, tako je organ upravljanja Upravni odbor, koji vodi poslove SE. Kod dualističkog sustava je predviđen nadzorni organ i uprava kao organ za vođenje poslova i zastupanje društva.

Prednosti organiziranja društva u obliku SE je međunarodno spajanje koje se provodi kao formiranje SE, kao i mogućnost prijenosa registriranog sjedišta SE iz jedne članice u drugu bez likvidacije društva u jednoj i ponovne registracije u drugoj članici pod uvjetom da je sjedište uprave i registrirano sjedište u istoj članici.

Razvidno je da će uvođenje Europskog društva kao novog oblika trgovačkog društava u RH s danom njezinog primitka u EU, omogućiti gospodarskim subjektima korištenje prednosti koje taj novi supranacionalni oblik društava pruža pri prekograničnom ekonomskom djelovanju.