201408.09
Off
0

STEČAJNI POSTUPAK

Osnovni je cilj stečajnog postupka prvenstveno maksimalno namirenje vjerovnika, a potom osiguranje normalnih daljnjih uvjeta poslovanja za dužnika. Pokretanje i otvaranje stečajnog postupka trebalo bi koristiti i vjerovnicima dužnika i samom dužniku, međutim u velikom broju slučajeva stečajni postupak bude prekasno pokrenut, u trenutku kada dužnik više nema gotovo nikakve imovine. I sada na tržištu i dalje posluju subjekti nad kojima je davno trebalo otvoriti stečajni postupak.

Stečaj se može provesti nad pravnom osobom, trgovcem pojedincem i obrtnikom. Pokreće se na prijedlog ovlaštene osobe, odnosno vjerovnika i/ili dužnika (mada oni nisu jedini ovlašteni za pokretanje stečajnog postupka).

Stoga je u interesu svakog vjerovnika da, ukoliko posumnja da zbog prezaduženosti ili nekog dr. razloga dužnik neće biti u mogućnosti namiriti njegovu tražbinu, čim prije podnese Trgovačkom sudu nadležnom prema mjestu sjedišta dužnika, prijedlog za otvaranje stečajnog postupka. Vjerovnik mora pritom učiniti vjerojatnim postojanje svoje tražbine i nekog od stečajnih razloga.

Postojanje svoje tražbine vjerovnik može učiniti vjerojatnim samom vjerodostojnom ispravom (npr. nepodmireni račun vjerovnika koji glasi na dužnika), s time da sud nije dužan nesporno utvrditi postojanje tražbine.

Vjerovnik mora učiniti vjerojatnim i postojanje nekog od stečajnih razloga. Ovdje međutim, sud mora nesporno utvrditi postojanje jednog od njih. Stečajni razlozi su nelikvidnost, nesposobnost za plaćanje i prezaduženost. Prilikom utvrđivanja tih razloga sud u pravilu primjenjuje zakonske predmnjeve nelikvidnosti, nesposobnosti za plaćanje i prezaduženosti.

Prema odredbama Stečajnog zakona smatra se da je dužnik:

nelikvidan ako više od 60 dana kasni u ispunjenju jedne ili više novčanih obveza čiji iznos prelazi 20% od iznosa njegovih obveza iz GFI objavljenog za proteklu godinu ili ako više od 30 dana kasni s isplatom plaće i pripadajućih poreza i doprinosa.

nesposoban za plaćanje ako u FINI-nom Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u razdoblju duljem od 60 dana

prezadužen ako njegova imovina ne pokriva postojeće obveze.

Vjerovnik mora prilikom podnošenja prijedloga za otvaranje stečajnog postupka platiti dodatnu pristojbu u iznosu od 10.000,00 Kn za predujmljivanje sredstava za vođenje stečajnog postupka dok se u samom postupku ne prikupe za to potrebna sredstva. Dodatnu pristojbu ne plaćaju radnici i raniji radnici dužnika koji kao vjerovnici predlažu pokretanje stečajnog postupka. Vjerovnik mora predujmiti i troškove prethodnog postupka, osim ukoliko je riječ o radniku koji predlaže pokretanje stečajnog postupka.

Većina vjerovnika međutim nije zainteresirana za pokretanje stečajnog postupka iz razloga što pokretanje stečajnog postupka vjerovnika ne stavlja u povoljniji položaj u odnosu na druge stečajne vjerovnike. Vjerovnik koji je pokrenuo stečajni postupak mora prethodno financirati troškove dodatnih pristojbi i predujam za vođenje prethodnog postupka, a da zbog toga nema nikakve privilegije. Iznimka su razlučni vjerovnici.