202005.15
Off
0

Ugovor o doživotnom uzdržavanju s naglaskom na mogućnost raskida istog

Ovim se člankom dotičemo ugovora o doživotnom uzdržavanju s posebnim osvrtom na raskid istog. Ukoliko Vas zanima, u nastavku teksta možete saznati više o tome.

Ugovorom o doživotnom uzdržavanju obvezuje se jedna strana (davatelj uzdržavanja) da će drugu stranu ili trećega (primatelja uzdržavanja) uzdržavati do njegove smrti, a druga strana izjavljuje da mu daje svu ili dio svoje imovine, s time da je stjecanje stvari i prava odgođeno do trenutka smrti primatelja uzdržavanja. Taj ugovor mora biti sastavljen u pisanom obliku te ovjeren od suca nadležnog suda ili potvrđen (solemniziran) po javnom bilježniku ili sastavljen u obliku javnobilježničkog akta.

Obveze davatelja uzdržavanja mogu uključivati primjerice svakodnevno donošenje toplog obroka, nabavku namirnica, brigu o održavanju higijene kućanstva, brigu o zdravlju osobe i slično. Druga strana, primatelj uzdržavanja može zauzvrat odrediti da će nakon smrti davatelju uzdržavanja ostaviti primjerice svoju nekretninu.

Ako je predmet ugovora o doživotnom uzdržavanju nekretnina, davatelj uzdržavanja ovlašten je zatražiti zabilježbu toga ugovora u zemljišnu knjigu, ako je predmet ugovora o doživotnom uzdržavanju pokretnina ili neko pravo za koje se vodi kakav javni upisnik, davatelj uzdržavanja ovlašten je zatražiti zabilježbu ili drugi odgovarajući upis toga ugovora u taj javni upisnik. U svakom slučaju je poželjno to napraviti kako bi i trećim osobama pravo doživotnog uzdržavanja bilo vidljivo, a poradi čega je poželjno konzultirati se sa odvjetnikom.

Ugovor je moguće raskinuti na dva načina:

  1. sporazumno
  2. sudskim putem i to:
    a) ako je suživot postao nepodnošljiv
    b) radi izmijenjenih okolnosti

Ugovorne strane mogu sporazumno raskinuti ugovor o doživotnom uzdržavanju i nakon što je počelo njegovo ispunjavanje.

Što se tiče sporazumnog raskida, zanimljivo je za napomenuti sudsku praksu. Odlukom Županijskog suda u Varaždinu odlučeno je da ukoliko su stranke raskinule ugovor o doživotnom uzdržavanju temeljem kojeg je davatelj uzdržavanja bio dužan snositi troškove režija, tada primateljica uzdržavanja koja je sama plaćala troškove režije za vrijeme zajedničkog života sa davateljem uzdržavanja, ima pravo od davatelja uzdržavanja tražiti naknadu troškova režije.

Ako prema ugovoru o doživotnom uzdržavanju strane žive zajedno, pa se njihovi odnosi toliko poremete da zajednički život postane nepodnošljiv, svaka strana može zahtijevati od suda da raskine ugovor, a što je moguće tražiti i ako bilo koja od strana ne ispunjava svoje obveze. Sud može pravo primatelja uzdržavanja preinačiti u doživotnu rentu ako to odgovara objema ugovornim stranama.

Što se tiče sudske prakse, presudom Gž.627/07-2 Županijskog suda u Varaždinu odlučeno je da pravo na raskid ugovora o doživotnom uzdržavanju ne pripada stranci kod koje krivnja za poremećenost odnosa upućuje na zlouporabu prava, izazivanjem poremećenosti odnosa u namjeri da zajednički život odnosno kontakti postanu nepodnošljivi i da se ugovor raskine.

Također, ovaj sud smatra da je pravno stajalište suda prvog stupnja pogrešno kada tvrdi da se raskid ugovora o doživotnom uzdržavanju može tražiti samo pod pretpostavkom postojanja zajednice života stranaka.

Nadalje, ugovor je moguće raskinuti i zbog promijenjenih okolnosti. Sukladno čl. 369. Zakona o obveznim odnosima, ako bi zbog izvanrednih okolnosti nastalih nakon sklapanja ugovora, a koje se nisu mogle predvidjeti u vrijeme sklapanja ugovora, ispunjenje obveze za jednu ugovornu stranu postalo pretjerano otežano ili bi joj nanijelo pretjerano veliki gubitak, ona može zahtijevati da se ugovor izmijeni ili čak i raskine. Bitno je naglasiti da se strana koja zahtijeva izmjenu ili raskid ugovora ne može pozivati na promijenjene okolnosti koje su nastupile nakon isteka roka određenog za ispunjenje njezine obveze. Također, strana koja je ovlaštena zbog promijenjenih okolnosti zahtijevati izmjenu ili raskid ugovora dužna je o svojoj namjeri obavijestiti drugu stranu čim sazna da su takve okolnosti nastupile, a ako to ne učini, odgovara za štetu koju je druga strana pretrpjela zbog toga što joj zahtjev nije bio na vrijeme priopćen.

Uzevši u obzir sve gore navedeno, do raskida ugovora o doživotnom uzdržavanju najčešće dolazi zbog narušavanja odnosa između primatelja i davatelja uzdržavanja. Neovisno o tome jeste li tek sklopili ugovor o doživotnom uzdržavanju ili ga želite raskinuti, poželjno je obratiti se odvjetniku koji će Vas o tome moći stručno savjetovati.