202001.22
Off
0

Ugovor o građenju u hrvatskom pravu

Ugovor o građenju zapravo je ugovor o usluzi u kojem se izvođač obvezuje izgraditi određenu zgradu na određenom mjestu u određenom roku po određenom projektu ili izvršiti bilo kakve građevinske radove na postojećem objektu. Naručitelj radova se obvezuje platiti određenu cijenu. Cijena radova može se ugovoriti jedinična cijena ili ukupno ugovorena cijena. Ugovor o građenju, prema hrvatskom zakonu, mora biti zaključen u pisanom obliku. Svaki ugovor o građenju mora stoga sadržavati objekt i cijenu. Sljedeći članak opisuje osnovna prava i obveze koje ugovorne strane imaju prema tom ugovoru.

Prava i obveze naručitelja radova

Prikupljanje cjelokupnog projektnog i tehničkog dokumenta dužnost je naručitelja prije početka izgradnje. Nakon završetka radova naručitelj je dužan preuzeti zgradu, provjeriti je i, ukoliko otkrije bilo kakve nedostatke, o tome obavijestiti izvođača u roku od 6 mjeseci. Naravno, njegova glavna dužnost je platiti cijenu radova koji su izvedeni prema ugovoru; ali pod određenim uvjetima može odbiti platiti cijenu. Ako postoje nedostaci, naručitelj, koji je pravodobno obavijestio izvođača, može učiniti sljedeće: zatražiti od izvođača da otkloni nedostatak ili sam otkloni nedostatak u ime izvođača, zatražiti od izvođača smanjenje ugovorene cijene ili raskinuti ugovor. Pored ovih mogućnosti, naručitelj također ima pravo tražiti naknadu štete.

Obveze izvođača

Glavna obveza izvođača radova je da zgradu izgradi po projektu, profesionalno i u ugovorenom roku. Izvođač je odgovoran za opće nedostatke, čvrstoću zgrade, materijalne nedostatke i nedostatke ugrađene opreme. Što se tiče ostalih obveza izvođača radova prema investitoru, on mora omogućiti stalni nadzor građevinskih radova i kontrolu kvalitete i količine materijala, kao i gradilišta. Isto tako, ako je ugovorena ugovorna kazna, on ju mora platiti u slučaju kašnjenja ili ako ne izvrši ugovorene radove tijekom razdoblja ugovora ili njegovog produženja.

Izvođač radova mora se pridržavati tehničkih propisa i nacrta i od toga može odstupiti samo uz pristanak naručitelja. Može obavljati samo hitne poslove radi osiguranja stabilnosti objekta ili sprječavanja nastanka štete bez prethodnog pristanka.

Kada je riječ o odgovornosti za građevinske nedostatke, pravi se razlika između vidljivih i skrivenih nedostataka građevine. Ako naručitelj želi iskoristiti svoje pravo u vezi s nedostacima izvršenog djela, važno je da u zakonskom roku obavijesti izvođača.

Vidljive nedostatke (koje može vidjeti u uobičajenom pregledu) naručitelj mora odmah obavijestiti izvođača, u suprotnom gubi pravo na njihovo pozivanje. Nakon pregleda i prihvaćanja obavljenog posla, izvođač više nije odgovoran za nedostatke koji bi se mogli utvrditi tijekom uobičajenog pregleda, osim ako je za te nedostatke znao ili mu nisu mogli ostati nepoznati, a nije ih priopćio naručitelju.

Naručitelj se može pozvati na skriveni nedostatak ako o tome obavijesti izvođača radova što prije, a najkasnije u roku od mjesec dana od njegova otkrivanja. Gubi pravo pozivanja na te nedostatke 2 godine nakon primitka obavljenog posla.

Prava naručitelja prema izvođaču zbog nedostataka u građevinarstvu prenose se i na sve kasnije kupce građevine, ali za ove kasnije kupce ne teče novi rok za obavijesti i radnje već im se uračunava rok prednika.

Posebna kategorija su nedostaci u čvrstini zgrade – čvrstoći, stabilnosti i sigurnosti. Izvođač je odgovoran za te nedostatke ako se pojave u roku od 10 godina nakon isporuke i prihvata građevinskih radova, a ugovorom se ta odgovornost ne može isključiti ili ograničiti.

Što znači “ključ u ruke”?

Izraz „ključ u ruke“ znači ugovor o građenju kojim se izvođač obvezuje izvesti sve radove potrebne za izgradnju i uporabu građevine (na način da je kuća spremna za uporabu nakon obavljenog posla). Hrvatski zakon predviđa da u projekt mogu biti uključeni i svi projekti dizajna. Ako nekoliko izvođača zaključi takav ugovor, oni su solidarno odgovorni za taj posao. Cijena je fiksna i uključuje sve građevinske radove, uključujući i nepredviđene radove.

Čak i ako je definirana fiksna cijena, naručitelj i izvođač radova se mogu sporazumjeti da naručitelj plati u ratama u skladu s građevinskim propisima. Pri svakom takvom utvrđivanju, svaku fazu mora ispitati i odobriti nadležna građevinska inspekcija.

Za ove ugovore preporučuje se i pravni pregled, jer u ugovoru često nisu sve građevinske usluge potpuno i jasno definirane. Kako bi se izbjegle nejasnoće i odredile točne obveze izvođača, nije dovoljno da ugovor sadrži samo jednu klauzulu “ključ u ruke”. Sva djela i ostala prava i obveze moraju uvijek biti dobro definirani.

Aprilscherz Tag kommt Starten Sie Ihre Freunde, die einen nie endenden Fake Update Screen auf ihrem Computer öffnen. Lehnen Sie sich zurück und beobachten Sie ihre Reaktion.