201204.27
Off
0

Zakon o rokovima ispunjenja novčanih obveza

Od 01. siječnja 2012. godine na snazi je Zakon o rokovima ispunjenja novčanih obveza, čijom primjenom prestaju vrijediti odredbe članka 174. Zakona o obveznim odnosima. Prema toj, sada nevažećoj, odredbi vezanoj za trgovačke ugovore, bila je propisana obveza dužnika da novčanu obvezu ispuni u roku od 30 dana, ako trgovačkim ugovorom nije predviđen (kraći) rok.

Sada taj zakon regulira rokove ispunjenja novčanih obveza između samih poduzetnika, odnosno poduzetnika i osoba javnog prava te definira pravne posljedice neplaćanja na vrijeme, s krajnjim ciljem suzbijanja zakašnjenja s ispunjenjem novčanih obveza.

U slučaju neisplate novčane obveze koja proistječe iz ugovornog odnosa postoji mogućnost pokretanja prekršajnog progona i predviđene su visoke novčane kazne za dužnike (do iznosa od jednog milijuna kuna) i odgovornu osobu (do 50 tisuća kuna). Nakon tri godine od dana dospijeća pojedine obveze nastupa relativna zastara prekršajnog progona, dok apsolutna zastara prekršajnog postupka nastupa nakon šest godina.

Među poduzetnicima rok ispunjenja novčane obveze može iznositi do 60 dana, a samo iznimno duži dok se između poduzetnika i osoba javnog prava može ugovoriti rok do 30 dana, a iznimno do najdulje 60 dana.

Ako rok za ispunjenje novčane obveze ugovorom nije definiran, dužnik je obvezan (bez potrebe da ga vjerovnik na to pozove) ispuniti novčanu obvezu u roku od 30 dana, kao što je bilo propisano ukinutom odredbom ZOO. U tom slučaju rok počinje teći:

– danom kada je dužnik primio račun ili drugi odgovarajući zahtjev za isplatu;

– danom kada je vjerovnik ispunio svoju obvezu, ako nije moguće sa sigurnošću utvrditi dan primitka računa ili drugoga odgovarajućeg zahtjeva za isplatu, ili je dužnik primio račun ili drugi odgovarajući zahtjev za isplatu prije negoli je vjerovnik ispunio svoju obvezu;

– danom proteka roka za pregled predmeta obveze, ako je ugovorom ili zakonom predviđen rok za takav pregled, a dužnik je primio račun ili drugi odgovarajući zahtjev za isplatu prije proteka toga roka.