201510.07
Off
0

LIKVIDACIJA j.d.o.o.

Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o trgovačkim društvima NN 111/12 iz 2012. godine uveden je institut jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću (skraćeno j.d.o.o.) čiji najniži iznos temeljnog kapitala društva iznosi 10,00 kn. Prilikom osnivanja, prethodno javni bilježnik sastavlja Zapisnik o osnivanju, Prijavu za upis društva u sudski registar i Izjavu o nepostojanju nepodmirenih dugova….

201509.22
Off
0

PROMJENE U STEČAJNOM ZAKONU

Od 1. rujna 2015.g. stupaju na snagu nove odredbe Stečajnog zakona u znaku jačanja zaštite vjerovnika i transparentnosti postupka. U Hrvatskoj postoji 14 tisuća tvrtki bez ijedne zaposlene osobe, koje duguju skoro 15 milijardi kuna. Hrvatski zakon u odnosu na insolventne firme predviđa dva moguća postupka – predstečajni postupak i stečajni postupak. Predstečajni postupak U…

201509.04
Off
0

ISKLJUČENJE ČLANA IZ DRUŠTVA

Članovi i društvo imaju pravo štititi se jedan prema drugome od postupanja onoga člana čiji postupci ugrožavaju ostvarenje cilja društva, a time štite i samo društvo. U slučaju kad član društva izgubi interes za društvo, najjednostavnija je mogućnost isplate njegovog udjela. Ukoliko ne postoji suglasnost članova o isplati, članovima društva stoji na raspolaganju institut isključenja…

201504.30
Off
0

ODŠTETA KORISNICIMA KREDITA U ŠVICARSKIM FRANCIMA

Korisnici kredita u švicarskim francima, koji su bili oštećeni jednostranim promjenama kamatnih stopa od strane banaka, napokon imaju mogućnost da od istih tih banaka potražuju povrat preplaćenih iznosa. Naime, Visoki trgovački sud RH donio je presudu u lipnju 2014. godine u postupku koju je pokrenuo Hrvatski savez udruga za zaštitu potrošača (savez udruga Potrošač), protiv…

201504.30
Off
0

UPRAVLJANJE ETAŽIRANIM ZGRADAMA

Kod zgrada u kojima postoji više stanova ili drugih posebnih dijelova (poslovnih prostora, garaža) i koje su etažirane, svaki je vlasnik pojedinog stana ili drugog posebnog dijela nekretnine, ujedno je i suvlasnik zajedničkih dijelova zgrade (stubište, liftovi, krov, dvorište…).  Glede pojedinih dijelova, odnosno stanova, pravo je i obveza svakog vlasnika pojedinačno raspolagati tim dijelom i…

201504.30
Off
0

NOVINE VEZANE UZ RAD STRANIH DRŽAVLJANA U RH

U pogledu pravnih propisa za rad stranaca u RH razlikuje se nekoliko kategorija stranaca. Posebno je reguliran rad državljana država članica EU i Europskog gospodarskog prostora, te članova njihovih obitelji, a posebno rad stranaca koji nisu državljani navedenih država, odnosno državljani su trećih država. EU DRŽAVLJANI I ČLANOVI NJIHOVIH OBITELJI U ovu skupinu spadaju i…

201410.09
Off
0

Optanti i njihova imovina

Po završetku drugog svjetskog rata, a nakon potpisa Ugovora o miru između tadašnje Jugoslavije i Italije 1947.godine, počinju masovnija iseljavanja  sa područja  nad kojima je uspostavljen suverenitet tadašnje Jugoslavije (Istra, Rijeka, i dijelovi Dalmacije). Navedena iseljavanja su se odvijala na tri načina : putem opcija, zatim otpustom iz državljanstva i ilegalnim iseljavanjem, pa otuda i…

201410.01
Off
0

INSTITUT SKRBNIŠTVA U RH

U Republici Hrvatskoj institut skrbništva uređen je Obiteljskim zakonom, koji ga definira kao oblik zaštite maloljetnih osoba bez roditeljske skrbi, punoljetnih osoba koje nisu sposobne brinuti o sebi i osoba koje nisu iz drugih razloga u mogućnosti štititi svoja prava i interese. Štićenici- osobe pod skrbništvom mogu dakle biti maloljetne i punoljetne osobe. Maloljetnim osobama…

201409.15
Off
0

PRIPAJANJE I SPAJANJE DRUŠTAVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU U REPUBLICI HRVATSKOJ

Statusne promjene društava s ograničenom odgovornošću do kojih dolazi pripajanjem i spajanjem društava, uređene su u Hrvatskoj Zakonom o trgovačkim društvima. Pripajanje O pripajanju govorimo kada se jedno ili više društava s ograničenom odgovornošću pripaja drugome društvu s ograničenom odgovornošću bez provođenja postupka likvidacije prijenosom cijele imovine pripojenih društava drugome društvu – preuzimatelju u zamjenu…

201408.20
Off
0

ISTUPANJE ČLANA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

U slučaju istupanja člana, prestaje njegovo članstvo u društvu i sva prava koja iz toga proizlaze. Istupanje člana iz društva načelno je povezano sa opravdanim razlogom za istupanje. To stoga što član može napustiti društvo i tako da proda svoje udjela u društvu, ako istome nisu postavljena posebna ograničenja. Zakon o trgovačkim društvima (ZTD) predviđa…

201408.09
Off
0

STEČAJNI POSTUPAK

Osnovni je cilj stečajnog postupka prvenstveno maksimalno namirenje vjerovnika, a potom osiguranje normalnih daljnjih uvjeta poslovanja za dužnika. Pokretanje i otvaranje stečajnog postupka trebalo bi koristiti i vjerovnicima dužnika i samom dužniku, međutim u velikom broju slučajeva stečajni postupak bude prekasno pokrenut, u trenutku kada dužnik više nema gotovo nikakve imovine. I sada na tržištu…

201407.07
Off
0

PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE I POSREDOVANJE PRI ZAPOŠLJAVANJU

Razlika privremenog zapošljavanja i posredovanja u zapošljavanju sastoji se u tome da je kod privremenog zapošljavanja, posrednik u zapošljavanju i poslodavac radniku, dok kod posredovanja u zapošljavanju radnik sklapa ugovor o radu izravno sa trećom osobom, koja postaje poslodavac, a posrednik naplaćuje svoju uslugu dovođenja u svezu radnika i poslodavca. Privremeno zapošljavanje Poslove privremenog zapošljavanja…