201601.12
Off
0

PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKERETNINA

Procjena vrijednosti nekretnina u Republici Hrvatskoj regulirana je Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina koji je donesen 03. srpnja 2015. godine a na snazi je od 25.07.2015. godine. Procjena vrijednosti nekretnine mora biti izrađena pažnjom dobrog stručnjaka, uzimajući u obzir sve raspoložive dokaze kako bi rezultat bio održiv nakon provjere. Procjenjivanje vrijednosti nekretnina koristi se u prometu nekretnina, za…

201512.02
Off
0

Poticanje ulaganja u Republiku Hrvatsku

Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja donesen je 2012. godine. Zakon donosi poticajne mjere za investiranje i za pravovremeno ostvarenje potrebnih investicijskih aktivnosti. Određuje se način i rokovi ispunjenja svih potrebnih investicijskih aktivnosti, a u cilju uspješnog i vremenski određenog ostvarenja predmetnog investicijskog projekta na teritoriju Republike Hrvatske. Zakon osigurava potreban pravni okvir…

201510.07
Off
0

LIKVIDACIJA j.d.o.o.

Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o trgovačkim društvima NN 111/12 iz 2012. godine uveden je institut jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću (skraćeno j.d.o.o.) čiji najniži iznos temeljnog kapitala društva iznosi 10,00 kn. Prilikom osnivanja, prethodno javni bilježnik sastavlja Zapisnik o osnivanju, Prijavu za upis društva u sudski registar i Izjavu o nepostojanju nepodmirenih dugova….

201509.22
Off
0

PROMJENE U STEČAJNOM ZAKONU

Od 1. rujna 2015.g. stupaju na snagu nove odredbe Stečajnog zakona u znaku jačanja zaštite vjerovnika i transparentnosti postupka. U Hrvatskoj postoji 14 tisuća tvrtki bez ijedne zaposlene osobe, koje duguju skoro 15 milijardi kuna. Hrvatski zakon u odnosu na insolventne firme predviđa dva moguća postupka – predstečajni postupak i stečajni postupak. Predstečajni postupak U…

201509.04
Off
0

ISKLJUČENJE ČLANA IZ DRUŠTVA

Članovi i društvo imaju pravo štititi se jedan prema drugome od postupanja onoga člana čiji postupci ugrožavaju ostvarenje cilja društva, a time štite i samo društvo. U slučaju kad član društva izgubi interes za društvo, najjednostavnija je mogućnost isplate njegovog udjela. Ukoliko ne postoji suglasnost članova o isplati, članovima društva stoji na raspolaganju institut isključenja…

201504.30
Off
0

UPRAVLJANJE ETAŽIRANIM ZGRADAMA

Kod zgrada u kojima postoji više stanova ili drugih posebnih dijelova (poslovnih prostora, garaža) i koje su etažirane, svaki je vlasnik pojedinog stana ili drugog posebnog dijela nekretnine, ujedno je i suvlasnik zajedničkih dijelova zgrade (stubište, liftovi, krov, dvorište…).  Glede pojedinih dijelova, odnosno stanova, pravo je i obveza svakog vlasnika pojedinačno raspolagati tim dijelom i…

201504.30
Off
0

NOVINE VEZANE UZ RAD STRANIH DRŽAVLJANA U RH

U pogledu pravnih propisa za rad stranaca u RH razlikuje se nekoliko kategorija stranaca. Posebno je reguliran rad državljana država članica EU i Europskog gospodarskog prostora, te članova njihovih obitelji, a posebno rad stranaca koji nisu državljani navedenih država, odnosno državljani su trećih država. EU DRŽAVLJANI I ČLANOVI NJIHOVIH OBITELJI U ovu skupinu spadaju i…

201410.09
Off
0

Optanti i njihova imovina

Po završetku drugog svjetskog rata, a nakon potpisa Ugovora o miru između tadašnje Jugoslavije i Italije 1947.godine, počinju masovnija iseljavanja  sa područja  nad kojima je uspostavljen suverenitet tadašnje Jugoslavije (Istra, Rijeka, i dijelovi Dalmacije). Navedena iseljavanja su se odvijala na tri načina : putem opcija, zatim otpustom iz državljanstva i ilegalnim iseljavanjem, pa otuda i…

201410.01
Off
0

INSTITUT SKRBNIŠTVA U RH

U Republici Hrvatskoj institut skrbništva uređen je Obiteljskim zakonom, koji ga definira kao oblik zaštite maloljetnih osoba bez roditeljske skrbi, punoljetnih osoba koje nisu sposobne brinuti o sebi i osoba koje nisu iz drugih razloga u mogućnosti štititi svoja prava i interese. Štićenici- osobe pod skrbništvom mogu dakle biti maloljetne i punoljetne osobe. Maloljetnim osobama…

201409.15
Off
0

PRIPAJANJE I SPAJANJE DRUŠTAVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU U REPUBLICI HRVATSKOJ

Statusne promjene društava s ograničenom odgovornošću do kojih dolazi pripajanjem i spajanjem društava, uređene su u Hrvatskoj Zakonom o trgovačkim društvima. Pripajanje O pripajanju govorimo kada se jedno ili više društava s ograničenom odgovornošću pripaja drugome društvu s ograničenom odgovornošću bez provođenja postupka likvidacije prijenosom cijele imovine pripojenih društava drugome društvu – preuzimatelju u zamjenu…

201408.20
Off
0

ISTUPANJE ČLANA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

U slučaju istupanja člana, prestaje njegovo članstvo u društvu i sva prava koja iz toga proizlaze. Istupanje člana iz društva načelno je povezano sa opravdanim razlogom za istupanje. To stoga što član može napustiti društvo i tako da proda svoje udjela u društvu, ako istome nisu postavljena posebna ograničenja. Zakon o trgovačkim društvima (ZTD) predviđa…

201408.09
Off
0

STEČAJNI POSTUPAK

Osnovni je cilj stečajnog postupka prvenstveno maksimalno namirenje vjerovnika, a potom osiguranje normalnih daljnjih uvjeta poslovanja za dužnika. Pokretanje i otvaranje stečajnog postupka trebalo bi koristiti i vjerovnicima dužnika i samom dužniku, međutim u velikom broju slučajeva stečajni postupak bude prekasno pokrenut, u trenutku kada dužnik više nema gotovo nikakve imovine. I sada na tržištu…