201407.07
Off
0

PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE I POSREDOVANJE PRI ZAPOŠLJAVANJU

Razlika privremenog zapošljavanja i posredovanja u zapošljavanju sastoji se u tome da je kod privremenog zapošljavanja, posrednik u zapošljavanju i poslodavac radniku, dok kod posredovanja u zapošljavanju radnik sklapa ugovor o radu izravno sa trećom osobom, koja postaje poslodavac, a posrednik naplaćuje svoju uslugu dovođenja u svezu radnika i poslodavca. Privremeno zapošljavanje Poslove privremenog zapošljavanja…

201406.05
Off
0

UPUĆIVANJE RADNIKA NA RAD U ZEMLJE ČLANICE EUROPSKE UNIJE

Od pristupanja Republike Hrvatske Europskoj Uniji hrvatski poduzetnici i radnici imaju pravo koristiti temeljne slobode na kojima počiva unutarnje tržište Europske Unije, odnosno temeljne slobode pružanja usluga i kretanja osoba na cjelokupnom teritoriju Europske Unije. U praksi se međutim sve češće postavlja pitanje kako doista uputiti radnika da za poslodavca izvrši određeni posao u inozemstvu….

201405.08
Off
0

PRETVORBA NEKADAŠNJEG PRAVA UPRAVLJANJA, KORIŠTENJA I RASPOLAGANJA U PRAVO VLASNIŠTVA

Sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (u nastavku ZV) koji je stupio na snagu 01.01.1997.g., za nekad upisano društveno vlasništvo u zemljišnim knjigama s upisanim pravom upravljanja, odnosno korištenja i raspolaganja, ako su ti upisi provedeni do dana stupanja na snagu ZV-a, uzima se da su isti upisi prava vlasništva. Međutim te se…

201312.24
Off
0

IMOVINSKI ODNOSI BRAČNIH DRUGOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Imovinski odnosi bračnih drugova uređeni su u Republici Hrvatskoj Obiteljskim zakonom. Sukladno odredbama Obiteljskog zakona bračni drugovi mogu imati bračnu stečevinu i vlastitu imovinu. Bračna stečevina je imovina koju su bračni drugovi stekli radom za vrijeme trajanja bračne zajednice ili potječe iz te imovine, a bračni drugovi su u jednakim dijelovima suvlasnici u bračnoj stečevini,…

201311.25
Off
0

UVOZ U REPUBLIKU HRVATSKU IZ DRUGIH ZEMALJA ČLANICA EUROPSKE UNIJE

Od 01. srpnja 2013. kod stjecanja dobara iz drugih država članica Europske unije pojam „uvoz“ zamjenjuje se pojmom „stjecanje dobara unutar Europske unije“. Obzirom da su pristupom Hrvatske Europskoj uniji ukinute fiskalne granice, stjecanje dobara unutar Europske unije, više nije u nadležnosti Carinske uprave, već Porezne uprave. Pilikom uvoza robe u Republiku Hrvatsku iz drugih…

201311.18
Off
0

POSEBNI REŽIMI GOSPODARENJA I STJECANJA ŠUMSKIH ZEMLJIŠTA

Šume i šumska zemljišta specifično su prirodno bogatstvo s općekorisnim funkcijama, što uvjetuje poseban način upravljanja i gospodarenja istima. Bitno je razlikovati šume u državnom vlasništvu (75% šumskog područja RH) i šume u privatnom vlasništvu. Šume u privatnom vlasništvu mogu se u pravilu otuđivati kao i sva druga privatna imovina, dok određenja ograničenja postoje za…

201310.04
Off
0

KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU

Pomorsko dobro je dobro od interesa za Republiku Hrvatsku u općoj upotrebi, koje obuhvaća unutarnje morske vode, teritorijalno more, njihovo dno i podzemlje, te dio kopna namijenjen općoj uporabi ili koji je proglašen takvim, kao i sve što je s tim dijelom trajno spojeno na površini ili ispod nje. Pomorskim dobrom upravlja, vodi brigu o…

201308.27
Off
0

POSEBNI REŽIM RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Određene vrste zemljišta u Republici Hrvatskoj uživaju posebnu zaštitu, stoga je stjecanje vlasništva na njima pod posebnim režimom. U prvom redu to su poljoprivredno zemljište i posebni djelovi prirode. Poljoprivredno zemljište je dobro od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i ima njezinu osobitu zaštitu. Poljoprivrednim zemljištem smatraju se razne poljoprivredne površine, kao što su oranice,…

201307.23
Off
0

OSIGURANJE TRAŽBINA PRIJENOSOM PRAVA VLASNIŠTVA – FIDUCIJA

Fiducija je, kao i hipoteka, jedan od instrumenata osiguranja naplate putem kojih vjerovnik, u slučaju nepodmirenja obveze od strane dužnika, može zapljeniti imovinu dužnika kako bi naplatio svoje potraživanje. Osnovna razlika između hipoteke i fiducije je u tome što kod hipoteke dužnik zadržava vlasništvo nad imovinom, dok se kod fiducije, pravo vlasništva odmah prenosi na vjerovnika. Fiducija…

201306.28
Off
0

ODGOVORNOST ZA NEDOSTATKE IZ UGOVORA O GRAĐENJU

Ugovor o građenju je zapravo ugovor o djelu kojim se izvođač obvezuje prema određenom projektu sagraditi određenu građevinu u ugovorenom roku na određenom zemljištu, ili na već postojećem objektu izvršiti kakve druge građevinske radove, a naručitelj se obvezuje da mu za to isplati određenu cijenu. Svaki ugovor o građenju mora dakle sadržavati predmet i cijenu….

201305.02
Off
0

OSOBNI STEČAJ U REPUBLICI HRVATSKOJ

Zbog sve većeg broja kreditno zaduženih građana i onih kojima prijeti insolventnost, Vlada RH usvojila je smjernice za uvođenje osobnog bankrota odnosno stečaja nad imovinom potrošača kao potpuno novog instituta u hrvatski pravni sustav. Radi se o uvođenju stečajnog postupka nad imovinom potrošača, fizičkih osoba koji nisu ni trgovci pojedinci ni obrtnici. Naime protiv takvih…