201205.21
Off
0

BIVANJE IN DELO NA HRVAŠKEM

BIVANJE IN DELO NA HRVAŠKEM: KAJ POTREBUJETE KOT TUJEC?

VIZA

Tuji državljani, kateri morajo pridobiti Vizo (npr. Rusi), vložijo prošnjo pred vstopom v RH pri pristojnem diplomatskem/konzularnem predstavništvu Republike Hrvaške. Tujcu se izda turistična viza na njegovo prošnjo, katero mora osebno vložiti. Prošnjo lahko vloži največ 3 mesece pred nameravanim potovanjem.

Na temelju vize tujec ne more delati v RH.

Kratkotrajna viza se izda z namenom tranzita preko ozemlje Republike Hrvaške ali z namenom bivanja na področju Republike Hrvaške in to za časovno obdobje največ 5 let za eden, dva ali več vstopov v Republiko Hrvaško.

Tujec, ki vloži prošnjo za izdajo kratkoročne vize za eden ali dva vstopa, je dolžen dokazati, da ima primerno in veljavno potovalno zdravstveno zavarovanje za pokritje eventualno nastalih stroškov. Tujec, ki vloži prošnjo za izdajo kratkoročne vize za večkratni vstop, je dolžen dokazati, da ima primerno in veljavno potovalno zdravstveno zavarovanje, katero pokriva čas njegovega prvega nameravanega vstopa in podpisati izjavo o obvezi, da bo imel urejeno potovalno zdravstveno zavarovanje za kasnejše vstope.

1. Tujec, ki prihaja na privatni obisk, na poziv fizične osebe – s prošnjo za izdajo vize se mora kot dokaz o nameravanem bivanju predložiti Garancijsko pismo fizične osebe, katerega izpolni garant – fizična oseba iz Republike Hrvaške. Garant je lahko hrvaški državljan ali tujec, kateremu je odobreno bivanje v Republiki Hrvaški, ki dosega prihodke ali ima sredstva v Republiki Hrvaški. Garant je dolžen overiti svoj podpis na jamstvenem pismu pri notarju.

2. Tujec prihaja na poslovni obisk, na poziv pravne osebe

Če tujec prihaja v Republiko Hrvaško poslovno, se s prošnjo za izdajo vize kot dokaz o namenu bivanja priloži tudi Garancijsko pismo pravne osebe, katerega izpolni garant – pravna oseba iz Republike Hrvaške. Garancijsko pismo mora biti overjeno s službenim pečatom in podpisom osebe, pooblaščene za zastopanje.

Viza se ne more podaljšati, razen v slučaju višje sile, humanitarnih razlogov ali zaradi resnih osebnih razlogov. Tudi v slučaju podaljšanja vize, tujec ne more bivati v RH dlje kot 90 dni v razdobju 6 mesecev, vključno s prvim dnem vstopa.

BIVANJE TUJCEV V RH

Tujec je lahko v RH na kratkoročnem bivanju, začasnem ali stalnem prebivanju.

KRATKOROČNO BIVANJE – bivanje tujca v trajanju do 3 mesecev

ZAČASNO PREBIVANJE (če je namen prebivanja delo)

– začasno prebivanje z namenom dela se odobri kot dovoljenje za prebivanje in delo

– prošnjo za dovoljenje začasnega prebivanja predloži tujec v diplomatskem predstavništvu oziroma v konzularnem predstavništvu Republike Hrvaške, prošnjo za dovoljenje prebivanja in dela pa lahko vloži tudi delodajalec na policijski upravi oziroma na policijski postaji

– dovoljenje za začasno prebivanje se izda za rok trajanja do 1 leta

– prošnja za podaljšanje odobritve začasnega prebivanja se predloži najkasneje 30 dni pred iztekom roka veljavne odobritve za začasno prebivanje na policijski upravi oziroma na policijski postaji, glede na mesto prebivališča oziroma glede na sedež delodajalca ali mesta, kjer tujec dela.

Tujcu se odobri začasno prebivališče, če:

 1. dokaže namen začasnega prebivališče;
 1. ima veljavni potni list;
 1. ima sredstva za vzdrževanje – najmanjša vsota, s katero mora tujec mesečno razpolagati, je 2.000,00 kun za osebne potrebe, za dvočlansko družino je vsota najmanj 2.750,00 kun, za tričlansko družino 3.250,00 kun ter za vsakega nadaljnjega člana se ta vsota poveča za nadaljnih 500,00 kun;
 1. ima zdravstveno zavarovanje – državljani držav, s katerimi RH nima sklenjene pogodbe o socialnem zavarovanju, morajo priložiti potovalno zavarovanje. Po prihodu v RH ter po odobritvi začasnega prebivanja, so se dolžni javiti pristojni pisarni HZZO-a (Hrvaški zavod za zdravstveno zavarovanje), da se določijo pravice do zdravstvenega zavarovanja;
 1. ni prepovedi vstopa in bivanja v Republiki Hrvaški;
 1. ne predstavlja nevarnost za javni red, nacionalno varnost ali javno zdravje.

S prošnjo za prvo začasno prebivanje mora tujec priložiti tudi potrdilo o nekaznovanju države, katere je državljan ali v kateri ima stalno prebivališče, katero ne sme biti starejše od 6 mesecev.

Ožjemu družinskemu članu tujca, kateri v Republiki Hrvaški prebiva na temelju veljavnega dovoljenja za prebivanje in delo, odobrenega za leto dni, se lahko odobri začasno prebivanje z namenom združitve družine, vendar le, če je tujec, za katerega se zahteva združitev družine v Republiki Hrvaški, imel odobreno začasno prebivanja za najmanj 2 leti.

STALNO PREBIVALIŠČE

– se odobri tujcu, ki do dneva vložitve prošnje 5 let neprekinjeno prebiva na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje, se pravi, da so bile vaše odsotnosti krajše od šestih zaporednih mesecev in če skupaj ne presegajo deset mesecev v petletnem obdobju.

V obdobje za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje se ne šteje čas:

– ki ste ga prebili v RH na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje zaradi sezonskega dela, kot napoteni delavec tujega delodajalca ali kot dnevni delovni migrant,

– porabljen za prestajanje zaporne kazni.

V trenutku odločanja o prošnji za odobritev stalnega prebivališča, mora tujec imeti odobreno začasno prebivališče v RH.

Stalno prebivališče se odobri tujcu, ki:

 1. ima veljavni tuj potni list,
 1. ima sredstva za vzdrževanje – poglej zgoraj – začasno prebivališče
 1. ima zdravstveno zavarovanje – poglej zgoraj – začasno prebivališče
 1. poznavanje hrvaškega jezika in slovnice ter hrvaško kulturo in družbeno ureditev

– preveri se poznavanje hrvaškega jezika in latinice na visokošolskem zavodu, ki izvaja študijski program hrvaškega jezika

– potrdila visokošolskega zavoda Republike Hrvaške o poznavanju hrvaškega jezika in latinice ne rabijo predložiti predšolski otroci, učenci osnovnih in srednjih šol v Republiki Hrvaški, tujci z dokazilom o zaključeni osnovni, srednji in visokošolski izobrazbi v Republiki Hrvaški, tujec, ki je starejši od 60 let in ni v delovnem razmerju ter tujec, ki je samostojen pri izpolnjevanju vprašalnika pri pristojni policijski upravi oz. policijski postaji in je dokazal poznavanje hrvaške kulture in družbene ureditve Republike Hrvaške. Tujec, ki ne razume hrvaškega jezika in latinice, se je dolžen udeležiti jezikovnega tečaja hrvaškega jezika, in sicer najmanj 150 ur. Stroške izpita in udeležbe jezikovnega tečaja hrvaškega jezika nosi tujec.

 1. ne predstavlja nevarnost za javni red, nacionalno varnost ali javno zdravje.

Stalno prebivališče preneha tujcu, če:

– ima prepoved vstopa in bivanja v Republiki Hrvaški;

– se je izselil iz Republike Hrvaške ali je neprekinjeno bival v tujini dalj kot 1 leto;

– se ugotovi, da je tujec zavestno dal neresnične podatke ali je zavestno prikril cilj in okoliščine, katere so bile pomembne za odobritev stalnega prebivanja;

– to zahtevajo razlogi zaščite javnega reda, nacionalne varnosti ali javnega zdravja;

– ali na lastno zahtevo.

DELO TUJCEV V RH

Tujec lahko v Republiki Hrvaški dela na temelju izdanega dovoljenja za prebivanje in delo ali potrdila o prijavi dela in to samo na tistih delovnih mestih, za katere so mu navedeni listini izdani. Brez zgoraj navedenih listin lahko tujci delajo v Republiki Hrvaški le, če imajo odobreno stalno prebivališče.

DOVOLJENJE ZA PREBIVANJE IN DELO

Dovoljenje za prebivanje in delo je edinstveno dovoljenje, s katerim se tujcu dovoli začasno prebivanje in delo v RH, v kateri so zajeta prejšnja delovna in poslovna dovoljenja.

Dovoljenje za prebivanje in delo se izda tujcu za čas, ki je potreben za opravljanje dela oz. za čas, za katero je sklenjena pogodba o zaposlitvi ali druga ustrezna pogodba, vendar najdlje za eno leto.

Dovoljenje za prebivanje in delo se lahko izda na temelju letne kvote in izven letne kvote.

a) na temelju letne kvote – se odobri tujcu, ki priloži:

1. pogodbo o zaposlitvi oz. pisno potrdilo o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi ali drugo ustrezno dokazilo o delu;

2. dokazilo o izobrazbi in usposobljenosti tujca;

3. dokazilo o registraciji gospodarske družbe, podružnice, predstavništva, obrti, združenja ali institucije v Republiki Hrvaški (ne starejše od 6 mesecev);

4. barvno fotografijo dimenzije 35x45mm;

5. izpolnjen obrezec prošnje za izdajo dovoljenja (obrazec 9a);

6. konzularno takso, če se zahtevek predloži v diplomatskem predstavništvu – misiji – konzularnem predstavništvu Republike Hrvaške ali 20,00 kun takse, če se zahtevek predloži v Republiki Hrvaški.

b) izven letne kvote – se lahko izda:

1. dnevnim migrantom pod pogojem vzajemnosti,

2. tujcem, ki opravljajo ključna dela v gospodarskih družbah, podružnicah in predstavništvih, če:

– vrednost osnovnega kapitala gospodarskega društva oz. premoženje komanditne ali javne gospodarske družbe presega vsoto 100.000,00 kun,

– v gospodarski družbi, podružnici ali predstavništvu tuje gospodarske družbe so zaposleni najmanj 3 hrvaški državljani, in sicer na delovnih mestih, katera ne zajemajo delovnih mest prokurista, člana uprave ali nadzornega sveta,

– njegova bruto plača znaša najmanj višino povprečne bruto izplačane plače v Republiki Hrvaški v preteklem letu po uradnih podatkih pristojnega organa za statistiko

Če več tujcev opravlja pomembnejša dela za istega delodajalca, se lahko izda dovoljenje za prebivanje in delo, če:

– je na vsakega zaposlenega tujca zaposleno najmanj 5 hrvaških državljanov na delovnih mestih, katera ne zajemajo delovnih mest prokuristov, članov uprave ali nadzornega sveta;

– vrednost osnovnega kapitala gospodarske družbe oz. premoženje komanditne ali javne gospodarske družbe presega vsoto 100.000.00 kun;

– njihova bruto plača znaša najmanj višino povprečne bruto izplačane plače v Republiki Hrvaški v preteklem letu po uradnih podatkih pristojnega organa za statistiko

3. tujci, ki so premeščeni v okviru interne prerazporeditve zaposlenih znotraj gospodarske družbe, se izjemoma izda dovoljenje z rokom trajanja do 2 let, če ni zahtevano krajše obdobje izdaje dovoljenja za prebivanje in delo

4. tujcu, ki se samozaposli v lastni gospodarski družbi ali v gospodarski družbi, v kateri ima lastniški delež večji od 51% ali v lastni obrti, če:

– je investiral v ustanovitev gospodarske družbe ali obrti najmanj 200.000,00 kun,

– so zaposlenih najmanj 3 hrvaški državljani,

– njegova bruto plača znaša najmanj višino povprečne bruto izplačane plače v Republiki Hrvaški v preteklem letu,

– gospodarska družba oz. obrt ne posluje z izgubo,

– priloži dokaz o plačilu davkov in prispevkov v Republiki Hrvaški.

5. delavcu, ki opravlja delo ponujanja storitev v imenu ali za tujega delodajalca, kateri nima pravice ustanovitve v državi članici EEP-a, če je ponudnik storitve zaposlen pri tujem delodajalcu in ima zahtevane kvalifikacije, tuji delodajalec pa ima sklenjeno pogodbo s gospodarsko družbo oz. obrtnikom v Republiki Hrvaški, pod pogojem, da gre za ponujanje storitev na področju visoke tehnologije ter da ponujanje uslug predstavlja interes za Republiko Hrvaško.

6. učitelji, ki v šolskih ustanovah poučujejo v jeziku in pisavi nacionalnih manjšin;

7. profesionalni športniki ali športni delavci, ki delajo v Republiki Hrvaški,

8. umetnikom, ki delajo v kulturnih ustanovah v Republiki Hrvaški,

9. tujci, ki so zasnovali delovni odnos v tujih združenjih, katere so registrirane kot tuja združenja v Republiki Hrvaški in v še najmanj treh državah;

10. tujci, ki so člani fundacijskih organov tujih fundacij in fundacij, vpisanih v Register predstavništev tujih fundacij in fundacij v Republiki Hrvaški;

11. tujci, ki delajo na temelju programa mobilnosti mladih, katere Republika Hrvaška izvaja v sodelovanju z drugimi državami;

12. znanstveni raziskovalci in tujci, ki so zaposleni v znanstvenih in drugih raziskovalnih delovnih mestih v znanstvenih pravnih osebah;

13. profesorji – materni govorci tujih jezikov, predavatelji in drugi učitelji, ki poučujejo na hrvaških visokošolskih zavodih ali registriranih šolah za tuje jezike.

Dovoljenje za prebivanje in delo izven letne kvote se izda tujcu, ki zahtevi priloži:

– pogodba o zaposlitvi ali pisno potrdilo o sklenitvi pogodbe o zaposlitvi ali druge ustrezne pogodbe;

– dokazilo o potrebni izobrazbi in usposobljenosti tujca;

– dokazilo o registraciji gospodarske družbe, podružnice, predstavništva, obrti, združenja ali ustanove v Republiki Hrvaški;

– obrazložitev o upravičenosti zaposlitve tujca, ki vsebuje podatke o strokovnem znanju, kvalifikacijah in delovnih izkušnjah tujca ter obrazložitev, zakaj se to delovno mesto ne more zapolniti z delavcem iz RH;

– barvna fotografija dimenzije 35×45 mm;

– izpolnjen obrazec prošnje za izdajo dovoljenja (obrazec 9a);

– konzularna taksa, če je prošnja vložena na diplomatskem predstavništvu – misiji – konzularnem predstavništvu Republike Hrvaške ali 20,00 kun takse, če je zahteva vložena v Republiki Hrvaški.

Potrdilo o prijavi dela

Tujci, ki bodo delali do 90, do 60 ali do 30 dni na leto, so dolžni pred začetkom dela od pristojne policijske uprave oz. policijske postaje pridobiti potrdilo o prijavi dela glede na mesto opravljanja dela. Na podlagi izdanega potrdila o prijavi dela lahko tujec dela za istega delodajalca ali prejemnika storitev na celem ozemlju Republike Hrvaške.

DRŽAVLJANSTVO

Tujec pridobi hrvaško državljanstvo pod naslednjimi pogoji:

 1. da je dopolnil 18 let in da mu ni odvzeta poslovna sposobnost;
 1. da ima odpust dosedanjega državljanstva ali izkaže, da ga bo dobil, če bo sprejet v državljanstvo Republike Hrvaške;
 1. do vložitve prošnje živi v Republiki Hrvaški s prijavljenim prebivanjem neprekinjeno 8 let in ima odobren status tujca s stalnim prebivališčem;
 1. da pozna hrvaški jezik in latinico, hrvaško kulturo in družbeno ureditev;
 1. da se iz njegovega vedenja lahko sklepa, da spoštuje zakone in običaje Republike Hrvaške.

Osebe, starejše od 60 let ne rabijo izpolnjevati zahteve iz 4. točke. Tujci, katerih vstop v hrvaško državljanstvo predstavlja interes za RH, ne rabijo izpolnjevati zahteve iz točke 1. do točke 4.