201211.26
Off
0

DELO IN BIVANJE TUJIH DRŽAVLJANOV V REPUBLIKI HRVAŠKI

ZAČASNO BIVANJE TUJIH DRŽAVLJANOV V REPUBLIKI HRVAŠKI

Tuje fizične osebe, ki želijo na Hrvaškem bivati več kot 3 mesece, iz katerega koli razloga, morajo svoje bivanje na Hrvaškem pravno urediti.

Začasno bivanje se tujcu, ki želi bivati v Republiki Hrvaški odobri zaradi:

1. ustvarjanja družine,

2. srednješolskega izobraževanja in študiranja,

3. znanstvenega raziskovanja,

4. iz humanitarnega razloga,

5. dela in

6. dela razporejenega delavca.

O zahtevi za odobritev začasnega bivanja odloča policijska uprava oziroma policijska postaja glede na mesto bivališča, oziroma nameravanega bivališča. Dovoljenje za začasno bivanje se podeli za čas trajanja do enega leta. Zahteva za podaljšanje dovoljenja za začasno bivanje se mora podati najkasneje v roku 30 dni pred iztekom roka veljavnega dovoljenja za začasno bivanje in se poda na policijski upravi oziroma policijski postaji glede na mesto bivališča, sedeža delodajalca ali mesto dela.

Tujcu se bo odborilo začasno bivanje na Hrvaškem, če:

1. dokaže namen svojega bivanja,

2. ima veljavni potni list,

3. ima sredstva za preživljanje,

4. ima zdravstveno zavarovanje,

5. nima prepovedi vstopa in bivanja na Hrvaškem,

6. ne predstavlja nevarnosti za javni red, nacionalno varnost ali javno zdravje.

V primeru, da je razlog odobritve začasnega bivanja ustvarjanja družine, je potrebno upoštevati, da je tudi zunajzakonska skupnost življenjska skupnost neporočene ženske in neporočenega moškega, ki traja najmanj 3 leta ali manj, če je v tej skupnosti rojen skupni otrok.

Začasno bivališče tujci preneha:

1. z prenehanjem obstoja razloga za odobritev začasnega bivanja,

2. če ima prepoved vstopa in bivanja v Republiko Hrvaško,

3. če v roku 30 dni od odobritve začasnega bivanja ne prijavi svojega bivanja policijski upravi, oziroma policijski postaji,

4. če se je izselil iz Hrvaške ali neprekinjeno biva v tujini dlje kot 30 dni,

5. če krši namen zaradi katerega mu je bilo dovoljenje za začasno bivanje podeljeno.

Izjemoma tujcu, ki prebiva do 90 dni izven Hrvaške, dovoljenje za začasno bivanje ne bo prenehalo, če o tem dejstvu najkasneje 10 dni od vrnitve na Hrvaško, obvesti pristojno policijsko upravo oziroma policijsko postajo,.

STALNO BIVANJE TUJCA V REPUBLIKI HRVAŠKI

Stalno bivališče se lahko odobri tujcu, ki do dneva oddaje zahteve za odobritev stalnega bivališča 5 let neprekinjeno biva v Republiki Hrvaški

Šteje se, da je tujec neprekinjeno bival v Republiki Hrvaški, če je v odbobju 5-ih let zapustil Republiko Hrvaško večkrat, venda skupaj ni bil izven Hrvaške več kot 10 mesecev ali enkrat v trajanju do 6 mesecev.

V trenutku odločitve o zahtevi tujca za odobritev stalnega bivališča, mora le-ta imeti dovoljenje za začasno bivanje v Republiki Hrvaški.

Stalno bivališče se odobri tujcu, ki:

1. ima do dneva oddaje zahteve za odobritev stalnega bivališča 5 let neprekinjeno dovoljenje za začasno bivanje v Republiki Hrvaški,

2. ima veljavno tujo potno listino,

3. ima sredstva za življenje,

4. ima zdravstveno zavarovanje,

5. pozna hrvaški jezik, pisavo in državno ureditev,

6. ne predstavlja nevarnosti za javno varnost, državno politiko, nacionalno varnost in javno zdravje.

Tujec s stalnim bivališčem ima pravico do:

1. dela in samozaposlovanja,

2. strokovnega usposabljanja,

3. izobraževanja in študentske štipendije,

4. socijalne varnosti, pravice do zdravstvenega zavarovanja, pravice do pokojninskega zavarovanja, pravico do otroškega nadomestila in do starševske podpore,

5. davčnih olajšav,

6. dostopa do trga blaga in uslug,

7.svobodnega združevanja in povezovanja ter članstva v organizacijah, ki zastopajo delavce ali delodajalce.

Stalno prebivališče tujcu preneha če:

1. ima prepoved vstopa in bivanja na Hrvaškem,

2. se je izselil iz Hrvaške ali je neprekinjeno prebival v tujini dlje kot eno leto,

3. je dal neresnične podatke ali je namensko prikril cilj in okoliščine, ki so bile pomembne pri odločanju glede podelitve dovoljenja za stalno bivanje,

4. to zahtevajo razlogi javne zaščite, nacionalne varnosti ali javno zdravje

5. na lastno zahtevo.

Tujec, ki kratkotrajno biva v Republiki Hrvaški, je dolžan svoje bivanje prijaviti v roku 2 dni od dneva vstopa v državo, kje pa je odvisno od bivališča

DELO TUJCA

Tujec lahko dela v Republiku Hrvaški na podlagi izdanega dovoljenja za bivanje in delo ali potrditve o prijavi dela razen, če z Zakonom ni določeno drugače.

Dovoljenje za bivanje in delo se lahko izda na podlagi letne kvote ali izven letne kvote.

Brez dovoljenja za bivanje in delo ali potrditve o prijavi dela, tujci lahko delajo v Republiki Hrvaški, če imajo odobreno:

1. stalno bivanje,

2. azil, subsidiarno ali primarno zaščito,

3.začasno bivanje z namenom ustvarjanja družine z hvarškim državljanom, tujcem s stalnim bivališčem, azilantom ter tujcem kateremu je odobrena subsidiarna ali začasna zaščita,

4. začasno bivališče iz humanitarnih razlogov,

5. avtonomno bivanje,

6. status rednega študenta ali študenta, ki opravljajo delo preko posredništva, brez značinosti rednega delovnega razmerja

7. začasno bivanje z namenom znanstvenega raziskovanja.

Dovoljenje za bivanje in delo izven letne kvote se lahko izda:

 1. Dnevnim migrantom pod pogojem vzajemnosti,
 2. Konkretni osebi, ponudnikom uslug, delavcem in članom njihovih družin, katerih status je urejen s Sporazumom o stabilizaciji in pridruževanju evropskih skupnosti in njihovih držav članic in Republike Hrvaške,
 3. Tujcem, kateri opravljajo ključna dela v trgovskih družbah, podružnicah in predstavništvih,
 4. Tujcem, ki so premeščeni v okviru internega transfera osebja znotraj trgovinskih družb in ostalih, kot je definirano v Protokolu o pristopu Republike Hrvaške Hrvaške Marakeškemu ugovoru o ustanovitvi trgovinske organizacije,
 5. Tujcu, ki se je samozaposlil v lastnem podjetju ali podjetju v katerem ima več kot 51% delež,
 6. Delavcu, ki opravlja delo nudenja uslug v imenu tujega delodajalca, ki nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti v državi članici EEP-a,
 7. Učiteljem, ki poučujejo jezik v šolskih ustanovah ali v jeziku nacionalnih manjšin,
 8. Profesionalnim športnikom ali zaposlenim športnikom, ki delajo v Republiki Hrvaški,
 9. Umetnkom, ki delajo v kulturnih ustanovah v Republiki Hrvaški,

10. Tujcem, ki so ustanovili tuja združenja, ki so registrirana kot tuja združenja v Republiki Hrvaški in še najmanj v treh drugih državah,

11. Tujcem, ki so člani tujih predstavništev,

12. Tujcem, ki delajo na podlagi programa mobilnosti mladih , katere Republika Hrvaška izvaja v sodelovanju z drugimi državami,

13. Znanstvenim raziskovalcem in in tujcem, ki so zaposleni na znanstveno raziskovalnih delovnih mestih v znastvenih pravnih osebah,

14. Profesorjem, ki izvorno govorijo tuj jezik, lektorjem in drugim in drugim učiteljem, ki učijo na visokih učiliščih ali registriranih šolah tujega jezka,

15. Tujcem, ki delajo na podlagi mednarodnega dogovora.

Tujec, ki opravlja ključne posle v trgovski družbi, se lahko izda dovoljenje za bivanje in delo, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

1.ima pogodbo o delu, oziroma pisno potrdilo o sklenjenem dogovoru o delu ali drugo primerno pogodbo,

2. dokaz o pridobljeni strokovni kvalifikaciji,

3. dokaz o registraciji trgovske družbe, podružnice, predstavništva, obrti, združenja ali ustanove v Republiki Hrvaški,

4. obrazložena utemeljitev zaposlovanja tujca, ki vsebuje podatke o strokovnem znanju, kvalifikacijah in delovnim izkušnjah ter razlogi zakaj to delovno mesto ne more zasesti ponudnih delovne sile iz hrvaškega trga delovne sile (to ni potrebno priložiti, če je tujec lastnik več kot 51% poslovnih deležev v tej družvi),

5. vrednost osnovnega kapitala trgovske družbe, oziroma nepremičnin komanditne ali javne družbe je večja od 100.000,00 kun,

6. so v trgovski družbi, podružnici ali predstavništvu tuje trgovske družbe zaposleni najmanj 3 hrvaški državljani, vendar ne na mestu prokurista, člana uprave ali člana nadzornega sveta,

7. njegova bruto plača znaša najmanj višino povprečne bruto izplačane plače v Republiki Hrvaški v preteklem letu (podatek objaveljan s strani pristojnega telesa za statistiko)

Če več tujcev opravlja ključne posle za istega delodajalca, se lahko dovoljenje za bivanje in delo izda, če je za vse zgoraj navedena primere na vsakega zaposlenega tujca zaposleno najmanj 5 hrvaških državljanov in to na delovnih mestih ki niso mesto prokurista, člana uprave ali člana nadzornega sveta

Tujcu, ki ima več kot 51% poslovni delež v trgovski družbi, se lahko dovoljenje za bivanje in delo izda, če izpolnjuje naslednje pogodje:

 1. Ima sklenjeno pogodbo o delu, oziroma posno potrdilo o sklenjenem dogovoru o delu ali drugi primeren dogovor,
 2. Dokaz o pridobljenih strokovnih kvalifikacijah in usposobljenosti tujca,
 3. Dokaz o registraciji trgovskega podjetja, podružnice, predstavništva, obrti, združenja ali ustanove v Republiki Hrvaški,
 4. Je v ustanovitev trgovske družbe ali obrti v preteklem letu v Republiki Hrvaški vložil najmanj 200.000,00 kun
 5. So zaposleni najmanj 3 hrvaški državljani,
 6. Njegova bruto plača znaša najmanj povprečno bruto plačo uzplačano v preteklem letu v Republiki Hrvaški,
 7. Trgovska družba oziroma obrt ne posluje z izgubo,
 8. Priloži dokaz poravnanih davčnih obveznostih in o plačanih prispevkih v Republiki Hrvaški,

Državljani države članice Evropske unije lahko dobijo dovoljenje za bivanje in delo, če izpolnjujejo naslednje pogodje:

 1. Ima sklenjeno pogodbo o delo, oziroma pisno potrdilo o sklenjenem dogovoru o delu ali drug primeren dogovor,
 2. dokaz o pridobljenih strokovnih kvalifikacijah in usposobljenosti,
 3. Dokaz o registraciji trgovskega podjetja, podružnice, predstavništva, obrti, združenja ali ustanove v Republiki Hrvaški

Dovoljenje za bivanje in delo se izda tujcu za čas, ki je potreben za opravljanje dela, oziroma za čas, za katerega je sklenjena pogodba o delu ali druga ustrezna pogodba, vendar za največ leto dni.

Izjemoma se dovoljenje za bivanje in delo izda tujcu za več kot 2 leti v kolikor ni zahtevana izdaja dovoljenja za krajše časovno obdobje.

Tujcu, katremu je izdano dovoljenje za bivanje in delo zaradi opravljanje sezonskega dela, lahko biva v Republiki Hrvaški v obdboju enega leta skupno največ 6 mesecev in mora prijaviti bivanje v tuji državi za najmanj 6 mesecev, preden se mu lahko ponovno omogoči vstop in bivanje z namenom dela.

BIVANJE I DELO DRŽAVLJANOV ČLANIC EU IN NJIHOVIH DRUŽIN V REPUBLIKI HRVAŠKI

Državljanom držav članic EEP-a in članom njihovih družin, ne glede na to ali so državljani članic EEP-a ali ne, imajo pravico do bivanja v Republiki Hrvaški, pravno so izenačeni z državljani Republike Hrvaške in to po Pogodbi o delovanju Evropske unije.

Državljani držav članic ERP-a in njihovi družinski člani lahko v Republiki Hrvaški delajo brez dovoljenja za bivanje in delo oziroma brez potrditve o prijavi dela.

Razen državljanov EU imajo enake pravice kot državljani Republike Hrvaške tudi državljani Švicarske konfederacije.