201205.21
Off
0

ELEKTRARNA NA BIOMASO IZ GOZDARSTVA IN KMETIJSTVA TER ELEKTRARNA IZ LESNE BIOMASE – PROIZVODNJA INDUSTRIJSKE INŠTALIRANE ELEKTRIČNE MOČI VEČJE OD 1 MW

Postopek projektiranja in izgradnje elektrarn na biomaso inštalirane moči večje od 1 mW je podoben postopku izgradnje sončnih elektrarn z nekaterimi razlikami. V nadaljevanju so prikazani in razloženi samo tisti ukrepi, ki se razlikujejo od sončnih elektrarn:

Po pridobitvi odločitve o sprejemljivosti projekta na ekološko mrežo sledi:

RAZISKAVE O VPLIVIH PROJEKTA NA OKOLJE

Raziskavo o vplivih projekta na okolje je dolžen narediti investitor projekta električne energije večje od 100 MW, pri projektih električne energije od 10 MW do vključno 100 MW pa le, če to zahteva Ministrstvo za zaščito okolja, prostorsko načrtovanje in gradbeništvo. Prav tako mora navedeno raziskavo opraviti investitor projekta elektrarne z napravo za izgorevanje ocenjene toplotne moči večje od 50 MW, saj mora le-ta prav tako pridobiti dovoljenje o zahtevanih pogojih za zaščito okolja. Investitor projekta priloži raziskavo prošnji za oceno vpliva projekta na okolje.

PRIDOBITEV ODLOČITVE O SPREJEMLJIVOSTI PROJEKTA NA OKOLJE

Ocena vpliva projekta na okolje se izvede v okviru priprave načrtovanega projekta, pred izdajo lokacijskega dovoljenja za izvedbo projekta. Če ocena vpliva projekta na okolje vključuje tudi oceno sprejemljivosti projekta na naravo, se ne izvede poseben postopek ocene.

Pri projektu izgradnje elektrarne električne moči večje od 100 MW ter za naprave za izgorevanje, ocenjene toplotne moči večje od 50 MW, je obvezna ocena vpliva na okolje. Pri projektu izgradnje elektrarne, električne moči večje od 10 MW pa do vključno 100 MW, pod pogojem, da je naprava za izgorevanje toplotne moči do vključno 50 MW, Ministrstvo za zaščito okolja, prostorsko načrtovanje in gradbeništvo določa potrebo za oceno projekta na okolje.

Če gre za elektrarno na biomaso z močjo večjo do 10 MW pa do vključno 100 MW, takrat nosilec projekta predloži Ministrstvu za zaščito okolja, prostorsko načrtovanje in gradbeništvo prošnjo za oceno o potrebnosti ocene projekta na okolje ali pa lahko takoj pristopi k izdelavi raziskave o vplivih na okolje.

Dovoljenje o sprejemljivosti projekta na okolje preneha veljati, če se v roku dveh let od dneva dokončnosti odločitve ne vloži zahteve za izdajo lokacijskega dovoljenja. Veljavnost dovoljenja o sprejemljivosti projekta na okolje se lahko na zahtevo nosilca projekta podaljša za nadaljnji 2 leti pod pogojem, da se niso spremenili pogoji v skladu s katerimi je izdano to dovoljenje.

IZDELAVA DOKUMENTA ZA PRIDOBITEV INTEGRIRANIH POGOJEV ZAŠČITE OKOLJA

Zahteva za ugotovitev integriranih pogojev zaščite okolja mora vsebovati tehniško-tehnološko odločitev za objekt. Zagotovi ga nosilec projekta.

PRIDOBITEV ODLOČITVE O INTEGRIRANIH POGOJIH ZAŠČITE OKOLJA

Zahteva za ugotovitev integriranih pogojev zaščite okolja za objekt se vloži z zahtevo za oceno vpliva na okolje, ki se nanaša na objekt. Zahtevo za ugotovitev integriranih pogojev zaščite okolja vloži nosilec zahteve pri Ministrstvu za zaščito okolja, prostorsko načrtovanje in gradbeništvo, če je nazivna toplotna moč naprave z izgorevanjem večja od 50 MW.

V primeru, da je za delo naprave določena in obvezna izdelava Poročila o varnosti oz. dovoljenje za izpust toplogrednih plinov, takrat mora zahteva vsebovati tudi ustrezne dokumente in/ali podatke o postopkih v zvezi s temi obveznostmi.

Odločba o pogojih zaščite okolja preneha veljati, če se v roku dveh let od dneva dokončnosti odločbe ne vloži vloga za izdajo lokacijskega dovoljenja. Sestavni del lokacijskega dovoljenja so pogoji zaščite okolja, ki so določeni v odločbi. Izpolnjevanje pogojev zaščite okolja se določi glede na uporabno dovoljenje, ki se izda po opravljenem tehničnem pregledu. Pogoji zaščite okolja iz uporabnega dovoljenja se določajo z rokom uporabe za obdobje 5 let od dneva izdaje uporabnega dovoljenja.

Po pridobitvi energetskega dovoljenja je potrebno:

PRIDOBITEV POGODBE O KONCESIJI

Koncesija za gospodarsko rabo vode je potrebna za uporabo vode za proizvodnjo električne energije. Če je lastnik nepremičnine Republika Hrvaška, na kateri se bo opravljala dejavnost, za katero se namerava dati koncesija, bo v postopku podeljevanja koncesije sodelovalo pristojno državno odvetništvo. Postopek podeljevanja koncesije za gospodarsko rabo vode izvede ministrstvo, pristojno za vodno gospodarstvo. Ministrstvo pristojno za vodno gospodarstvo odloča v postopku podelitve koncesije ter sprejme odločitev o izbiri najboljšega ponudnika. Koncesija za gospodarsko rabo vode se lahko dodeli za največ 30 let za potrebe hlajenja v tehnološkem postopku.

Po poskusnem testu o delovanju je potrebno:

PRIDOBITEV DOVOLJENJA ZA EMISIJO TOPLOGREDNIH PLINOV

Investitor je dolžen med poskusnim delovanjem Ministrstvu za zaščito okolja, prostorskega načrtovanja in gradbeništva vložiti zahtevo za izdajo dovoljenja za emisijo toplogrednih plinov, če znaša toplotna moč naprave pri vhodu več kot 20 MW. Z zahtevo se vloži tudi netehnični opis naprave in delovanja ter Načrt nadzora emisije toplogrednih plinov iz naprave.

Dovoljenje se izda za naprave, za katere je izvajalec zagotovil spremljanje in poročanje o emisijah toplogrednih plinov. Najpozneje v 14 dneh po pridobitvi dovoljenja je izvajalec dolžen vložiti zahtevo za odprtje uporabniškega računa v Registru emisij toplogrednih plinov pri Agenciji za zaščito okolja kot administratorju Registra. Administrator Registra odpre uporabniški račun v roku 14 dni in o tem obvesti uporabnika računa. O pogojih uporabe uporabniškega računa se sklene pogodba med administratorjem Registra in uporabnikom računa.

Po pridobitvi uporabnega dovoljenja je potrebno:

PRIDOBITEV VODNEGA DOVOLJENJA

Vodno dovoljenje je potrebno za vsak izpust odpadnih voda, za katere so predpisane mejne vrednosti emisij. Zahtevo za izdajo vodnega dovoljenja vloži nosilec projekta Hrvaškim vodam. Vodno dovoljenje se izda za določen čas, ki ni daljše od 15 let.

PRIDOBITEV DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE ENERGETSKE DEJAVNOSTI

Pravna ali fizična oseba vloži zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje energetske dejavnosti pri Hrvaški energetski regulativni agenciji.

Dovoljenje za opravljanje energetske dejavnosti proizvodnje električne energije se izda za obdobje od najmanj 5 let do največ 30 let.

– cena električne energije po KWh za 2011:

ELEKTRARNA NA BIOMASO IZ GOZDARSTVA IN KMETIJSTVA > 1MW            1,1745 kn/ KWh

ELEKTRARNA NA LESNO BIOMASO – PREDELOVALNE INDRUSTRIJE > 1MW  

0,9374 kn/ KWh