201205.21
Off
0

HIDROELEKTRARNE INŠTALIRANE ELEKTRIČNE MOČI VEČJE OD 1 MW

Postopek projektiranja in izgradnje hidroelektrarne inštalirane moči večje od 1 mW je podoben postopku izgradnje sončnih elektrarn z nekaterimi razlikami. V nadaljevanju so prikazani in razloženi samo tisti ukrepi, ki se razlikujejo od sončnih elektrarn:

IZDELAVA ELABORATA O IZVRŠENIH MERITVAH

Na podlagi pridobljenih pravic predhodnega energetskega dovoljenja, nosilec projekta lahko opravi testiranje potencialnega obnovljivega izvora energije. Rezultati testiranja potenciala se prikažejo v elaboratu o izvršenih meritvah, ki se uporabljajo pri izdelavi dokumentov za postopek ocene sprejemljivosti posega na ekološko mrežo, če obstaja obveznost ocene sprejemljivosti posega, v izdelavi študije vliva na okolje, če obstaja obveznost vplivov na okolje ter v izdelavi analize izvedljivosti izgradnje naprave.

Po pridobitvi odločitve o sprejemljivosti posega na ekološko mrežo sledi: IZDELAVA ŠTUDIJE O VPLIVU PROJEKTA NA OKOLJE

Naredi ga investitor projekta, če Ministrstvo za zaščito okolja, prostorsko načrtovanje in gradbeništvo določi potrebo ocene vpliva projekta na okolje in jo priloži zahtevi za oceno vpliva projekta na okolje. Obvezno je za hidroelektrarne inštalirane moči večje od 5 MW (do 10MW).

PRIDOBITEV SKLEPA O SPREJEMLJIVOSTI PROJEKTA NA OKOLJE

Ocena vpliva projekta na okolje se izvede v okviru priprave načrtovanega projekta, pred izdajo lokacijskega dovoljenja za izvedbo projekta. Če ocena vpliva projekta na okolje vključuje tudi oceno sprejemljivosti projekta na naravo, se ne izvede poseben postopek ocene.

Postopek za izgradnji hidroelektrarne moči večje od 5 MW se izvede postopek ocene o potrebi ocene vpliva projekta na okolje. Ocena vpliva projekta na okolje je obvezna za projekte izgradnje jezov in drugih objektov, namenjenih za zadrževanje in kopičenje voda, kjer je nova ali dodatna količina zadržane ali kopičene vode večja od 10.000.000 m3.

Sklep o sprejemljivosti vplivov projekta na okolje preneha veljati, če se v roku 2 let od dneva dokončnosti ne vloži zahteve za izdajo lokacijskega dovoljenja. Veljavnost sklepa o sprejemljivosti projekta na okolje se lahko na zahtevo nosilca projekta podaljša za nadaljnji 2 leti pod pogojem, da se niso spremenili pogoji v skladu s katerimi je bil izdan ta sklep.

Po pridobitvi energetskega dovoljenja je potrebno PRIDOBITI POGODBO O KONCESIJI

Z izrabljanjem vodne moči za proizvodnjo električne energije je potrebna koncesija za gospodarsko uporabo voda. Če je lastnik nepremičnine Republika Hrvaška, na kateri se bo opravljala dejavnost ter za katero se namerava dati koncesija, bo v postopku podeljevanja koncesije sodelovalo pristojno državno odvetništvo.

Postopek podeljevanja koncesije z izrabljanjem vodne moči za proizvodnjo električne energije izvede pristojno ministrstvo za vodno gospodarstvo. Vlada Republike Hrvaške odloča v postopku podelitve koncesije za proizvodnjo električne energije do 20 MW moči ter sprejme odločitev o izbiri najboljšega ponudnika. Pogodbo o koncesiji podpiše minister v imenu Republike Hrvaške ter izbrani ponudnik.

Najdaljše časovno obdobje za katero se lahko dodeli koncesija za izrabljanje vodne moči – za pogone za proizvodnjo električne energije do 20 MW – do 30 let.

Po pridobitvi uporabnega dovoljenja je potrebno PRIDOBITI DOVOLJENJE ZA OPRAVLJANJE ENERGETSKE DEJAVNOSTI

Pravna ali fizična oseba vloži zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje energetske dejavnosti pri Hrvaški energetski regulativni agenciji.

Dovoljenje za opravljanje energetske dejavnosti proizvodnje električne energije se izda za obdobje od najmanj 5 let do največ 30 let.

– cena električne energije po KW za 2011:

hidroelektrarne do 1mW 0,7793 kn/ kW

hidroelektrarne do 5000 MWh proizvedenih v koledarskem letu 0,7793 kn/kW

hidroelektrarne od 5 000 MWh do 15000 MWh proizvedenih v koledarskem letu

0,6212 kn/kW

hidroelektrarne več kot 15000 MWh proizvedenih v koledarskem letu 0,4744 kn/kW

Pravico na navedeno ceno imajo le hidroelektrarne inštalirane moči do 10 MW.