201205.16
Off
0

Kapitalizacija stroškov financiranja sredstev

Kapitalizacija stroškov financiranja kvalificiranih sredstev je lahko zanimiva izbira za male in srednje podjetnike, saj lahko na ta način zmanjšajo stroške financiranja tekočega leta. Tako zmanjšani stroški imajo neposredni vpliv na poslovni rezultat tekočega leta.

Stroški financiranja (posojila) zajemajo tako obresti kot tudi druge stroške, povezane z izdajo ter odvzemom kredita.

Če gre za velike gospodarske subjekte (kateri so tako definirani v Zakonu o računovodstvu) in finančne institucije, ki svoja finančna poročila objavljata v skladu z Mednarodnimi standardi finančnega poročanja (MSFI). Njihovi stroški financiranja morajo biti kapitalizirani, če se le-ti lahko neposredno pripišejo pridobitvi, izgradnji ali proizvodnji kvalificiranih sredstev. Potrebno je povedati, da kvalificirana sredstva predstavlja sredstva, katerih je potrebno določeno obdobje, da so pripravljena za nameravano uporabo ali prodajo. Primeroma je za kapitalizacijo stroškov financiranja (v prvem delu stroškov obresti) pri vlaganju v izgradnjo objektov, saj se plačilo obresti kredita ne razlikuje od izdatkov za nakup gradbenega materiala, potrebnega za izgradnjo. Pod kvalificirana sredstva spadajo proizvodne ali energetske naprave, zemljišča za kmetijsko proizvodnjo, nematerialno premoženje kot tudi zaloge, ki potrebujejo določeno obdobje (daljše od enega leta), da postanejo pripravljene za nameravano uporabo ali prodajo, npr. zaloge rib v ribogojnicah in podobno. Sredstva, ki se izdelajo ali proizvedejo v obdobju, krajšem od leta dni in sredstva, ki so v trenutku pridobitve pripravljena za uporabo ali prodajo, ne morejo biti definirana kot kvalificirana sredstva.

Mali in srednji podjetniki, kateri uporabljajo Hrvaške standarde finančnega poročanja (HSFI), lahko kapitalizacijo stroškov financiranja neposredno pripišejo pridobitvi, izgradnji ali proizvodnji kvalificiranih sredstev.

Podjetniki, ki uporabljajo HSFI, morajo sprejeti politiko financiranja, saj imajo možnost izbire pri kapitalizaciji stroškov financiranja, kateri se lahko pripišejo neposredno k kvalificiranim sredstvom. V politiki financiranja določijo, ali bodo navedene stroške kapitalizirali ali pa jih prikazali kot stroške obdobja. Finančno politiko je potrebno objaviti v pojasnilih finančnega poročila in jo dosledno uporabljati pri vseh kvalificiranih sredstvih. V tem primeru je potrebno v pojasnilih določiti tudi višino obresti ter drugih stroškov financiranja, kateri so kapitalizirani v tekočem letu.

Kapitalizacija stroškov financiranja je lahko zanimiva izbira za podjetnike, saj na ta način zmanjšajo stroške tekočega leta. Tako zmanjšani stroški imajo neposredni vpliv na poslovni rezultat tekočega leta, saj so stroški financiranja vključeni v nabavno vrednost sredstev in se prikažejo kot razlika pri amortizaciji teh sredstev (pri dolgoročnih sredstvih) ali kot razlika pri prodaji zalog, katere izpolnjujejo predhodno opisane pogoje kvalificiranih sredstev.