201205.21
Off
0

MOŽNOSTI SOFINANCIRANJA PROJEKTOV OBNOVLJIVIH IZVOROV ENERGIJE

FOND ZA ZAŠČITO OKOLJA IN ENERGETSKO UČINKOVITOST

Sredstva Fonda se uporabljajo za financiranje zaščite okolja in energetske učinkovitosti, med ostalim tudi za: spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije (sonce, veter, biomasa in drugo). Glede financiranja programov, projektov in podobnih aktivnosti Fond sodeluje z bankami in drugimi finančnimi institucijami.

Fond dodeljuje sredstva pravnim in fizičnim osebam glede financiranja programov, projektov in podobnih aktivnosti z: posojili, subvencijami, finančnimi pomočmi in donacijami. Sredstva se dodeljujejo na temelju izvedenega javnega natečaja.

HRVAŠKA BANKA ZA OBNOVO IN RAZVOJ – HBOR

Glavna sredstva za kreditiranje projektov zaščite okolja, energetske učinkovitosti in obnovljivih izvorov energije se odobrijo za začetna vlaganja, zemljišča, gradbene objekte, opremo in naprave.

Ne kreditira se: nakupa nepremičnin in premičnin od povezanih oseb, nakupa ali konstrukcije pisarniških prostorov ter že začeta vlaganja oz. investicije v teku ter se ne financira že predhodno vloženih sredstev v investicijo.

Kreditirajo se končni uporabniki, neposredno ali posredno preko poslovnih bank. Znesek kredita ni omejen, ampak je odvisen od HBOR-ovih možnostih financiranja, konkretnega investicijskega programa, kreditni sposobnosti uporabnika kredita, vrednosti in kvaliteti ponudenih instrumentov zavarovanja. V pravilu se prošenj, manjših od 100.000.00 kun, ne upošteva.

HBOR kreditira do 75% proračunske vrednosti investicije brez DDV-a, ki mora biti uporabljen znotraj 12 mesecev z 2 letnim začetkom. Rok odplačila je 12 let z vključenim začetkom.

Obresti znašajo 4% letno za uporabnike, ki vlagajo na območja posebne državne varnosti ali hribovito-gorskih območjih ali otokih ali če so dokazali tržno konkurenčnost z uspešno prodajo na domačem in/ali tujem trgu ali so mali oz. srednji podjetniki. 6% obresti letno ali trimesečni EURIBOR + 2% odstotni točki letno za vse ostale uporabnike kredita.

Če investicije izpolnjujejo sprejete kriterije Fonda za zaščito okolja in energetsko učinkovitost ter Fond uporabniku kredita odobri subvencijo, se obrestna stopnja zgoraj navedenih obrestnih stopenj zmanjša za 2% oz. za znesek odobrene subvencije.

Pristojbina za obdelavo prošnje znaša 0,8% in se plača v enkratnem znesku na znesek odobrenega kredita.

Pristojbina za rezervacijo sredstev znaša 0,25% letno na neuporabljen znesek kredita, ko poteče 30 dnevni rok od datuma podpisa pogodbe o kreditu.

Za zavarovanje pravilnega izvrševanja obveznosti kredita, HBOR sprejema menice in zadolžnice, zastavo ali fiduciarni prenos lastništva na premoženju s polico zavarovanja premoženja odobreno v korist HBOR-a, bančne garancije, poroštvo HAMAG-a, poroštvo RH in druge običajne instrumente zavarovanja v bančnem poslovanju.