201301.18
Off
0

NOVI ZAKON O IZVRŠBI 2012

Na dan 15.10.2012 je stopil v veljavo nov Zakon o izvršbi (NN 112/12)

Ena izmed največjih novosti, ki jih prinaša zakon, se nanaša na možnost sodnega izvršitelja, da zahteva neposredno od FINE, brez začetega izvršilnega postopka, plačilo terjatve na podlagi izvršljive odločbe in sporazuma, ki se glasi na izpolnitev denarne terjatve in ki imajo potrdilo o izvršljivosti, oziroma obračuna delodajalca o neizplačani plači, nadomestila plače ali odpravnine.

Pomembno je opomniti, da se navedena ureditev nanaša izključno na na odločbe in sporazume, ki so postali izvršljivi po 15.10.2012. Na podlagi te ureditve se izvršilni postopek izjemno pospeši, saj postopek plačila prevzema državna agencija pristojna za plačilni promez v Republiki Hrvaški – FINA.

Izvršljive sodne odločbe FINI dostavlja sodišče. V primeru, da se izvršilni postopek ne prične, je banka tista, ki obvešča imetnika računa o zmanjšanju sredstev na njegovem računu. Zasežena sredstva se ne prenakažejo v trenutku na račun sodnega izvršitelja. FINA mora dati bankam posebni nalog za prijenos zaseženih sredstev na račun sodnega izvršitelja.

Dolžnik lahko, potem ko prejme obvestilo od banke, sodišču predlaga odlog izvršbe. V kolikor FINA v roku 30 dni od dneva prejema sklepa o izvršbi ali sporazuma, ne prejme od sodišča ugodne odločitve glede odloga izvršbe ali odločitve, da je izvršba nedopustna, bo FINA izdala banki nalog, da zasežena sredstva prenakaže na račun sodnega izvršitelja. FINA zaseže in prenakaže na račun sodnega izvršitelja točen znesek dolga, ki je naveden na sklepu o izvršbi skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Plačilo kakršnihkoli dodanih stroškov, ki niso navedeni na sklepu o izvršbi, se ne more zahtevati.

IZVRŠBA NA RAČUN DELODAJALCA

Izvršba se lahko neposredno izvede na račun delodajalca, brez začeteka izvršilnega postopka, in to z dostavo obračuna delodajalca FINI o neizplačilu dospele plače, nadomestila plače ali odpravnine.

Cilj te ureditve je bila zaščita delavcev, realizacija katerega je otežena. Na obračunu delodajalca mora biti sicer izrecno označeno, da se obračun nanaša na neizplačane plače, saj če to ne bo izrecno označeno, FINA ne bo izvedla izvršbe, ampak bo pozvala delodajalca, da obračun popravi. Za delodajalca, ki ne bo ravnal po navodilih FINE, so predvidene sankcije.

IZVRŠBA NA MOTORNA VOZILA

Glede izvršbe na premičnine ima sodni izvršitelj v skladu z novim zakonom aktivnejšo vlogo. Dolžan se je udeležiti rubeža premičnine in je v primeru neuspešnega rubeža dolžan takoj predlagati, da se odredi ponovni rubež, drugače se bo postopek ustavil. Najpogostejše izvršbe na premičninah so rubeži motornih vozil. Položaj izvršitelja se je po spremembi zakona izboljšal, saj se sklep o izvršbi dostavlja najprej sodnemu izvršitelju in policijski upravi in šele ko policijska uprava zabeleži izvršbo na motorno vozilo, se sklep o izvršbi dostavi dolžniku in se dolžnika takrat pozove, da v roku 8 dni preda vozilo upniku določenemu v sklepu o izvršbi. Sodni izvršitelj je v tem primeru postavljen v neugoden položaj. V primeru, da dolžnik ne bo prostovoljno in v določenem roku predal vozilo uradni osebi, je sodni izvršitelj dolžan navesti točno uro in mesto kjer se bo rubež motornega vozila vršil. Če se vozilo na tem mestu ne bo našlo bo sodišče postopek izvršbe prekinilo.

ZADOLŽNICA IN BIANCO ZADOLŽNICA

V določbah novega OZ-ja je predvideno, da se vse zadolžnice in bianco zadolžnice vpisujejo v register zadolžnic. Obvestilo registruda vpiše zadolžnico, dostavlja notar po službeni dolžnosti takoj potem ko overi zadolžnico. Zadolžnice morajo biti overjene, overitev le podpisa ni več dovolj. V nasprotnem primeru, da torej zadolžnica ne bo overjena, zadolžnica ne bo vpisana v register in nanjo izvršba ne bo mogoča. Zadolžnice in bianco zadolžnice, ki so bile overjene preden je novi OZ stopil v veljavo, je dolžan posojilodajalec najprej dostaviti zaradi vpisa v register notarju in šele nato jih lahko predloži za plačilo.

KRAJEVNA PRISTOJNOST NOTARJEV

Notar, ki je krajevno pristojen za dejanja izvršbe je tisti, ki ima sedež v kraju kjer ima dolžnik prebivališče ali sedež.

STVARNA PRISTOJSNOT SODIŠČA

V novem zakonu o izvršbi je izpuščena določba, ki bi določala stvarno pristojna sodišča za vodenje izvršbe. Na podlagi novega OZ so za izvajanje izvršilnega postopka izključno pristojna okrajna sodišča.

VLOGE

Izvršilni postopki, ki so bili že v teku na da 15.10.2012, se bodo končali po določilih zakona, ki je bil v veljavi preden je novi zakon stopil v veljavo. Na podlagi tega določila, se boda vsa omenjena nova določila zakona uporabljala za odločbe, ki so postale izvršljive po 15.10.2012 in za izvršilne postopke, ki so se pričeli po 15.10.2012.