201301.10
Off
0

OBDAVČITEV DIVIDEND IN DELEŽEV V DOBIČKU

S spremembo Zakona o dohodnini, so od 1. marca 2012 obdavčljiva vsa izplačila dividend in udeležbe na dobičku.

Dividende in dobiček nad 12.000,00 kun letno se namreč štejejo za dohodek iz kapitala in se obdavčijo po davčni 12 % davčni stopnji. Tako obstajajo tudi neobdavčljive dividende, če ne presegajo vrednosti 12.000,00 kun letno.

Obdavčijo se vsi prejemki izplačani po 1. marcu 2012 od dobičkov realiziranih po 31. decembru 2000.

Akontacija dohodnine se obračuna, odtegne in plača hkrati z izplačilom dividend ali deleža v dobičku. Akontacija se plača po odbitku, po 12% stopnji, in to brez priznane osebne olajšave in brez neobdavčljivega zneska do 12.000,00 kun.

Na podlagi vložene letne davčne napovedi, je davčni zavezanec upravičen izkoristiti svoj neobdavčen znesek pri letnem obračunu davka.

Če se družba odloči dividende izplačati s stvarmi in ne v denarju, se bo davek obračunal po tržni vrednosti teh stvari. Opozoriti je potrebno, da ni dovoljeno izplačati dividende, ki bi bila v obliki izvajanja storitev.

Zakon predvideva dve izjemi od obdavčitve dohodka od kapitala. Prva izjema se nanaša na prejemke ustvarjene v okviru programa ESOP (Employee Stock Ownership Plan), oziroma po osnovi deleža, s čimer se vzpodbuja sodelovanje delavcev v lastniški delniški družbi. Pogoj je, da je oseba, kateri se izplačujejo dividende, v delovnem razmerju z izplačevalcem dividend.

Druga izjema pa se nanaša na primer, ko dobiček iz kapitala ni ugotovljen in če so dividende in nagrade namenjene povečanju osnovenega kapitala družbe. Vendar v primeru, da pride naknadno do zmanjšanja osnovnega kapitala z izplačili delničarjem družbe, bo to izplačilo predstavljalo obdavčljiv dohodek te osebe.

V primeru, da davčni zavezanec dividende in deleže v dobičku pridobi iz tujine, mora sam obračunati akontacijo dohodnine in jo plačati v roku 8 dni od dneva prejema dividende ali deleža v dobičku. Če je prejemek v tuji valuti, se akontacija obračuna v kunski protivrednosti po srednjem tečaju Hrvaške narodne banke na dan izplačila prejemka. Tako se ravna v primeru, da ni z mednarodnimi dogovori o izogibanju dvojne obdavčitve določeno drugače.