201205.21
Off
0

OBRESTI NA HRVAŠKEM

1) Pogodbene obresti

Ko se določajo obresti med fizično osebo in prodajalcem, najvišja pogodbena stopnja obresti ne more biti višja od zakonske stopnje zamudnih obresti na dan sklenitve pogodbe (na današnji dan = 14%), pri določitvi spremenljive obrestne stopnje pa na dan spremembe. V primeru, da so obresti dogovorjene, stopnja obresti pa ni določena se vzame obrestna stopnja v višini četrtine stopnje zakonskih zamudnih obresti (3,5%).

Med prodajalci ali med prodajalcem in osebo javnega prava lahko stopnja pogodbenih obresti znaša maksimalno kot takrat veljavna stopnja zakonskih zamudnih obresti, povečana za polovico te stopnje (na današnji dan = 25,5%), medtem ko v primeru nedoločene obrestne stopnje velja polovica stopnje zakonskih zamudnih obresti (8,5%).

Pogodbena obrestna mera se vedno nanaša na obdobje enega leta in se uporabljajo ista pravila, ne glede na to ali so določene za denarne ali nedenarne obveznosti.

Če so dogovorjene višje obresti od dovoljenih, se uporabi najvišja dovoljena stopnja, določitev obresti za obračunane obresti pa se štejejo za nične.

2) Zamudne obresti

Če je dolžnik v zamudi z izpolnitvijo denarne obveznosti, dolguje poleg glavnice še zamudne obresti. Pri gospodarskih pogodbah in pogodbah med prodajalcem in osebo javnega prava se stopnja zamudnih obresti določa polletno, povečava diskontne stopnje HNB, kolikor je le-ta znašala zadnji dan polletja, ki je sledilo tekočemu polletju za 8%, v ostalih odnosih (npr. če ena stran ni prodajalec) za 5%. Diskontna stopnja objavi HNB vsakega 1. januarja in 1. julija v »Narodnih novinah«. 30. junija 2011 je znašala diskontna stopnja 7% letno. Za drugo polovico leta 2011 je stopnja zamudnih obresti pri gospodarskih pogodbah in pogodba med prodajalcem in osebo javnega prava 17%, v ostalih razmerjih pa 14%.

Prodajalci lahko določijo drugo stopnjo, vendar z enakimi omejitvami kot veljajo za pogodbene obresti (se pravi veljavna stopnja zakonskih zamudnih obresti + polovica te stopnje), razen če je iz okoliščin primera ali poslovne prakse vidno, da je s tem povzročena očitna neenakost v pravicah in obveznostih pogodbenih strank.Stopnja zamudnih obresti se nanaša na obdobje enega leta.

3) Zamudne obresti za tuje valute

Določbe o pogodbenih in zamudnih obresti se uporabljajo tudi za denarne obveznosti določene v tuji valuti.