201211.13
Off
0

PRAVNI OKVIR VLAGANJA V REPUBLIKO HRVAŠKO

V nadaljevanju bodo prezentirane nekatere novosti v pravni zakonodaji Republike Hrvaške katerih cilj je pospešiti tuja vlaganja v Republiko Hrvaško, zmanjšati nezaposlenost in povečati učinkoviost izterjav zapadlih terjatev.

I. ENOSTAVNA DRUŽBA Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO

Na podlagi sprememb in dopolnitev zakona o gospodarskih družbah v letu 2012 se v Republiki Hrvaški lahko ustanovi tudi kapitalska družba, ki ima največ tri dejavnosti, tri družbenike in enega člana uprave, in ki se imenuje enostavna družba z omejeno odgovornostjo ali skrajšano EDOO.

Najnižji znesek osnovnega kapitala družbe je 10,00 kun, najnižji nominalni znesek poslovnega deleža pa 1,00 kun. Osnovni kapital in poslovni deleži v družbi se moraju glasiti na polne zneske kun. Če EDOO na koncu leta ustvari dobiček, mora ¼ dobička vnesti v zakonsko rezervo in na ta način povečati osnovni kapital družbe do 20.000,00 kun, kadar se enostavna družba z omejeno odgovornostjo spremeni v redno družbo z omejeno odgovornostjo.

U enostavni družbi z omejeno odgovornostjo vsaka 1,00 kuna nominalnega zneska poslovnega deleža daje pravico do enakega glasu, vse dokler se osnovni kapital družbe ne poveča najmanj na znesek 20.000,00 kun.

Skupni notarski in sodni stroški ustanovitve EDOO znašajo cca. 100,00 eur in ustanovitev traja cca. 2 dni.

Namen te nove oblike kapitalske družbe je, da se motivirajo fizične osebe, da postanejo podjetniki ob minimalnem strošku in lastnem riziku, ter ob maksimalni hitrosti ustanovitve in podpori države, da čim več fizičnih oseb postanejo delodajalci.

II. ZAKON O VZPODBUDI INVESTICIJ IN NAPREDOVANJU INVESTICIJSKEGA OKROŽJA

Vlada Republike Hrvaške je izdala v letu 2012 novi Zakon o vzpodbudi investicij in napredovanju investicijskega okrožja, katerega cilj je tudi povečano vlaganje v pravne osebe v Republiki Hrvaški in povečana zaposlitev nezaposlenih v Republiki Hrvaški.

1. Vzpodbude za mikropodjetnike

Za investicije mikropodjetnika v protivrednosti kun od minimalno 50.000 eur, se nosilcu vzpodbudnih ukrepov stopnja davka na dobiček zmanjša za 50% od predpisane stopnje davka na dobiček, ki trenutno znaša 20 % v odobju do 5 let od leta začetka investicije pod pogojem, da odpre najmanj 3 nova delovna mesta, ki so povezana z investicijskim projektom, in sicer v času od enega leta po začetku investicije. Torej, v tem primeru se mikropodjetniku odobri zmanjšanje davka na dobiček z 20 % na 10 % do maksimalno 5 let od začetka investicije.

2. Davčne vzpodbude

Po enakem principu za investicije v višini do 1 miliona eur se odobri zmanjšanje stopnje davka na dobiček na 10 % v obdobju do 10 let, pod pogojem da se odpre najmanj 5 novih delovnih mest, ki so povezane z investicijo.

Za investicije v višini od 1 do 3 milionov eur se odobri zmanjšanje stopnje davka na dobiček na 5 % v obdobju do 10 let, pod pogojem da se odpre najmanj 10 novih delovnih mest, ki so povezana z investicijo.

Za zaključek, za investicije v višini čez 3 milonov eur se stopnja davka na dobiček zmanjšuje za 100% v obdoblju do 10 let, pod pogojem da se odpre najmanj 15 novih delovnih mest, ki so povezana z investicijo. Torej, v tem primeru podjetnik sploh ne bi plačeval davka na dobiček 10 let od začetka investicije.

Vlagatelju prijave za uporabljanje vzpodbudnih ukrepov se lahko odobri davčna vzpodbuda tudi brez odpiranja novih delovnih mest, pod pogojem da izvaja modernizacijo tehnološkega procesa obstoječe proizvodne linije ali obrata.

3. Vzpodbude za opravičene stroške novih delovnih mest, ki so povezani z investicijskim projektom

Nosilcu vzpodbudnih ukrepov, ki zagotavlja odpiranje novih delovnih mest, ki so povezana z investicijskim projektom v županijah, kjer registrirana stopnja nezaposlenosti znaša do 10%, po podatkih Državnega zavoda za statistiko za preteklo leto, se bodo odobrila nepovratna denarna podpora za opravičene stroške odpiranja novih delovnih mest, ki so povezani z investicijo v višini do 10% opravičenih stroškov za odpiranje novega delovnega mesta, v maksimalnem znesku protivrednosti kun do 3.000 eur za novoodprto delovno mestu.

Podobno v županijah, kjer je nezaposlenost 10-20 %, se odobri nepovratna denarna podpora do maksimalno 6.000 eur po novooodprtem delovnem mestu, v županijah pa kjer je nezaposlenost večja od 20 %, se odobri nepovratna denarna podpora do 9.000 eur po novoodprtem delovnem mestu.

III NOVI ZAKON O IZVRŽBI IZ LETA 2012

Na podlagi novega Zakona o izvržbi iz leta 2012 izvršitev sklepa o izvršbi na računih dolžnikov prevzame FINA, ter FINA je sedaj pristojna za izvršitev sklepa o izvršbi namesto sodišča. Fina je finančna agencija, ki je pristojna za celoten plačilni promet v Republiki Hrvaški. V preteklosti se je pokazalo, da je FINA v zaseganju denarnih sredstev veliko bolj učinkovita od sodišča, ter je zdaj zaupano FINI da izvaja vse izvršbe na računih dolžnikov.

Takoj ko FINA prejme bianco zadolžnico, sklep o izvršbi ali katero izvršilno listino (torej že tudi pravnomočno sodbo), takoj izvaja zaseg vseh računov in varčevalnih vlog dolžnika, katere ima dolžnik v katerikoli banki v Republiki Hrvaški in sicer na podlagi osobne identifikacijske številke. Pravna sredstva, ki jih je dolžnik vložil, ne preprečujejo izvršbe. Na tak način ima upnik možnost, da v kratkem roku dobi poplačano svojo terjatev iz denarnih sredstev, s katerimi dolžnik razpolaga v katerikoli banki v Republiki Hrvaški.

Če po vročitvi naloga FINE na računih dolžnika ni denarnih sredstev v višini, ki je potrebna za izetrjavo terjatve v celoti, bo banka po nalogu FINE prepovedala razpolaganje z denarnimi sredstvi na računih dolžnika do višine, ki je določena v nalogu FINE.

Bianco zadolžnica je poleg hipoteke še naprej osnovni inštrument zavarovanja terjatve. Bianco zadolžnica je zelo razširjena, glede na to, da za strošek cca. 100 eur upnik dobi možnost izterjave terjatve do milion kun, in sicer tako, da samo vroči zadolžnico o zapadlosti FINI.

V novem zakonu o izvržbi je urejena tudi izvržba na podlagi evropskega izvršilnega naloga. Izvršilna listina, ki je v kateri drugi državi članici Evropske unije potrjena v skladu z Uredbo kot evropski izvršilni nalog, se izvrši v Republiki Hrvaški pod enakimi pogoji kot domača izvršilna listina, brez potrebe za izvedbo posebnega postopka za priznavanje in razglasitve izvršljivosti te listine.